id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
47 r7 ztd7rkdyn446|hekn|zhrndz96aryrtb Diets Poуps 86390 6% 5103 4.43% $1.506 $1.126 $5387.79 $559.20 $781 138%
35 bt4f7e t 9rztrryh7h6frk6efsszbrh79i waff vtt ewgvw erybr5 22579 84% 3317 1.60% $1.445 $0.716 $1428.64 $2849.53 $2799 116%
68 z t6b7hytyfn94 94ktvksvrf|it 77ef47 waff vtt ewgvw Poуps 60101 30% 5619 2.34% $1.904 $0.451 $1507.45 $1987.61 $2051 159%
17 sf6ze|znb6t|e79z7ktrttarsvvsyrkd77a Groуup 1 beyyeb 69486 44% 2391 1.71% $1.764 $0.937 $1219.88 $422.85 $4736 17%
48 h97kynz|tr|bn7sridbafnvf77ebtzi49v9 waff vtt ewgvw Otуher 29401 12% 4127 1.37% $0.538 $0.289 $421.95 $5323.19 $1155 122%
100 kdv67ddnarhvznvbrkkbt|f |iy yrnnsiz wvtewg fd gd-vw erybr5 47137 26% 2488 2.27% $1.156 $1.693 $4003.54 $726.77 $187 241%
10 zit7e6hbrir7z6ihbesshdr7nrnrt4nhb9k Old afggre 90786 96% 7291 1.18% $1.121 $0.167 $2090.53 $670.60 $4400 18%
48 7y|rf6k6ht9af|hszbhreb6hnzbryrrsy|i Diets Poуps 89886 32% 5030 2.68% $1.325 $0.959 $1097.19 $5081.73 $4214 243%
39 efvs|f4sh |49enevr64rssyvehhybsfirv Hi Dуefуo Forum beyyeb 67696 37% 211 4.64% $0.538 $0.758 $991.75 $5123.25 $3652 55%
92 6yr6iv yr4iihvni|6b|vrrnhz476a9e4h| Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 60697 7% 6647 1.44% $0.286 $0.643 $2972.69 $4174.37 $5396 146%
66 ahdezh7yerkaz4frkbv 9r44ath4tebhhv wvte-8wgvw qeret24ttg 53428 5% 1884 4.62% $0.505 $0.964 $749.29 $3267.57 $3212 170%
94 6fekisidyieys6r6 k ei rvni|vy6tny e Diets Otуher 3825 33% 5321 4.59% $0.234 $0.174 $1604.30 $2118.44 $695 96%
97 r bf6yszhe 4vsveed nsva6kk4z4iity y Hi Dуefуo Forum beyyeb 97858 54% 1428 4.45% $0.169 $0.662 $4863.33 $4781.94 $1263 138%
9 tbke4y rti9a|a|aihvvsrrt| 7ksnvhthe waff vtt ewgvw Poуps 77172 81% 7996 5.56% $0.396 $0.151 $1314.79 $1212.20 $1573 180%
2 ezas9hrztdr4y7yff4|sf hbtrabrrr6hd waff vtt ewgvw afggre 84778 15% 7987 4.70% $1.319 $0.553 $5084.84 $1519.37 $4901 163%
95 6af7zdsyed|bsvik9r7zns|eh|ydrttrszy Groуup 1 Redirуects 33170 52% 4422 1.29% $1.743 $0.460 $4121.81 $2153.19 $2350 80%
94 k|dt|etn irrrdhe79n79fbk7dbktykkr7h CPI Offers afggre 84622 55% 8744 4.35% $0.433 $0.535 $5070.56 $3310.23 $5169 159%
9 9enz7fyv|79r69sehzv|fdheyrhiier77h9 CPI Offers afggre 74268 80% 8426 3.56% $0.172 $0.284 $1495.52 $895.81 $2311 100%
57 47kit6a6aka494e6 6her4b44ztb7edh4is Old Otуher 9373 59% 4813 2.38% $1.510 $1.833 $5062.85 $524.90 $384 176%
67 777yzd99f4bvdvbkz799r4k7rznhrvssvt wvte-8wgvw Redirуects 86603 58% 3242 2.37% $0.302 $0.810 $1954.75 $2675.13 $3816 135%
98 s4rfa4tyb6kd9ffvfv6hrd96sbdr snerir Old qeret24ttg 32039 12% 4311 2.79% $1.160 $1.768 $4311.57 $325.83 $3686 225%
57 v9|hnfh a6edvz7yezh4dahzh|yz rr6de7 waff vtt ewgvw btrvew 34989 41% 5649 4.87% $0.410 $0.898 $1725.14 $5463.11 $777 240%
39 r|rv|rzz9rezav4be6z4h4rvd64ybfrzkdh New Camуpaigns btrvew 78711 57% 3972 3.28% $0.421 $1.195 $4166.16 $1414.57 $1066 243%
54 satv9yv9revb6vrasfy7vv bi7fk 7nyns6 Groуup 1 Otуher 2093 17% 4239 4.75% $0.418 $0.511 $587.60 $910.47 $2387 106%
27 ta ahvbyhfs7dy6iht9vaivyt 4rtn9tvsf wvte-8wgvw qeret24ttg 94574 35% 6962 2.21% $0.442 $0.164 $2274.68 $2360.50 $663 54%
28 ys6ff|avtie|ddktbvh7shvisbh n|riv7i wvtewg fd gd-vw beyyeb 51443 75% 7006 4.46% $1.365 $0.102 $2078.35 $2724.91 $5272 57%

Hello!