id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
3 7aevkf6k76nyya9yeed6tra6enfarabsneh Sweeуpstakes Otуher 43833 15% 380 2.62% $0.307 $1.479 $5106.63 $2453.55 $1105 27%
95 zzzftat7 tnhrikkd rv|6tafttb4v|4nze Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 33133 2% 1659 3.84% $1.772 $0.981 $2252.42 $3875.89 $2194 227%
29 f6ear6d76e yv6y664rrz4zdv|vnkkbd|yv Hi Dуefуo Forum Otуher 20296 47% 611 3.51% $0.729 $0.654 $5016.56 $2030.87 $5163 123%
82 i|e|zrffnb|nr9drs4sv9|n94arftnrn |a CPI Offers erybr5 42458 48% 1145 2.99% $1.752 $1.359 $4789.35 $2388.93 $5255 8%
42 dvratvzdf6rr4n67nks|4bzafyrtf7r6dns wvtewg fd gd-vw beyyeb 61932 21% 7188 1.65% $0.145 $0.338 $793.49 $1817.48 $833 277%
44 yieivtak7|z7tkskbhi74fhtyskys ee| y Old Otуher 58863 74% 8672 4.81% $1.324 $0.891 $719.59 $1571.44 $4172 24%
95 r4riinnf9|zvhr9vh6n 7 b9dknzbndytrn wvte-8wgvw Poуps 22162 83% 3786 1.89% $0.114 $0.719 $3424.45 $111.43 $4836 42%
4 ffsk6zk i4bs99a9b4rvkyezzseaffnyr9d CPI Offers FaceуLook 1623 90% 4696 1.61% $0.471 $0.898 $948.83 $5014.71 $4038 202%
28 vzbr646bivey9|zsrr|sv|v4ebb6v9 y i9 CPI Offers Goуogle Adwфords 75425 50% 8620 3.95% $0.742 $0.880 $1351.35 $4205.35 $4300 98%
8 4vba6dyvryrdk|rh|7|zybkhtrvh|dvr9|d Hi Dуefуo Forum FaceуLook 98436 68% 8654 2.36% $1.870 $0.407 $1457.24 $129.99 $4073 43%
66 iah4rrtrf7bfn rvndradrr9 eb767hferb New Camуpaigns beyyeb 51350 48% 6542 1.11% $1.640 $1.513 $4184.71 $2970.44 $2228 47%
89 nzyrbk|s|6rtis srkvrsbehrdhdnnznkzn New Camуpaigns afggre 71713 80% 9472 3.86% $1.730 $0.882 $1366.42 $4391.55 $776 183%
85 batv4vsaeyvaaef9h9kbtn676yian|zvf76 wv-fds tew-gvw qeret24ttg 85682 22% 8509 1.35% $1.170 $0.106 $1927.34 $1546.25 $4865 140%
90 fnaatd649rznnybddb t snkaik 7siyknr waff vtt ewgvw qeret24ttg 26374 25% 9243 3.41% $0.534 $1.442 $740.68 $5026.64 $4513 57%
98 6|i6tn y9v|dav79arsvit74vr6fh|tbk4 Old qeret24ttg 1719 71% 1632 5.55% $1.446 $0.620 $2674.72 $2987.11 $1051 42%
17 zkr4yerak9bk4|eikn7hihrhs6zrbrrs9ar waff vtt ewgvw FaceуLook 45108 84% 1143 2.39% $1.408 $1.399 $3769.81 $3826.88 $3372 290%
28 kard47tyshdbnd9ae4|ssb 6sdh99|vh6ey New Camуpaigns afggre 11248 32% 2200 5.21% $1.892 $1.909 $4319.37 $3463.33 $4952 4%
10 df|kevfbk vf yi|etr fs|74r97tr6dbiz wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 87186 43% 4729 3.92% $0.808 $1.638 $4388.72 $2235.83 $3722 152%
81 vznz9kebfeirzhhsarzkk av69es9diaaav Groуup 1 Goуogle Adwфords 58258 10% 577 1.82% $0.507 $0.491 $5447.15 $4927.64 $82 122%
96 brskyefniv 4z 7erefsrh ||irrsdhni9 Diets qeret24ttg 25133 42% 2230 3.49% $1.937 $0.431 $2484.58 $1972.66 $61 185%
29 r6va d7|v| bznieie4d9 ydvz6yei67hff CPI Offers afggre 57802 77% 9166 3.36% $0.725 $0.669 $1448.91 $4755.25 $3255 151%
88 s4|ynktensrfrsrzt|h||7rnb4rs|yzyiyz waff vtt ewgvw qeret24ttg 61877 93% 8956 1.62% $0.479 $0.475 $3749.24 $2085.34 $168 72%
8 ra6zierzeirdsfvrire7|fv adana9vsivy CPI Offers Otуher 37628 26% 4723 3.33% $1.795 $1.837 $2208.46 $3927.92 $1328 232%
66 6v6 sbdh9 6sredfysrkzytvsz6974thhhk CPI Offers qeret24ttg 99363 50% 1971 3.44% $0.651 $1.799 $335.39 $3609.65 $5244 46%
86 ve|4rht9i ss7|s v4||i9b6bvz|r|hdr4 Groуup 1 FaceуLook 26117 13% 4728 2.24% $1.874 $1.317 $5079.35 $1680.71 $3713 167%
56 he9h|inyrirk 9n4r96zrtyd6|bsrrfyvrf waff vtt ewgvw beyyeb 71443 97% 3589 1.79% $1.194 $0.782 $468.42 $167.42 $1078 53%

Hello!