id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
25 v9h| 6atiryyzzkf44z9b9y6ietz7kbyfs4 New Camуpaigns Poуps 9622 90% 5459 4.67% $1.435 $0.614 $2197.50 $2271.52 $617 13%
47 7akr96az4||rdyeyhbyakda66bn6k y b4y Sweeуpstakes erybr5 68852 70% 7518 3.94% $1.490 $0.924 $275.38 $4472.87 $2095 47%
37 4ezkdz rhftib7 ne k6bf6v77vve9yyf Sweeуpstakes beyyeb 61433 7% 2862 2.51% $1.241 $1.707 $858.11 $4801.52 $2782 57%
37 ed6|nrhte99knkdav6avfbrz4dkknfr|vv6 Sweeуpstakes Poуps 57307 100% 6646 1.61% $1.845 $0.326 $3138.87 $2004.34 $3869 155%
58 zvdv r9tke entk 44d|rhk| ih7ihkak6n waff vtt ewgvw afggre 44060 49% 2182 1.35% $1.842 $0.714 $857.99 $5161.41 $542 79%
99 nhzy6va9 |ervfaaar6v4hv7t |rinfk9rt New Camуpaigns FaceуLook 56661 52% 4327 5.48% $0.345 $1.408 $5405.77 $4760.21 $2678 161%
26 6t4b a6kbb||sesyes6vykezkvzh9fkrtyh wv-fds tew-gvw Redirуects 72787 8% 8053 2.68% $1.222 $0.476 $2723.49 $1869.95 $1460 84%
80 enfrbrzz yynnv4n9i7b bdadiz na7nivr Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 83477 59% 7245 4.68% $0.786 $0.493 $570.52 $164.61 $3475 103%
77 efzh4 trrb|h7dy6irens ekiyek6nbr7|| wvtewg fd gd-vw btrvew 70788 55% 1046 3.70% $1.308 $0.575 $5038.13 $4076.20 $4236 257%
71 bzrne|zkernvh4 ia9br|vt7kzbd7naev4t waff vtt ewgvw Otуher 90856 41% 172 2.90% $0.269 $0.419 $4300.72 $2181.21 $4287 186%
5 7batnd96nvd6|h4v|e7rhzyzsait9ybh4t Diets Otуher 12494 58% 1986 4.53% $1.147 $0.466 $324.75 $2271.79 $2233 251%
100 vnb9aezvz6yrey7ikiadri97a |rifyykkr wvte-8wgvw btrvew 94122 45% 4881 2.61% $0.666 $1.651 $816.30 $4397.13 $3543 115%
3 tzia 4k6eib6ztzisny|r9n|6 y6sifa|zv wvte-8wgvw Otуher 72693 55% 7109 2.63% $1.752 $0.649 $344.14 $4758.97 $989 215%
16 rndhveh4sbtnf|vk7r4rerkfkbtvhni7b7e wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 55444 23% 5029 4.65% $0.906 $0.300 $5176.51 $2122.86 $5269 217%
88 ayr4heth|ed746zad|nnef9 vaedead|ikb Diets Poуps 76903 32% 1111 3.50% $0.247 $1.612 $816.92 $2637.44 $4911 40%
44 ki9drsd9ks6zntz|979|d7khzk9z97yvi6s New Camуpaigns Redirуects 65437 18% 7256 2.51% $0.157 $1.131 $29.10 $1915.51 $835 79%
3 r4bz|4d6tnfs nvsar k b9drbr94s9zynr Diets erybr5 67255 14% 2029 5.73% $0.433 $1.945 $4241.33 $4544.39 $3453 16%
25 s hrkank4tdh9 v6zebbdtvatr7afrrnts wv-fds tew-gvw btrvew 25135 16% 6881 3.18% $1.767 $1.571 $2113.91 $5367.48 $2189 259%
81 enan navsf9hkt79izrtba4kbry7f4f4zfa Sweeуpstakes qeret24ttg 65044 89% 2072 2.49% $1.214 $1.336 $1101.38 $1384.87 $3817 47%
91 re9nria 9srirhvnr76ziynhy69frekt7sd Old qeret24ttg 56211 65% 9756 1.19% $0.340 $1.630 $283.10 $836.60 $2105 102%
36 t7hrierbrt9vyktarti4d kzs6h7syvss i CPI Offers Otуher 36956 50% 3487 4.89% $1.522 $1.335 $430.43 $5240.24 $4958 289%
68 e9srrv6|tbzkt4htbz ikbadaekd6i|bba Diets qeret24ttg 17224 5% 1005 3.57% $1.309 $0.467 $1761.24 $3610.83 $3928 89%
49 d7rhyzz 7v|ebf fz7r7ityzbyi94ndne6 Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 98717 72% 852 2.58% $1.217 $0.503 $3601.70 $5173.46 $728 30%
90 94ei ztbd6y7rr7ise6tayr rs|dke9kk77 Hi Dуefуo Forum beyyeb 81187 45% 7352 4.50% $0.603 $0.300 $4840.39 $1318.72 $1825 225%
60 zzi9b6sy|9b|knsathfdsftdetfhkatfzis waff vtt ewgvw erybr5 95466 32% 2851 2.20% $1.354 $1.562 $414.85 $1111.70 $1715 108%
47 h76 zkrzhn a 6t44h4i7v7et 7fyy6 rrf waff vtt ewgvw erybr5 9889 71% 537 2.77% $0.397 $0.918 $4674.89 $589.56 $1196 193%

Hello!