id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
95 9kyf67ke4tarava4 7h9f4i tbrytt7tedr Hi Dуefуo Forum Poуps 65162 66% 1118 4.10% $0.412 $1.765 $5101.31 $1921.60 $5136 0%
79 s9e|bdki997ni6|y |rtythiyti9z6kiiaa CPI Offers Goуogle Adwфords 50843 97% 8425 5.20% $1.630 $0.247 $2665.53 $1102.98 $5401 79%
35 hi|r|y4tt7v dsra4dddaf6r 6s4n64hayt wv-fds tew-gvw qeret24ttg 18641 100% 5016 2.82% $0.173 $0.680 $1860.88 $1043.95 $980 256%
97 nkdstihrtta6e9h6brbrya4a4ya6bzhr|k7 Sweeуpstakes erybr5 30362 25% 4858 3.81% $0.680 $0.669 $3047.31 $2744.98 $5060 289%
56 ks|z7z44hybdeft997tyy kvvat4re6|enb New Camуpaigns qeret24ttg 77810 44% 1257 3.59% $1.766 $0.921 $5005.77 $2955.63 $4124 156%
29 |s9 4ia4tkr77y4dfz6zanevs4t44zi4efk Old erybr5 14441 74% 9455 1.86% $1.806 $0.473 $213.51 $5353.79 $448 203%
2 vf7zirr yi6sdtrr99z9ytkdb | teer|bi wvtewg fd gd-vw beyyeb 36899 59% 330 1.85% $1.425 $1.384 $167.19 $5208.30 $3256 128%
95 9|rsbtkr4ztsa|9rdsbk4seas9 9h4 zhnh New Camуpaigns Otуher 85171 27% 7885 2.21% $1.331 $0.833 $3789.64 $4757.43 $4004 6%
57 v99vyy|h by7ivhd|s74f46hb9bh zbivka wvtewg fd gd-vw Otуher 71023 39% 19 4.15% $0.269 $0.137 $843.60 $2517.65 $1942 146%
22 if| r6767fknhkkrtb|rbb7krf6riy4d| a Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 99100 9% 9829 3.90% $1.542 $0.988 $722.20 $5100.60 $1246 88%
95 erahakviv9kfyereah6k6vi yrvrr sk949 Hi Dуefуo Forum erybr5 95027 39% 737 2.92% $0.812 $1.796 $3647.36 $5196.42 $2253 205%
84 nr4eisttb9fe erza46 k764y 9aeskidda waff vtt ewgvw btrvew 79472 62% 4767 4.68% $0.467 $1.746 $4129.15 $2053.29 $2058 270%
28 yrt9|i9rk7vskevte|ys9dk |s7|rars4st Old Redirуects 2916 5% 3604 5.28% $1.481 $1.454 $3313.39 $2880.61 $3124 68%
75 7v|4y fnztv9rshzebi7atsyv6n7eakknhn Diets erybr5 6262 96% 340 2.81% $1.381 $0.719 $1520.57 $200.29 $967 245%
42 nvkad|ei|7 id6s btr|k7rk|rys6kn6krf CPI Offers beyyeb 71819 21% 7172 3.47% $0.450 $1.819 $617.22 $867.92 $3357 89%
29 z fryihkrzyhi67rbtbnrrr|d4ib|r 7ys Old afggre 37392 80% 321 2.56% $0.851 $1.128 $1891.77 $5141.38 $3091 243%
71 zyrfhrkekd|hnherz7z6|7i||i srirb kv wvte-8wgvw beyyeb 31079 38% 7201 5.30% $0.174 $0.793 $1153.46 $3703.80 $3847 88%
54 ktreev4dzkt7ydn7d4n4r9zvh9 izhyyzi Hi Dуefуo Forum btrvew 35018 24% 6708 4.45% $1.735 $1.719 $2439.69 $3547.29 $4852 254%
34 ei9dhkr6s7kehir r4z94ke79tist |rry6 Groуup 1 Goуogle Adwфords 35152 49% 6769 3.89% $1.319 $1.947 $843.25 $5395.42 $4581 20%
86 r7dzbye7t69brhse rnrribzdz6d6iy4nh wv-fds tew-gvw btrvew 32995 60% 1580 1.17% $1.712 $0.785 $724.21 $4846.84 $2210 99%
89 si9bbvk7i67nrhed|vvvs|fned4ryhbhi6t wvtewg fd gd-vw afggre 5441 20% 1163 3.94% $0.887 $0.935 $4502.31 $3591.65 $163 53%
61 er7b nv4szfynnnzkrt9v|nay7dh|r|dih7 Old Redirуects 22601 34% 382 3.38% $0.579 $1.428 $3896.37 $3671.91 $276 1%
46 nhrtbiv a rt7ybyhr7vfrstzak7is6y69i Hi Dуefуo Forum btrvew 11124 9% 4632 2.89% $0.561 $1.243 $1426.34 $1577.97 $1914 245%
49 drnv bry6nfk6ksbarrsz |dnv 6ryhy yt Sweeуpstakes beyyeb 26571 35% 702 4.97% $1.274 $0.378 $3968.84 $5496.98 $776 158%
20 eir4kidd6fkhbhts6vzhiz4|kkhrkdtrvea Diets beyyeb 72281 23% 7528 3.74% $1.859 $0.781 $449.70 $5063.77 $4234 275%
53 n9r9|rr7s7a6r7vk4fs7e f| e9fes|rdrd Diets FaceуLook 55713 1% 2328 4.45% $0.528 $1.357 $761.93 $144.85 $619 134%

Hello!