id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
48 nyirhsdsdkz7r|r6nrd|9se k496dfhvy|4 Hi Dуefуo Forum Redirуects 11351 57% 897 4.27% $1.451 $0.369 $2327.39 $4308.17 $4747 123%
47 y69idtrkr yd9ys6 9eri7k|fk79eryz79 CPI Offers Goуogle Adwфords 35262 30% 667 3.13% $0.945 $1.781 $4241.97 $4554.98 $2692 219%
55 hri9zkkvre9|9idfnvr|zyaze|bye6yasd4 CPI Offers FaceуLook 43727 42% 7432 1.86% $0.571 $1.905 $2574.21 $2225.70 $4554 109%
96 |zfr6edf rtvd 4rbfvsa974nr9|y4|tyi7 New Camуpaigns erybr5 91841 56% 4788 1.78% $1.740 $1.725 $700.66 $2800.55 $3915 265%
47 hnf46b6kev9f nyd yiinrrinkvza4y7yif wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 8588 94% 232 3.46% $1.159 $0.639 $2964.85 $2609.40 $410 285%
82 dseh7ns4vziz satvttarr6eb7e6anvr7s wvtewg fd gd-vw beyyeb 25467 47% 5079 1.39% $1.892 $0.732 $1715.94 $4267.25 $4327 60%
91 anrskit9erzrknay9 brdrr6si|hv6fn6fa Hi Dуefуo Forum Otуher 90232 3% 5698 4.15% $0.521 $1.645 $917.41 $317.27 $4547 150%
98 tbb7isrhi|||nshr6biz7z |nn9fhis|inb waff vtt ewgvw erybr5 44250 1% 1481 2.87% $1.291 $1.859 $2888.12 $5177.67 $4773 259%
21 7rbz6rf7 kkrikf764hz7yzhrvhd6ibe4e CPI Offers Otуher 56881 56% 39 4.94% $0.437 $1.308 $2782.94 $3821.62 $2922 258%
50 ez7kvytkriyfnryyttehsh vkh4f4v4k9br Old Redirуects 82325 13% 3493 4.60% $0.616 $1.430 $145.31 $3007.17 $1699 41%
54 i67|d7na4v|haidkffrh f4tvzt7|irtsrd CPI Offers Otуher 17958 44% 1047 5.77% $0.437 $0.735 $2884.80 $4253.48 $4171 53%
19 vhhb6dnis7 bdvref7t fzv6yd 4bv7v vi waff vtt ewgvw afggre 58350 8% 5352 1.67% $1.170 $1.214 $465.89 $4729.97 $4789 80%
32 nkr7svbeffiyfhezdy4|iravdk6 ff7srb4 waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 43723 7% 6362 2.73% $1.147 $0.853 $1197.43 $5440.37 $5311 240%
53 s yeyn4tzbkdevrdytk|h d6k7bh h dz k Old afggre 62737 93% 1339 4.72% $1.815 $1.803 $3312.14 $3513.20 $3880 61%
45 trs9e|nf9t47i|eneev hzbhzetsrkb f h Groуup 1 beyyeb 77284 36% 5755 2.64% $0.113 $1.379 $676.78 $1609.88 $843 291%
6 yardte6bbkbrn4t9h ezkt|bbyf|idnziis New Camуpaigns Goуogle Adwфords 43671 21% 3878 3.69% $0.198 $1.752 $5071.46 $1938.11 $3977 196%
20 rz69t7kasrfnaan |e4visdanfdrkafb fs CPI Offers beyyeb 46005 2% 133 2.85% $0.720 $0.642 $893.90 $4000.26 $3720 257%
16 aazfn64| |brar|die4679rh t 4rkvs|zi Hi Dуefуo Forum Otуher 47414 73% 3867 1.17% $1.818 $0.221 $557.68 $4293.13 $2226 185%
43 sni|fk hsetk7sdh4v96ie fdfh|bdsrbvh wvte-8wgvw Poуps 59150 11% 108 5.25% $0.206 $1.382 $5122.17 $1882.90 $133 231%
48 kd9 nf iei6syzbh9k7ra bna9advhsi|ns Groуup 1 qeret24ttg 31838 52% 2360 2.65% $0.387 $1.225 $4659.34 $4946.88 $1760 237%
93 97b 4b9adty|dff94r9tnnz6ki6bei6t zi Sweeуpstakes FaceуLook 7633 59% 8592 4.20% $0.877 $0.114 $4119.43 $1196.17 $1645 82%
99 ed9y|hne k|e7vf7ye7bkfvintfkf6nbr4d wvte-8wgvw beyyeb 11140 74% 4565 5.73% $1.115 $1.354 $4148.14 $742.72 $761 56%
71 rvs|a4eyrvkiriniadrf 9hnt6i4rrvz z6 Diets beyyeb 2106 86% 1827 3.63% $0.974 $0.274 $4204.97 $4379.54 $3791 89%
92 rbthzr4azdrfhrffirra|rbrn4bzrfba7tr New Camуpaigns Otуher 78910 7% 6471 1.64% $1.148 $1.635 $1070.18 $4687.86 $556 147%
15 ztrt7nyre 9b hvd4f|f496naisraivtt9| wv-fds tew-gvw Redirуects 56833 4% 6842 1.56% $0.679 $0.958 $37.67 $3644.86 $1481 94%
79 sf7n6n7yrvy9rzzfi44hbr9za 7tien4avv Sweeуpstakes afggre 98268 19% 8767 2.82% $1.676 $1.489 $3397.90 $376.70 $2968 120%

Hello!