id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
17 n66zrr6 srny vhndre9yth44hhbe97 4yk Groуup 1 Redirуects 75957 14% 9063 5.85% $1.989 $1.229 $3388.32 $3777.40 $2749 118%
55 kt9srf7 vr zzin64r679rniv6edvd6ey4 waff vtt ewgvw Poуps 79778 64% 8807 2.50% $0.364 $1.328 $46.47 $5376.57 $19 283%
36 raznek99ke7rr ht7dd||abs|nadi6e rfa Diets Goуogle Adwфords 15266 18% 3217 4.88% $0.137 $1.831 $4538.55 $648.61 $3553 167%
20 f9k vdn64nvzakzyzs inketv9rt6k9y|rf waff vtt ewgvw Poуps 91265 74% 894 1.80% $0.456 $1.627 $4969.63 $4789.67 $2159 140%
83 h477kb6br7seir7keaek4|k7bkhkk4zdffi wvte-8wgvw afggre 76336 25% 7551 1.31% $0.847 $0.601 $3661.93 $1981.69 $5296 285%
45 nts7e9|r4 h|br4addafyai|easnrs6 yry wvte-8wgvw erybr5 40705 74% 2105 2.32% $0.556 $0.591 $673.24 $2955.10 $2022 68%
40 tzz4raseebsat79ykzvkhas6|es94|sk6 CPI Offers beyyeb 85497 15% 4950 3.98% $1.529 $1.497 $1552.11 $736.98 $4414 21%
99 etdfrddevy4tetrnnak|f7k9saszitfr9rk Old Otуher 74116 77% 711 3.43% $0.438 $0.248 $2482.41 $812.86 $3619 239%
49 kn7dzir9tbikhrtbnzv9ffe|svnri4k|9de Diets FaceуLook 82221 90% 7449 4.59% $0.279 $0.346 $2709.61 $1447.17 $3109 191%
6 efzdt6rrdzr nzdibbie9frearb9vhhibv9 Diets FaceуLook 78550 65% 6853 3.26% $0.151 $0.632 $836.47 $4475.51 $3430 124%
32 v|zt9tyv|hyr dsyzeyrt|a4v6v b6tya9a wvte-8wgvw Poуps 66881 55% 5879 1.90% $1.431 $1.608 $1229.87 $327.41 $95 109%
38 9zbknf irn4 f7 k4y64vbsnfn9|ab9rht wvte-8wgvw Redirуects 93860 33% 2704 2.29% $0.554 $0.490 $3666.69 $4635.34 $4373 145%
44 z99nrbvf4s hsvnn sr9idd|skd|a6kbed4 wv-fds tew-gvw Poуps 58185 88% 8558 3.70% $0.947 $0.713 $2340.36 $2851.87 $1902 42%
52 9ahbzk|hybz9y99zz9hen6tze6rs7izrvkv waff vtt ewgvw afggre 20302 49% 4839 4.73% $0.242 $1.937 $5166.81 $3230.77 $2971 177%
34 4rh4srdnfasns46b79vtzyeaydrfs|rkbtd Groуup 1 qeret24ttg 36855 27% 4767 3.77% $0.158 $0.816 $3540.10 $2227.47 $3197 214%
48 6rne fesh6fkztnntk6d6bh|tb|fryr|6he wvte-8wgvw qeret24ttg 7994 81% 6156 3.96% $1.914 $0.409 $358.57 $830.27 $3831 300%
59 r9|hiirhnh6v4k4zk4etv7thzrbz|ikz|zy wvtewg fd gd-vw Otуher 81891 15% 5928 2.99% $0.805 $1.191 $2599.43 $928.28 $5329 258%
4 9ha44yi9ie|bsbrf|rss9|t4hstn7|dhrk7 Old Redirуects 54183 97% 2000 5.29% $1.782 $0.686 $774.14 $2435.14 $2088 25%
98 6yvtf4esh7nr64 aki96rvr|rz r|dbd|nz CPI Offers Otуher 29116 87% 5728 1.66% $0.551 $1.464 $650.11 $1031.57 $4144 190%
44 nrr4hs 6tkhb|f7az6t6 f9 iezrahfvahi wvte-8wgvw FaceуLook 47908 1% 8461 1.53% $0.706 $1.364 $5175.38 $1951.45 $4581 146%
27 rezi9rie7hz6 9k|zdyth46bartsy s9ess Sweeуpstakes btrvew 26602 66% 7611 3.50% $1.125 $1.872 $1996.34 $647.70 $2690 123%
34 bf9vebkk|isnztkfbah6ssv9zey|fir46yk Hi Dуefуo Forum afggre 80008 27% 5564 3.75% $0.793 $0.182 $4412.21 $456.22 $851 243%
44 rdzzvnf4ihrk6itvddtrdb7d|fabb7a7azv Old beyyeb 25817 77% 4064 1.18% $1.244 $1.659 $4072.63 $1855.25 $824 294%
82 znrhrkhahavzhyryd dnya46r7iry9kedv7 Groуup 1 FaceуLook 92604 71% 4475 1.92% $0.152 $1.795 $551.10 $1313.38 $911 161%
66 rk sbi7|ish|z|yzsnb|tin|6r6ddvfdby Hi Dуefуo Forum beyyeb 13760 13% 1679 3.47% $0.560 $1.158 $5391.48 $677.50 $2739 234%
51 7fiyidhriyziyzd|vrr vd aiads4hbbd7v Old Poуps 71896 53% 207 3.51% $0.802 $0.119 $344.55 $2251.34 $3965 283%

Hello!