id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
61 ridri|syyrsftr||7efksyd6azybsfbdrb4 Diets btrvew 16140 48% 1733 2.25% $1.760 $1.767 $96.81 $1657.60 $2283 146%
94 ni 6d7zavtefys4zkdkr4nsvivssvkk|r6k CPI Offers afggre 90866 29% 7437 5.59% $1.399 $1.343 $4297.97 $4870.62 $5211 83%
59 ysdrhrhzfkazbknisfatzitdke4f rfy6 wvte-8wgvw FaceуLook 95091 85% 7951 2.11% $0.868 $0.899 $4378.32 $5018.67 $4775 222%
90 yefn|b tvvzi7ezb svr4hn4ibyzsar9k| waff vtt ewgvw Poуps 52583 77% 3279 5.18% $0.133 $0.355 $1468.53 $3562.60 $2154 77%
58 shhaazynt9evfefs|dr aray9t|evdsr rk Sweeуpstakes qeret24ttg 6798 95% 6351 1.32% $0.323 $0.369 $2975.70 $4758.24 $229 180%
35 ss4iyybbhzsbyb9k7d6n9yt|s|rt7nk4rte Hi Dуefуo Forum beyyeb 79481 100% 2597 4.12% $1.208 $1.377 $5443.31 $4949.10 $4906 141%
96 et sb7er|hy6zr66izhv|ykadhzzkziyahb wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 77230 47% 9634 3.92% $1.112 $1.524 $3014.21 $3859.82 $3041 223%
79 zrdhrrhadd6bisrinribane 9| y9eirb r CPI Offers Redirуects 70378 58% 8792 5.72% $0.278 $1.586 $2828.49 $2284.69 $2121 95%
5 ershbnfzkaysd hatkykz4y99nfstr4e9ts Hi Dуefуo Forum Otуher 95319 4% 1371 2.79% $0.210 $1.547 $4909.33 $1821.44 $2626 230%
1 9yrikyb|fhtasti66i|rzidrysa77rzrvy9 wvtewg fd gd-vw beyyeb 41624 72% 7117 5.32% $1.619 $0.394 $3574.39 $2554.99 $2724 90%
21 ithb7tkaa 4krvreanarvt|zbrs|y9vd|rd wvte-8wgvw btrvew 75580 35% 2430 2.11% $1.912 $0.694 $2168.72 $2665.53 $599 240%
75 hfbyr99|7dk6airk7arhdsrn4vitrr7h99r Groуup 1 qeret24ttg 23218 89% 2378 1.46% $1.275 $1.685 $5110.27 $4335.41 $1175 193%
33 f f6d664rf r6zr7ir9|zt6 9ekzr4byzzh wv-fds tew-gvw Redirуects 65079 79% 1707 5.84% $1.202 $0.630 $5344.88 $199.53 $4095 194%
39 9||7|k4k6i976fz4sknvhs|4hrt7ikb67i7 New Camуpaigns Goуogle Adwфords 63341 17% 4893 4.84% $0.404 $0.536 $1140.74 $637.31 $4762 9%
45 |fysv9yefiavizvaz7zr| | 4z7ts6h74ts Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 69221 60% 2646 1.18% $0.878 $1.791 $1466.36 $1356.65 $755 64%
52 a|97kr7fd n9erd9hr f9t44rnb9k67btrv Sweeуpstakes Otуher 38325 21% 2005 5.66% $1.791 $1.395 $2094.53 $3181.81 $2881 49%
7 67bfe d9eynbz9vkdfsirearrvsrres6hee Groуup 1 Poуps 24680 13% 7245 4.59% $1.281 $1.160 $4212.19 $1141.14 $392 144%
86 ydsvhhkk6vy4ferhvt6r7hs7ak 7nr7dez Sweeуpstakes Redirуects 73447 55% 7879 1.43% $0.388 $0.833 $235.44 $4184.62 $1477 128%
83 bbdf|4f4yiry|4te zbr4tv|syt6thydvb7 Old FaceуLook 65023 47% 6217 3.27% $0.588 $1.164 $1367.32 $3449.11 $3543 252%
100 fvrnrkhnri4 inbrr6za7n7srryta66nbyz wv-fds tew-gvw btrvew 34980 100% 6524 5.40% $1.152 $1.200 $2070.40 $5177.82 $4253 265%
91 zvrbdn ar dfvbdkiehizrynysave6vni9n New Camуpaigns afggre 56540 63% 1519 5.27% $1.588 $1.475 $1896.85 $181.84 $1783 199%
85 fsfinsf9is9yt6arybrhb7k 4z7dzr| srd Hi Dуefуo Forum btrvew 26508 82% 442 3.85% $1.628 $1.271 $3137.50 $4943.93 $1026 121%
48 in6a9ytdnf|it9n|4ivd4 674 ivt7zei h waff vtt ewgvw beyyeb 80132 48% 4297 5.11% $1.177 $1.949 $2271.33 $4497.32 $4176 75%
51 46rsf d|hki|errrnvebszf|b7n4|6 iv9d Old Goуogle Adwфords 65635 28% 7439 2.42% $0.686 $1.905 $3400.23 $4600.68 $2996 195%
78 7i7|srkdrr9vesta4fysf6isi 7erbs6dz New Camуpaigns Otуher 28793 87% 621 3.43% $0.361 $0.291 $3122.83 $3453.17 $210 4%
91 |fvka|v6sn4 hnzak9betibr9hre h s9ay Groуup 1 Poуps 11936 43% 1781 5.79% $1.659 $0.276 $960.44 $1123.83 $1229 267%

Hello!