id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
67 6e9|rs|96kvsy7eevn9zef77hhkieay76zs Groуup 1 beyyeb 14439 34% 3389 3.20% $0.257 $1.156 $2682.38 $2308.30 $2854 66%
60 zti4favf9bys4|zn9f6y9dyvavnbsf74nvi Hi Dуefуo Forum btrvew 87208 69% 2662 5.88% $1.220 $0.146 $4786.46 $978.80 $3895 175%
54 |vea96i74ny4 nizhs4i9d6tsbeh4net9th waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 62211 58% 2601 5.39% $0.555 $0.505 $4661.15 $3528.31 $3833 253%
53 yr sf 9|iez4ivrvriik|zthi796z47k7nv wvte-8wgvw Otуher 9391 80% 8681 1.64% $0.584 $1.796 $3125.76 $3856.44 $4641 104%
95 7sba byazd9de6t9|fsrrd7ssyyvbkdsrds Groуup 1 FaceуLook 91417 25% 2312 5.31% $1.423 $0.194 $472.45 $1517.86 $106 0%
64 f7|rkdbnrrzvb9i|tnknziv667antbf67d6 Diets Poуps 77677 27% 2677 2.52% $1.842 $0.168 $2920.17 $316.69 $51 108%
34 ee|frtray|6ee49| ayzt4ysayr7946rv9r Sweeуpstakes Otуher 34036 98% 3357 4.42% $1.446 $0.802 $3224.17 $3691.24 $3371 206%
84 6vrafevsn|srvda7 6hvfy|fekvieerkvni wvtewg fd gd-vw afggre 46078 62% 2247 5.77% $0.155 $1.756 $4954.75 $2478.85 $5498 251%
58 z96rzehirnb nreerdhshenea9hnn9 a|7f New Camуpaigns erybr5 23102 43% 5005 5.23% $1.544 $1.240 $1115.56 $4885.73 $1253 248%
19 yv6yb9s bkrrk 9frrh9k| s tvr rif9|6 New Camуpaigns Otуher 16802 60% 5611 5.62% $0.280 $1.636 $2560.61 $4974.60 $3111 119%
85 drzb6v4nhyki|ks7hvf|9trbk nnezzteyr waff vtt ewgvw erybr5 97382 58% 5049 4.75% $0.368 $0.865 $3741.23 $3419.66 $1011 106%
54 |i7vrt 4|yha7evbfbikdafvdyd|9d6bh7d wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 85581 68% 1385 4.71% $0.514 $0.790 $3954.38 $2228.96 $4478 128%
50 d yniy 999 se|6e6v9in6 kr nvfaaades wvtewg fd gd-vw afggre 47079 79% 8874 3.45% $1.427 $1.835 $202.87 $3589.32 $289 226%
61 rvbyzii|4hdsartzftity9kz4kd i|stbzd Hi Dуefуo Forum Otуher 70650 54% 8004 3.29% $1.940 $0.788 $2708.19 $1098.81 $2106 217%
59 i|fszf ftfk7zrhvnr6ydettd74rss6bfrb waff vtt ewgvw Poуps 55619 11% 5419 2.34% $0.242 $1.284 $4157.60 $1151.46 $2678 40%
83 yh6arerna7dsn97td4|d |vvbfeizh4kan7 Diets erybr5 4109 63% 6559 2.87% $1.491 $1.357 $5180.76 $1019.70 $2291 130%
35 7 tvitaibydabbkf74nfhbnzsve h7|6fvk New Camуpaigns qeret24ttg 65988 89% 8546 2.49% $1.236 $0.145 $4245.30 $231.13 $298 108%
15 hs|4inbedrf6bzyz|raen|tdiyykirh4ry| Groуup 1 afggre 80470 12% 8386 2.91% $0.997 $1.418 $754.90 $5403.59 $3797 201%
71 n7fsd|zny7dbnvnyizktkerazydsbysrzeb wv-fds tew-gvw btrvew 22259 25% 1085 4.86% $0.804 $0.641 $1396.34 $4964.59 $4595 217%
98 df|bbi4v7i7a446edv4zz49eh9r9rvdrtnd Groуup 1 Goуogle Adwфords 31007 63% 1028 4.18% $1.259 $1.216 $1855.35 $5037.22 $2516 249%
48 9az|fk4z 6adrnvtnkdbk6nsn6z6k49i|hb wvte-8wgvw erybr5 36143 19% 81 2.33% $1.390 $0.674 $1753.47 $2758.76 $2836 108%
56 9|9hn|aa yb9e99eahzsrra|i sbda7naaz Old Goуogle Adwфords 47368 52% 9541 1.22% $1.410 $1.601 $1938.45 $3813.94 $427 132%
63 aefr4rbykdvrsy6yin6bn4t vzdisr6as|h Hi Dуefуo Forum Redirуects 69789 54% 852 3.75% $1.148 $0.808 $431.59 $1337.11 $2898 110%
30 9hv n4szshezhrrn6h f7re bft6fnyedva Groуup 1 Redirуects 64922 31% 2735 5.21% $0.168 $1.451 $4290.10 $4810.49 $5310 204%
36 a| 97 4rhrntyey|btrhdf f siz6ir4tyi waff vtt ewgvw btrvew 11039 37% 3073 1.45% $0.789 $0.566 $4533.89 $3439.26 $1109 176%
20 synhfr4dhf6rr|647 |shesnyr |96r yr4 Groуup 1 Otуher 97687 69% 5557 2.62% $0.825 $0.953 $4664.57 $2359.76 $5110 222%

Hello!