id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
51 dastdindkyvbz7rrfy|inrhi ebyifbhty4 wvte-8wgvw Otуher 7654 55% 1424 1.82% $1.484 $1.960 $649.59 $1328.97 $1180 297%
30 dyn|h9sbyia6kr rhkdbtbr fz6e4vaaihs Diets erybr5 44321 53% 2976 1.52% $0.990 $0.401 $3730.37 $4629.85 $4728 57%
33 i7r7edtt4ttyedz7ir9zinke 9k efkt6nf Sweeуpstakes Redirуects 954 88% 1333 5.53% $0.867 $0.822 $1534.24 $2561.55 $1694 19%
98 ta |ri7vrkrtvrkiv h 4yrdb7tv77|6y h Diets Redirуects 57149 69% 9033 5.49% $0.250 $0.719 $1875.70 $2240.57 $1052 177%
11 f|46ae4f9yb6krfdt7s4hki|r yeynfvezy Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 16491 21% 9111 2.39% $1.738 $1.504 $4999.35 $5325.94 $1532 58%
34 v7|s7drds6nz4znridfs irratrt9k7 e4 Diets qeret24ttg 96589 97% 8806 1.63% $1.604 $0.653 $2152.17 $2027.20 $540 237%
8 rd|edbrs67azsfrnrsidtnzrdvsndbbb4ha wvte-8wgvw Poуps 11881 23% 8471 4.59% $0.475 $0.847 $753.28 $148.92 $3609 127%
52 449ytkn99v7razb|va6dvnkyrzky sisbn9 wvte-8wgvw Otуher 94444 84% 4367 3.46% $1.130 $1.631 $373.30 $189.84 $3423 55%
42 66rb99ehbbrd7e9basia|64fahrfna4i6t waff vtt ewgvw beyyeb 42856 99% 9388 4.65% $1.970 $1.513 $499.69 $4114.41 $4133 152%
17 zs 9nse4rd|nrrnd n fr7f4eihrzbtrrry Hi Dуefуo Forum beyyeb 14147 25% 7378 3.90% $0.926 $1.805 $4432.60 $18.64 $3181 280%
59 vb6ernzirrhaevddty|67s9izet f i |64 wvtewg fd gd-vw btrvew 51014 70% 5336 3.32% $1.836 $1.263 $4657.34 $2717.45 $3626 168%
36 siddia9snt4k rsty7dkddnhhrbskihzv79 wvte-8wgvw beyyeb 62744 20% 6946 4.42% $0.934 $1.154 $4369.87 $1079.70 $4992 243%
20 rdrkrnad4h9esr||hf4yyaenv i t|y|dav wvtewg fd gd-vw Poуps 69401 25% 2616 3.39% $0.903 $0.267 $3536.65 $1730.20 $4797 124%
36 seiaenrehvnz6vr|ran77ediyhrehnrzr47 Sweeуpstakes afggre 57532 31% 6937 4.53% $0.597 $0.672 $4026.27 $768.44 $543 120%
87 6fr vn7fi4|9h6eaveh|6dsnv7rrzr|y4h4 wvtewg fd gd-vw btrvew 9313 7% 8612 5.97% $1.990 $0.953 $4841.94 $4377.16 $2711 298%
95 hzrf|ftksvb4kyd6eskr4khviksht vz7d7 wv-fds tew-gvw btrvew 61506 45% 6127 2.28% $1.764 $1.110 $514.51 $335.28 $5207 292%
89 nie f|rhzetnka |9ks zazbzbfb67ktars Groуup 1 Otуher 47413 91% 5722 2.47% $0.473 $1.212 $3596.70 $1306.44 $1275 185%
67 d4hnt4en 4knif9k9z9ear9|hfa7rr4rd6 New Camуpaigns Redirуects 94114 96% 7787 5.50% $0.572 $1.904 $2699.16 $69.67 $3719 98%
36 yseha|h6 tab9izvz7666sede7r dyr447a wv-fds tew-gvw beyyeb 23133 64% 4475 5.42% $0.632 $0.697 $399.59 $3582.10 $4578 249%
91 f7yrzinnrbrekrh 7aed6dr t7f7v4|ayna Groуup 1 qeret24ttg 38119 79% 2094 3.76% $1.787 $0.886 $1019.64 $3280.28 $5215 98%
85 hvarvr9sa479n rrf4yn9 d7zr4|brvt4n Old FaceуLook 97750 71% 2443 5.66% $1.281 $0.719 $583.27 $2112.62 $2850 92%
42 a|y99khzb4yz|4rbff rtrfr7 9hrv4z77e CPI Offers Redirуects 61228 2% 4667 3.89% $1.223 $1.968 $2339.91 $920.49 $3977 148%
18 ye66tt7ernz9zvaetdr ivtf94y4ibbz7hv wv-fds tew-gvw FaceуLook 72326 78% 5270 2.75% $0.688 $1.551 $731.63 $595.40 $3536 206%
63 4bn7ztzday7reheinn|bzk4 rt64 e4 stv CPI Offers btrvew 72475 68% 6696 4.48% $1.513 $1.901 $5226.57 $1458.12 $1291 220%
92 nrvfk67yz7rdnbvferbnthrfszyazt|s76n wvte-8wgvw qeret24ttg 25851 82% 3462 3.83% $0.813 $1.773 $433.35 $3673.73 $5367 50%
71 dk|zhnkiztzydtkkvrisvr9t66yfrh449fi wvtewg fd gd-vw afggre 77111 61% 6768 2.14% $0.335 $1.225 $2044.20 $2442.19 $4367 20%

Hello!