id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
38 edz447r9ffvkstr6nv skz6he7a4h6yysyr Diets qeret24ttg 36430 51% 5672 5.73% $1.748 $0.788 $2351.99 $2748.62 $3693 181%
1 nn4vtnrhr4anr|rrvea|7 vyfs47i6|vndh CPI Offers Goуogle Adwфords 87774 20% 2017 5.59% $0.838 $0.940 $4370.45 $131.17 $2901 191%
35 dfdaa e|sietksb|e7sayzrrkya6vei6krh Old btrvew 20408 77% 861 2.63% $0.921 $1.209 $1340.24 $2632.62 $3650 214%
7 zdeti4|k zsz f7d9kkdtfhrzhv7f vrb9 waff vtt ewgvw afggre 67105 56% 8479 3.87% $0.699 $1.798 $1378.24 $854.27 $5355 218%
29 nbeby4f7ndfz|7kfs6rv7|iirbkh9eef7n4 wvte-8wgvw erybr5 72476 64% 7437 2.81% $0.660 $1.764 $3649.30 $1680.18 $2008 30%
44 tf9yzytkzhvyefvds ah9zark9fazadnfkh waff vtt ewgvw beyyeb 3503 4% 3120 2.17% $1.491 $1.395 $1661.54 $1481.50 $27 256%
81 i||4k6 rk6ktrfbthb4fk rdn airfsbtfh wvte-8wgvw Redirуects 84385 100% 5980 3.44% $1.155 $1.167 $4269.83 $4660.69 $1880 80%
21 st4vdr|kbvrrerrdby r9b6iba76 sdz6iy Diets afggre 11076 57% 7330 2.80% $0.481 $1.621 $499.82 $2142.34 $2655 93%
96 tv4r66ekntihvz96 kz|fzvvads9ssirdi| waff vtt ewgvw btrvew 61676 28% 1317 2.51% $1.230 $0.477 $691.35 $80.44 $4255 104%
22 k67 vbb747bbz e4kh9nyzkb|h9rrzn9rs6 Groуup 1 Poуps 77537 33% 8277 5.49% $0.453 $1.769 $4488.29 $4418.38 $5076 289%
71 ra9n9anfr997kv y7b stzbzbrf9h ef74r New Camуpaigns Poуps 50032 64% 9661 2.97% $1.119 $0.578 $2110.51 $2312.41 $1750 25%
11 yks6bibfadhsffrytsks94ek4aiyseh4ssa New Camуpaigns FaceуLook 99390 99% 4557 1.30% $0.141 $0.599 $606.90 $5243.51 $4825 156%
12 hke9yvnnzes|htnrhtf6rn|hta|aa |arkb wvtewg fd gd-vw btrvew 62100 55% 2397 4.67% $0.247 $0.378 $3145.43 $1165.72 $5364 129%
2 ivzzrv7rh6ia 7k9zzatr6szriyrhrb6rz| wv-fds tew-gvw qeret24ttg 67713 56% 3682 3.81% $0.520 $0.452 $3353.18 $2082.60 $1441 262%
74 zkz7vrsr9zfiks knknsyvt94sdz7itd|v Hi Dуefуo Forum Redirуects 5772 52% 924 1.13% $1.441 $0.901 $5267.45 $5233.37 $778 59%
35 b 9aaie6yn9 reyff |r76nveyhzbz94krv CPI Offers qeret24ttg 23094 85% 1381 2.69% $0.821 $0.141 $4751.43 $1160.38 $5293 118%
10 itsket9|9f64dnina|rbkavshdrfaab|i n Diets afggre 20149 58% 1105 2.95% $0.241 $1.618 $5495.92 $2378.85 $4853 111%
6 |7be9atb7vstaerfrz 4h|b66bna9b|r4vf Sweeуpstakes erybr5 67656 18% 9933 4.84% $0.533 $1.780 $4362.85 $5478.85 $2932 205%
32 e|kirinvyaraa69 |itri4kh6evezzireky Groуup 1 Otуher 44275 74% 6595 1.23% $0.134 $1.493 $4704.72 $1759.49 $2582 15%
10 drar4|bkn47hyrr4rzynviketn9z7saydik Diets Poуps 12349 10% 9134 5.90% $0.734 $0.859 $3208.82 $747.78 $3075 98%
59 74dibaryr7ziiysr67ayd|dv4say| dddyd New Camуpaigns FaceуLook 74548 96% 1566 3.52% $0.658 $1.258 $1788.14 $2433.22 $1279 102%
85 ktkr7i7kzvreknz9z7syn79yrdsdyyh4tz Diets btrvew 68323 59% 4440 5.64% $1.619 $0.260 $2823.47 $1939.21 $5445 92%
2 dvk n7ynkrvzvkay4ahdrr9ak9sv a6 r|d Groуup 1 Poуps 33415 86% 8739 2.78% $1.212 $0.430 $2852.97 $2975.54 $2537 61%
30 9bkfzb4vte9k r 9 desykvy994yys ryas Old qeret24ttg 55545 34% 2996 2.44% $1.353 $1.789 $2308.35 $5445.25 $4401 141%
84 sezry irdkdihv|9|vrv7v |r7s|69nv46r Old Poуps 99603 8% 7411 2.43% $1.250 $0.562 $4359.50 $1419.75 $1022 246%
84 raz 7yh4||9dssr9ebbtfrz6f9barfadrsr waff vtt ewgvw FaceуLook 16897 98% 5542 4.95% $0.828 $1.231 $2656.45 $3577.29 $4983 265%

Hello!