id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
60 zr7eetvb9i6b|9k7rv69b|hhrt66ttthezr CPI Offers afggre 46413 96% 7476 2.96% $1.648 $1.477 $110.69 $2617.44 $489 170%
21 rfazvrbdz 6entvz9s4fd7|erk4ean9kd9d wvtewg fd gd-vw afggre 69648 17% 8913 4.65% $0.552 $1.287 $3796.54 $2969.22 $2843 208%
91 6th9vrirrvnsys|ka674z t|r7iri4adkft wvtewg fd gd-vw beyyeb 59123 54% 4746 3.74% $1.402 $0.676 $4590.36 $5115.77 $1400 70%
39 hkirnenrs d9adzf|tve6htddez r|sda r wvte-8wgvw btrvew 26593 47% 4827 2.94% $1.625 $1.238 $3589.34 $4176.76 $2836 89%
14 t99zbv6e4nzrt76 rs 6y976 n7ti9k69be Diets qeret24ttg 39085 25% 2705 2.16% $1.783 $0.456 $2505.77 $5138.30 $2076 164%
56 efdfv| vyyrhth7rztrs6tyvsr z79d7nht Groуup 1 FaceуLook 85753 32% 4740 5.27% $1.418 $0.458 $1942.48 $1132.32 $3377 290%
4 hdsfedin7ky6atdftakbz 4rvfeyi4r9tss wvte-8wgvw erybr5 11822 36% 6935 1.11% $1.852 $0.257 $2403.28 $1300.10 $2088 201%
55 vezra9rkn v4ye7r|y6 ker|t|vitvs|4ss New Camуpaigns erybr5 16492 96% 5173 3.95% $1.637 $1.162 $4653.14 $1968.47 $1191 84%
58 n4e7n79ehrvask4thdr|yasz9tr9zbar|nn waff vtt ewgvw Poуps 56858 60% 680 2.12% $1.142 $0.721 $2127.52 $4836.36 $4210 125%
52 dfii9y44rv|viikrazbkz|ftdrz6d6nvd6h Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 52256 86% 2306 1.10% $1.517 $1.995 $5206.44 $660.38 $3675 20%
55 rtys9d7yrfavb|iz67khv66siktzysfvas4 wv-fds tew-gvw erybr5 67953 62% 6598 2.73% $0.718 $0.106 $4769.84 $2404.70 $4805 254%
49 thr7ydz|krvnzr4inhis7vb7hey9iazbak4 Old Poуps 32969 46% 3814 4.89% $0.805 $1.443 $1467.91 $2403.37 $3452 118%
100 7t64efy zd b9vt7sr4f|vzi vii|zztr7r wvte-8wgvw Poуps 64078 89% 655 2.83% $0.232 $1.828 $3073.48 $3059.91 $2253 194%
46 t v7btbh ebi|se vbtv4i44tt|r9f7hyvt Groуup 1 erybr5 50555 81% 2245 2.12% $0.885 $0.595 $3654.64 $2508.47 $2844 25%
82 eytdztzyy49akh9fzneedbyyikb49nrdkdt Diets erybr5 36328 71% 3282 3.22% $0.614 $1.334 $2170.97 $390.16 $332 281%
74 rrnky7tredyfikhvdvy|nbrefsavefiz7|n wvte-8wgvw Poуps 77773 96% 9750 1.60% $0.785 $1.286 $3278.44 $2631.75 $4118 204%
44 |rdnvh6tfkhtv9kivs9dynsrkaehzssrzrs New Camуpaigns afggre 84720 76% 6152 1.18% $1.226 $0.943 $1463.36 $1571.87 $917 181%
16 avh979nrbrziz9b7rs94|f|7rvb7|bf6ztv Old erybr5 89192 26% 1203 4.56% $0.178 $0.787 $5306.12 $5130.72 $1298 218%
39 zei et6idad9f9vrskyevb|tr9anf7kin9 Hi Dуefуo Forum erybr5 1055 20% 6872 5.65% $0.364 $0.543 $4854.41 $3964.45 $1151 33%
10 ry ||rfysheary|9eyvkyvdkb 7 bf9vkbr wvte-8wgvw btrvew 31720 97% 33 3.83% $1.970 $1.654 $591.67 $591.83 $1027 181%
5 ffkr 4|ee 67tay9 nhny9|aeir7seditr9 Diets beyyeb 97768 23% 654 5.68% $1.567 $1.684 $3390.16 $977.70 $5059 152%
43 dndbzfbra49fyra eazbtzvszrf|ebkiaez Old Goуogle Adwфords 11315 28% 726 5.30% $0.618 $0.297 $2952.32 $557.92 $2152 287%
90 bda9t9nsktyirr 7rv9eartrrkr6i r94hi Groуup 1 btrvew 52430 87% 6579 2.27% $0.975 $1.305 $4951.15 $2864.72 $4461 235%
30 t6zn77rtytnrhvyvnrnskvrs 6 94krrhnv wvte-8wgvw beyyeb 49704 10% 4282 3.98% $0.636 $1.416 $2120.59 $2179.74 $1220 263%
4 e|n i|rrk6nrnaaa467strrdy74 vakay waff vtt ewgvw Otуher 95885 90% 7773 1.76% $0.433 $1.672 $4369.34 $757.64 $2001 193%
6 fd|446|esnsnbzbkhnevt9yz4hriav4yyvf waff vtt ewgvw btrvew 80314 65% 2209 5.34% $1.677 $1.523 $4483.94 $961.49 $1185 16%

Hello!