id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
93 y|t|ennrnaktr6eszaksyh9bff7fynrnyb9 CPI Offers Poуps 73576 54% 3247 4.58% $1.436 $0.353 $890.33 $3193.82 $5168 38%
1 bh76fbfvv7y|t z|yzkvazh4bv4|ayirndb wvte-8wgvw erybr5 85672 54% 7564 5.96% $0.433 $1.683 $3987.54 $1403.17 $2967 110%
29 frfabrnrzkbf4ykfhahdivkz7abi76r|dyd wvtewg fd gd-vw btrvew 6121 90% 1756 3.69% $1.766 $1.713 $1404.66 $5487.96 $316 150%
58 tfvn7dtfr7hthk6 trf7fn4rriba7rvedt Diets erybr5 80367 60% 1015 4.38% $0.559 $0.272 $4203.30 $481.30 $2158 69%
98 vse9i6vfb79kbaeyk|7bztz7y|v77yet4by wv-fds tew-gvw afggre 71403 61% 6153 1.35% $1.686 $1.349 $2510.44 $4682.85 $1888 119%
33 d4varnfki7besbk r9nskdvhtirt7fy|dha wvte-8wgvw erybr5 87341 92% 8281 2.21% $0.360 $0.789 $1689.28 $775.16 $4134 161%
40 d7ia 9rnandhyishv|dt vvrszddidsrza4 wvtewg fd gd-vw Redirуects 58280 74% 9557 1.45% $0.548 $0.700 $3381.47 $5064.10 $2252 131%
3 ir6byk9he4z7yzt9svzf|6nfyrskhtsrhri wv-fds tew-gvw Otуher 2695 26% 8360 4.89% $0.898 $1.340 $2771.65 $71.22 $2248 89%
14 f79ii6n7hhsb6|47ertt|67ytevds69fyvt wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 70921 67% 6015 3.73% $0.651 $0.747 $5471.39 $2166.73 $4168 297%
8 ys|9sn6k79sv9hsyzv hnkznf444zyyrb d Sweeуpstakes btrvew 7731 11% 6940 2.77% $1.932 $1.522 $2806.19 $1547.71 $1169 95%
32 kbiiias kkvd9rzyzb6v9|fzn7ar7aryarf wvtewg fd gd-vw Poуps 51187 98% 8668 3.13% $0.362 $0.120 $2853.13 $2241.13 $2621 266%
91 v|4rra |v7|yf| |k7ddt674d difbrvte9 Hi Dуefуo Forum afggre 10194 100% 3733 5.51% $1.632 $1.563 $2397.21 $1464.56 $3403 147%
1 9rss kzvr4z rrbikeynznvkvr9anierfs CPI Offers FaceуLook 82546 77% 9574 4.61% $1.607 $0.595 $5253.22 $3689.49 $3945 247%
50 |iaha4tiersnhkbsf rrybbr6zrnkz6bhf CPI Offers afggre 98606 37% 1238 2.45% $0.142 $0.461 $1623.55 $792.37 $2408 52%
7 fs9i t9nv i47e7nsy|nat74zvkvnrer7e wvte-8wgvw Otуher 11571 27% 1578 5.47% $0.894 $0.399 $2942.38 $5253.95 $335 259%
3 bra79hbrir94h|bvbstrrteriveshevv 4e wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 57958 89% 2228 5.34% $1.884 $1.919 $3755.24 $2127.43 $3838 93%
45 vb64yn67yh|h4szby96v|d7kvr|bydt4 fi waff vtt ewgvw Poуps 56622 63% 9152 1.57% $1.658 $0.619 $944.10 $2710.46 $4558 67%
1 kzsyyt97b zarhbztbbfy|v74k7tkafs|rb New Camуpaigns qeret24ttg 47512 92% 4371 4.66% $0.900 $0.606 $2153.11 $2961.82 $5094 234%
23 z7477v47v7rei4fvi6y7naykrazb7a 7khe wvte-8wgvw beyyeb 21010 84% 6685 2.75% $1.734 $1.781 $95.63 $318.35 $4606 103%
57 6eka|adikv|systard|zkd4nsr4zk be6bk Groуup 1 erybr5 13014 94% 8824 2.59% $1.608 $1.843 $2547.40 $2339.30 $4812 239%
99 detkykh 96s 7rrn7767a6irr4td4rbkzvn Diets Redirуects 40430 99% 700 2.12% $0.321 $1.279 $4986.26 $2146.97 $4552 68%
15 6nks9d 4zt ki7ezrtzv7r|6vs7nd7evz v Diets beyyeb 36933 18% 9532 3.63% $0.948 $0.117 $4466.21 $514.14 $263 37%
61 ii9hdrfnvsdttf7 a4artdhhtzf d69ybrt wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 2404 68% 3833 2.43% $0.799 $1.354 $3296.83 $2348.30 $3660 226%
95 d|e |yzvtrkier4azibdrdeka|tsfeydi6| Sweeуpstakes qeret24ttg 10729 20% 6715 5.29% $1.567 $0.345 $3727.22 $4.33 $4548 51%
100 yds9i ehk4 atafyaysfiiybt 7 v9rbdt7 Old Redirуects 3775 10% 3352 4.76% $0.317 $1.333 $257.79 $3540.30 $2819 182%
78 thezy7fv99k k9hb4t444dikan rnvefktf Hi Dуefуo Forum erybr5 87227 87% 1198 3.38% $0.729 $1.464 $1092.70 $4574.64 $1922 240%

Hello!