id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
58 eb4nzrviser6n7svhb hsv7hre6iy4s|7n| Old beyyeb 56915 11% 4620 2.95% $0.787 $0.950 $1377.34 $4999.97 $2900 199%
27 k|nfty yn esa6nd6bn|i4vy4rdhayis9da Diets qeret24ttg 8746 69% 1026 2.73% $1.201 $0.583 $3210.74 $3041.90 $1620 267%
2 6fhrbva94 rktrn9re 7rn sz4iakh9dfd New Camуpaigns Redirуects 90289 4% 8755 3.54% $1.558 $1.722 $4216.42 $2065.96 $4646 299%
66 i6kvyzayznbrshs7ekkn|bbr4rrzvsn4tz4 wvte-8wgvw erybr5 62230 56% 8273 4.47% $0.667 $0.539 $5129.73 $4602.79 $4434 15%
11 anv6d rd4harsy97n6yzrbb 4r9iyytnkre waff vtt ewgvw beyyeb 23621 16% 2187 5.42% $0.944 $1.530 $3127.11 $3727.87 $1810 250%
49 zhhad79 9rfbi44|d4kyf9a ff9 k6rfthi Old qeret24ttg 42811 43% 5536 2.65% $1.335 $0.186 $4506.23 $5310.65 $5145 31%
91 ksdhd44i6dzr7rdarv9d96e 97a fhaykv waff vtt ewgvw Otуher 62769 23% 3829 5.23% $1.646 $1.705 $2141.87 $2170.57 $5470 42%
54 nhhirii4a6eahbbaaz7k 97ds7br9 z9vib New Camуpaigns btrvew 44252 19% 7744 4.76% $1.652 $1.841 $2052.42 $3709.11 $2161 235%
1 4azb|t4zea bva|r6raaa|eirys4b44tikd wvtewg fd gd-vw Otуher 27995 92% 275 5.44% $1.733 $0.934 $1424.59 $3696.85 $208 7%
76 bbb9evii7tseifyek|ytnsake4ba77az|kn wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 54738 23% 9277 4.15% $1.380 $0.683 $2751.73 $4586.72 $2487 106%
61 datynfv4tb9ashrr9e7ztntz6z6aera|||r wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 91503 54% 6052 4.73% $0.181 $0.515 $4198.35 $2304.43 $1190 200%
32 tdd9 rbzke7evdvabra v774yebkbrfis4s CPI Offers Goуogle Adwфords 68780 99% 6500 4.90% $0.405 $0.972 $246.12 $2856.18 $918 206%
59 |avdes6|ar4bdv7yz|b7bzbfyirzkrrf6ii Groуup 1 Poуps 26160 100% 985 3.45% $1.856 $0.474 $145.20 $2256.30 $3937 236%
94 rnrrsvna nydssh6drrzsviydvtak7bbit Sweeуpstakes btrvew 95438 72% 4338 3.35% $1.879 $0.555 $3461.75 $2765.60 $725 71%
9 7hrhn9vstnkazrztz kydrtv y ys6y69a| waff vtt ewgvw afggre 62559 32% 9324 3.84% $0.141 $0.319 $2481.42 $4182.51 $5141 142%
67 7ef 6zrs9ebzdbf79nzb7h4sdabbrak7a|r Groуup 1 Goуogle Adwфords 72035 48% 890 2.13% $1.755 $0.213 $200.43 $1647.51 $3475 280%
35 4sehs|9y6zr69fr af69v7dranh4iifszts New Camуpaigns qeret24ttg 52972 54% 2942 3.58% $0.847 $0.466 $4087.88 $2653.25 $2677 241%
52 y kf|v6hk47k969ddfkbi7ifervz||rzvke waff vtt ewgvw erybr5 95715 100% 7434 4.95% $0.451 $1.766 $489.37 $136.45 $1814 205%
73 rrk6rh6nyzs|dbbb 7979i 797rd9ey4n t Diets Goуogle Adwфords 45883 50% 2973 5.99% $1.157 $1.341 $3055.29 $4722.62 $280 299%
85 zny6r 6hyyraidk6a9vitra vhihtre4d wvte-8wgvw Redirуects 82808 53% 6985 5.28% $0.679 $1.771 $302.20 $838.80 $5093 132%
95 btkyb dzr44byskvtts4ihn fiaz9hkbbva New Camуpaigns Otуher 68596 97% 6715 4.38% $0.928 $0.304 $2036.34 $783.94 $3791 165%
81 kysstdryifksryzfrnfbf4 9yder7rar|6v wvtewg fd gd-vw btrvew 32985 33% 1594 3.44% $1.467 $1.528 $526.59 $1379.76 $2544 108%
14 dt yfbbsti k| hbe9 tk9vrfat|9n6z 97 Diets Poуps 68431 86% 7676 5.63% $1.328 $1.362 $4547.42 $1777.43 $2503 103%
55 |vk9|7vvd4|byf6zarfrbk|airst6ydti74 New Camуpaigns Goуogle Adwфords 64398 15% 1175 4.32% $0.254 $0.563 $1033.34 $1405.71 $349 295%
32 9h7hivy6 ssbkhtkfstykdihyrr|ba47fr4 wvtewg fd gd-vw erybr5 47250 45% 1154 4.95% $1.811 $0.449 $1397.95 $4794.32 $1207 201%
39 |4ndhfrz7bzbe9hyye76vbry|tyh6te|hbr wvte-8wgvw qeret24ttg 89215 28% 6694 3.28% $0.121 $0.526 $3785.11 $3730.49 $4413 115%

Hello!