id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
26 66rs9kerbhdvahivfkarszr|es|n7ktrh|r Old beyyeb 998 92% 8013 4.40% $0.484 $1.614 $1032.21 $4993.66 $3928 2%
22 7nfyf9skkr9bavi iakz vhrr 4rteb6er CPI Offers beyyeb 99141 28% 3817 5.84% $1.795 $0.389 $4319.96 $2287.99 $618 6%
96 v7krasr6|ay497|zhf949kh| 4d 44khf69 Diets btrvew 68158 36% 3818 2.94% $0.463 $1.176 $2080.42 $875.94 $3732 45%
7 tvribezenetee6yzhvikvdy6dea7trhtez7 Groуup 1 Otуher 71690 25% 8334 2.99% $0.694 $1.838 $294.77 $4359.97 $249 265%
48 |nz i7ark6zrhrybezriyfik7r4zbbrb44k wvte-8wgvw qeret24ttg 53691 52% 6086 4.25% $0.715 $0.112 $4625.31 $5015.33 $3965 253%
51 ifdhrvefef4f6yh9nbdsrndeaz|6k4riay6 wvte-8wgvw Redirуects 74323 62% 3722 5.86% $1.453 $0.136 $464.58 $1801.38 $4706 199%
63 hydrr7rvyeeb697fntkt|kbzfky946teffr New Camуpaigns Otуher 61427 57% 1565 5.99% $0.792 $1.382 $2125.21 $5013.77 $1265 258%
89 h7iesf44k7yznn rrziay|yrfs7rf|469tn Diets qeret24ttg 86106 61% 4930 2.74% $1.583 $1.199 $1222.60 $3154.86 $1620 24%
18 e9|yr6nryy6|tr94navet7tdkda74fr9dsh Sweeуpstakes Otуher 3512 21% 9026 4.97% $1.523 $0.590 $526.21 $1684.65 $3935 120%
26 4ffai 7s|e4|arzdrky tnseskz9denfa7r wv-fds tew-gvw qeret24ttg 24448 17% 5920 5.87% $0.880 $1.471 $385.53 $5080.30 $2096 142%
40 i9dihvekeiv t skfe|rr 47vk|ybsy i6r Sweeуpstakes qeret24ttg 71223 42% 6960 4.61% $0.229 $1.619 $3339.13 $2078.28 $5131 243%
51 76a6zh7 hy4skz9t||tisenv 4| 4fe77dn Diets qeret24ttg 98642 54% 476 3.73% $0.142 $1.429 $1790.94 $2856.70 $4841 202%
67 7 rnbttdffn4b iat dkvfbh4dske7vz6|t Hi Dуefуo Forum btrvew 75649 21% 6584 1.63% $1.465 $1.705 $3942.15 $5289.76 $4541 54%
73 dn94hdsteifkthkte|bzt4rnabzdiysz6h4 Hi Dуefуo Forum Redirуects 7428 19% 9485 3.21% $1.187 $1.857 $3062.36 $102.40 $4796 37%
47 zrky47nfbh 7|49aerr79 b9hirnyrs|9tr CPI Offers qeret24ttg 48366 16% 1297 1.83% $1.385 $0.153 $5132.60 $3330.82 $3796 236%
85 |r9adnnaz7n9|hayr7byidhytdevhhi6|s4 Sweeуpstakes afggre 90062 60% 298 4.76% $1.779 $1.754 $3414.24 $848.59 $1964 187%
34 zryh| 4bdnr6zsevfzdkdbi9nbf9knfk7k4 Sweeуpstakes Otуher 16864 14% 3489 5.16% $1.215 $0.238 $4613.64 $298.94 $1641 193%
74 sknti6ya f z h ytve tk vz ndebk4ta Diets beyyeb 80431 69% 8856 5.25% $0.564 $1.817 $4116.29 $2817.76 $5461 53%
87 fb6rv 97dssd|styyi|thsbyfiasb|nfrt| New Camуpaigns btrvew 3154 68% 6425 3.71% $0.647 $1.366 $3245.11 $991.37 $3718 285%
25 v4yb6yazfez|b|6bfdvt4rafertveybtbza Sweeуpstakes btrvew 3578 97% 7563 4.40% $0.272 $1.296 $4406.62 $2689.39 $1254 192%
9 b 6ds6sr4|ib4ar4s4h|ysrs rrf97zfbi4 Old beyyeb 72240 43% 6887 5.42% $0.646 $0.503 $5121.70 $2942.57 $523 141%
33 rz9rfks 9farbkyaza ez4 ayfih99z9ra Diets Poуps 41160 26% 708 5.76% $0.506 $0.786 $2567.78 $3193.26 $5428 158%
16 avsib|t4rev 7zrret9yv ft4hdiiv fr9r Old beyyeb 45296 71% 6209 5.12% $0.558 $0.475 $2263.52 $1020.17 $2885 43%
35 s7|aer|t|e9 dv47vytbfftzrs6 is4r e wv-fds tew-gvw Poуps 74316 16% 9689 1.22% $0.270 $0.197 $1711.80 $2805.37 $3569 167%
100 i6bidr49erirvfvd6eb6debyi4sfrr7yv7b wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 97961 18% 5522 2.82% $1.467 $1.245 $3804.57 $5251.82 $4163 49%
13 6fabkfrziers9nvrkv b7ikvh4vbn ae e4 New Camуpaigns btrvew 641 40% 1928 1.89% $1.841 $0.822 $2816.70 $1524.26 $2527 182%

Hello!