id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
97 kisyh|rsfre||sfykat 6h dtr7|ka4h| k Sweeуpstakes Poуps 88148 75% 9131 3.36% $0.491 $1.125 $5006.43 $1887.12 $4074 193%
22 r6krvee nykib|b7evrez azs47r4f a7d9 Old beyyeb 33693 18% 4887 5.20% $1.700 $1.475 $461.72 $140.58 $710 292%
27 zkbz ant7 ne7a67rhzbzv 9ikrrk|vkvab CPI Offers afggre 55817 40% 4822 2.22% $0.244 $1.933 $2362.96 $4118.78 $2132 86%
29 |rbs4adyb rer|6zyrnh6i|v6nk4anrt7|z Diets Goуogle Adwфords 874 29% 9487 3.11% $1.671 $0.359 $5452.19 $1171.49 $5421 185%
21 e7yed94| 6arsknedrz4r 6ydir6te7vfz wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 67171 60% 8862 3.29% $0.836 $0.402 $333.18 $5363.74 $1493 263%
51 kkbk 9ef9n4ibyr767riks4eyv6ri9ydvan Old beyyeb 76780 87% 7989 1.12% $0.379 $1.817 $1813.44 $2773.97 $2929 232%
54 hetzkd|ykn9rrziz9te9if|arsytz snntt Groуup 1 beyyeb 45294 54% 7234 1.52% $0.488 $1.567 $5447.84 $560.64 $2515 267%
16 er9rhreyni|bki ksdfrdena7itn|4iht Hi Dуefуo Forum beyyeb 30344 5% 7874 5.42% $0.326 $1.224 $2914.87 $2256.26 $4320 220%
29 h7n aeir zn79ytrnhyvs|nrv96zbfkiiry CPI Offers beyyeb 69554 67% 513 2.30% $1.287 $1.379 $1878.17 $573.14 $736 111%
7 z9s etvzbnrkskbkddkh9|ni i7ii4rkya4 CPI Offers Poуps 30303 83% 7870 3.80% $0.358 $1.611 $2552.35 $3284.83 $2246 155%
93 4vdihe6bt|ikr9nh6nzan krear hznriyh Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 10367 8% 9897 5.37% $0.291 $0.232 $1219.69 $4131.97 $3978 35%
14 7 e r 7v4hya4|tavtaykf nv| fh7 ih|7 Old erybr5 93680 86% 2698 3.91% $0.420 $0.510 $435.34 $741.54 $4324 199%
20 6yik7|6eakf6kyeitv nrv|bishb tkir4v Hi Dуefуo Forum btrvew 34711 79% 707 2.25% $1.210 $0.561 $4844.76 $5094.51 $4386 54%
82 esnvrsfvtnr9tykbazffa466d4zfhfkvhri Old beyyeb 21444 81% 6133 2.28% $1.253 $0.570 $2661.37 $1463.81 $2032 129%
75 dhbrrzfyre s 9ftvh7bfkfss64rvffrfei CPI Offers beyyeb 72618 92% 1164 3.22% $1.904 $1.273 $1001.98 $2285.20 $380 167%
37 vdvfhbe |9rk946k6dr fa6 yz76ze679vz Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 38717 69% 2271 4.71% $1.135 $0.252 $3732.25 $4324.73 $4680 284%
14 n4|9z7asn9zfn6yatibe4abtyd9b|rf7 dk Hi Dуefуo Forum erybr5 48335 82% 4827 2.31% $1.895 $1.595 $1215.81 $4732.69 $5152 253%
21 ia|kirnhavrbf|itr 6a9zd6er97rkbfvr CPI Offers Poуps 13049 87% 1401 3.24% $1.245 $0.128 $1961.47 $3201.58 $4391 186%
85 aybnddi|r4rbf 7h|b tfe asdsha|h|ie Groуup 1 erybr5 58043 25% 8610 1.53% $1.619 $0.987 $606.87 $3009.34 $5160 169%
14 nbfbnbd79nvnttyeivvks4bv7|k46rz6sv4 Groуup 1 beyyeb 25531 78% 9581 1.15% $1.283 $1.177 $3915.50 $1032.47 $5304 165%
9 h 6zif7efeadbd67dr6 sn6nivrtkd7essr waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 86942 59% 4640 1.43% $1.816 $0.212 $3986.24 $5095.58 $2597 134%
93 byva7d s i kyvyyrh74|f6|i|k|kbv4 ks Old afggre 61989 4% 1515 4.75% $1.543 $1.591 $4645.24 $2442.48 $116 78%
96 97974s7|n99afvs | ishdfd4te9yk| |ye CPI Offers btrvew 69517 10% 6893 5.49% $1.793 $1.581 $4077.65 $1450.26 $1389 299%
82 rr4rzdakkine| yh6tk47zeei46nrit6hrh waff vtt ewgvw qeret24ttg 11863 70% 6862 1.26% $0.296 $1.194 $3718.42 $4997.57 $721 282%
35 ietrn6r7a9tr6tzfh9|yie96z674r9bzkeb wvtewg fd gd-vw afggre 473 95% 8250 5.14% $1.637 $0.404 $1284.82 $1192.18 $938 48%
51 ns karth7kiirdfr|ee7 fi6|4rradfhnb CPI Offers afggre 73708 40% 7824 4.20% $1.792 $1.841 $364.92 $1902.48 $4750 80%

Hello!