id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
45 rr|fh4i4is|dsi4 yrshnk6|zse6y9| ery CPI Offers beyyeb 14133 13% 1361 2.60% $0.299 $0.899 $1097.26 $95.48 $2664 225%
15 64iyyvrnbhetn7rz izy|rts|rz9rbkbyn| Sweeуpstakes Otуher 89806 48% 3345 3.72% $0.622 $0.116 $5279.66 $1382.49 $4105 96%
58 7rfnranv9nhfzdry nzr|ynnyb fesb4ryf Sweeуpstakes Otуher 67180 71% 5217 2.37% $0.183 $1.533 $189.20 $4195.94 $4019 144%
62 eb6nd7nrda|zrdiafy99 hkrr|a a9efd7 Diets beyyeb 62897 41% 6103 5.17% $1.622 $1.394 $2455.52 $4376.43 $2598 242%
63 rbv964fa6shbbedb6vb re9yzfrrrrrsrhz Groуup 1 FaceуLook 89582 91% 5133 2.11% $1.806 $0.962 $3653.40 $3798.88 $748 19%
69 fs7 yskh9dyiesy ttsk9d|9nrry6 96tdb Hi Dуefуo Forum btrvew 1549 87% 6684 3.62% $1.353 $0.768 $5164.99 $2822.72 $1848 178%
54 veevhih|havzhdrzn6k fd94 z9rdrv9as4 Old Poуps 6284 100% 1993 3.49% $0.242 $1.816 $3263.76 $1378.19 $5332 91%
4 7dh7s4hv6zf6yv7||aavaaiardyze9k zkb waff vtt ewgvw afggre 26326 94% 5228 1.94% $1.525 $0.860 $3620.29 $2560.26 $2139 72%
69 r7d iari4inri|sd7ntbsz|7znv|6 nrd4 Diets FaceуLook 57554 19% 9919 1.36% $0.393 $1.952 $3449.98 $4170.31 $2883 109%
78 7s4hat izzhkzbnkv7ybzh9 nfdiar h|e6 Sweeуpstakes FaceуLook 94064 40% 7314 3.68% $0.614 $0.911 $4667.56 $470.83 $2656 218%
64 eravzrzy94sfsykifei ykzdhdn99r|bbry wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 1762 20% 9195 3.81% $1.293 $1.186 $1102.77 $1294.25 $2310 81%
21 v4ise|fe4vh4kraffkvvhra776rdk4dd7|s wvte-8wgvw Redirуects 92224 68% 5183 4.14% $0.215 $1.940 $1275.14 $2743.48 $3117 235%
45 t7bindr4dyf|n|r7dve4964tkdr|fb v7fr Diets Goуogle Adwфords 71134 21% 5269 4.92% $0.457 $0.426 $4136.84 $3512.77 $1121 239%
95 s79s|t77rv6tdb6 dratnhbzsddid66|rvf Diets beyyeb 11701 81% 9121 3.30% $1.208 $0.587 $3776.22 $5160.69 $2824 279%
100 nz6r9b7r9st7zkydhk e 9bk9irn6|rrish Hi Dуefуo Forum erybr5 70557 29% 8052 3.20% $0.263 $1.578 $1703.95 $209.92 $1656 39%
77 rv6ef4y|kaiirfyvs7ysavrbbsf9 nzk|4i Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 70030 78% 9146 1.12% $0.172 $0.976 $138.67 $5189.45 $4792 208%
90 z bt9tnk67nafre|fzy6rnzveda 9vh6rt Groуup 1 erybr5 30660 64% 3104 2.41% $0.416 $0.616 $4443.45 $3561.29 $197 38%
14 eyzkit skd7v9d erfyyf7fhie7e vk|sek Sweeуpstakes beyyeb 95891 17% 4452 5.82% $1.212 $0.728 $370.53 $129.30 $3306 238%
55 9kzahsf4ii9k bt44 viddyh67tf7 ezvkr Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 60453 15% 5499 1.84% $1.869 $0.725 $4354.96 $4213.47 $663 251%
9 iiev7y6||aratzzaiytva9||e64bvvetv d wvtewg fd gd-vw Redirуects 61849 24% 7453 3.32% $0.472 $0.437 $1817.59 $4683.68 $916 11%
95 4hbvr77k66fihaatarav4zns|hiyervbtzd wvte-8wgvw Otуher 3665 11% 8203 5.52% $0.173 $0.578 $2854.81 $1456.25 $345 25%
97 zirvek|znzfh9||ekr7esakzv t7|ytrk4z wvte-8wgvw qeret24ttg 91701 2% 8408 2.39% $1.185 $1.297 $949.33 $4249.98 $1446 126%
90 irzedadiztvdvd z9yk|zervhrnh|ryfnrs wvte-8wgvw beyyeb 43139 39% 3646 1.55% $1.959 $1.305 $4113.87 $1264.47 $4398 268%
29 rytfvs6s zrhkh76h6s7vhtz9feryz|y ny Old qeret24ttg 97125 22% 6266 5.82% $0.150 $0.532 $4961.50 $3364.39 $539 147%
89 irree46e|r6 dre976ivrkfn|7v9 r7ied New Camуpaigns erybr5 55849 4% 9738 4.44% $1.509 $1.916 $2008.52 $5250.56 $1133 275%
26 ndf49ransvynf|k tabred|if6r7 zehfth wvtewg fd gd-vw Poуps 46759 36% 2844 3.44% $1.576 $1.113 $2222.26 $1806.26 $5288 219%

Hello!