id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
74 7ask99 99k4n9bt96r 44ysedaservnnytt Groуup 1 FaceуLook 70239 28% 6851 4.28% $1.190 $0.647 $2993.38 $5188.71 $2232 148%
84 k76ty rz7e|9bzyi|a77fna 6tbe abtfvf Hi Dуefуo Forum beyyeb 94369 7% 707 3.83% $0.644 $1.549 $2280.20 $4765.28 $1050 182%
57 n|99 b7iy9inr6r9rtn9krah|etibyyi|b7 New Camуpaigns qeret24ttg 60832 40% 428 3.96% $1.953 $0.421 $1091.30 $5361.38 $1234 53%
90 zv|ers z7znv|shvkb ead|tkvvsh|s|7dn wvte-8wgvw btrvew 92873 53% 2238 4.92% $0.754 $1.963 $1760.76 $6.38 $90 132%
74 b ekrhs9rbnt9|zz9a hark9hnky9ysyknn wv-fds tew-gvw Redirуects 16502 38% 532 4.61% $1.132 $0.386 $4768.79 $2717.81 $816 174%
5 vdhkkv64atzrrrdeffn||4bshs| vki4nya wvte-8wgvw erybr5 45785 71% 3593 5.44% $0.172 $1.712 $3139.88 $238.70 $294 0%
6 kfrtfzz79zn9|bi|4yh97fvaz ett6|hnys wvtewg fd gd-vw Redirуects 58754 52% 3249 3.52% $0.459 $1.754 $2731.14 $1784.15 $5088 36%
54 d9ndrdvrddds6ynyynyf|z|vvnz9n z6zyt CPI Offers btrvew 48793 86% 3240 2.13% $1.367 $1.180 $1138.21 $4237.88 $2622 14%
80 fb79|n bnh9yn f9k7r9br9764bhh9ztst Groуup 1 Otуher 16769 50% 26 5.90% $0.388 $0.170 $2133.37 $529.28 $4229 84%
38 ykt9nienyrve7skb7tz6ef9|9krvkdtvkya Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 87880 54% 1353 1.85% $1.715 $0.530 $4111.52 $2627.71 $5135 264%
29 z7t4tb9hht |td497fybzdvs4ezeb vv6nd Old beyyeb 56948 64% 4350 1.64% $0.260 $0.264 $3284.15 $2433.53 $20 176%
66 4a9|erhn7rhsasskhet9 iyse|fk7ssiyki wvte-8wgvw erybr5 45128 63% 3323 3.74% $1.202 $0.146 $521.47 $3567.51 $1011 83%
52 vs44raz6khefved|d4kz67ee7t9es4yk97 wvtewg fd gd-vw Poуps 53814 66% 4081 5.65% $1.210 $0.343 $2667.84 $2814.97 $4373 127%
63 rze|r4t4rzevfab7ibyny9yht6ny9kiyebh waff vtt ewgvw btrvew 29347 37% 7620 3.67% $1.746 $1.490 $3275.58 $636.40 $1119 280%
18 daaksshfnzz|t|vabberdbaebyn9rii|v CPI Offers btrvew 45711 64% 304 5.74% $1.618 $0.880 $5141.26 $3065.56 $4256 210%
25 y9shv szrd he4vy zatvr|razfsi7t7r t New Camуpaigns Goуogle Adwфords 14653 76% 8889 5.40% $1.128 $1.630 $1179.90 $4490.94 $3757 155%
1 97|reye74|t97syhyaib4yk|fvharz rzb wv-fds tew-gvw erybr5 25989 50% 7408 5.17% $1.879 $1.177 $5027.19 $2131.72 $4967 98%
11 7da779rrrhass7vhbvnnkhhfs479f7ree9z Sweeуpstakes qeret24ttg 13460 74% 6828 1.37% $1.858 $1.428 $5303.87 $5150.19 $5207 84%
74 yrbzv|ttrtseyiv|sy99ikitsd|tia64ny9 Diets afggre 41170 29% 4782 5.65% $1.411 $1.916 $4742.61 $4746.15 $190 25%
51 7r49y4s9476enis9v9karefdihnkhyhhknf Hi Dуefуo Forum FaceуLook 52558 71% 6274 1.92% $1.377 $1.644 $3347.95 $3618.11 $5499 140%
66 khk y4knhsarre4h tsttsnv6nk4 fz6bzi Sweeуpstakes Otуher 69146 56% 2978 1.62% $1.119 $0.229 $3818.70 $317.50 $3419 212%
64 d|7f467ernt4a6ntnyf9hzbeny6z6af7v|9 wvte-8wgvw beyyeb 91499 20% 1086 4.32% $0.536 $1.693 $2001.93 $5108.47 $5054 186%
59 tbth y4a96y4|7bafayr|yfrnvre|7yn|r Groуup 1 btrvew 32960 6% 3499 5.71% $0.366 $0.194 $1364.72 $3090.29 $1007 230%
27 fbe6bf|afsdv6n rer rf4bydkttknzrna6 waff vtt ewgvw qeret24ttg 49366 31% 2561 1.43% $0.757 $1.210 $1615.96 $2987.54 $2081 211%
11 z k|dkied4fbnstv9rn 7sy|4yhy|494fe9 Sweeуpstakes btrvew 49845 3% 510 2.38% $0.377 $1.751 $1618.41 $608.48 $1490 159%
18 eyd|kittt edhhbrh4ehar4|key4s7bavf7 wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 75282 23% 7308 1.92% $1.957 $0.871 $1909.80 $105.53 $957 48%

Hello!