id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
87 |t6nrh|has9 rr9zy|es|9hrk44e6|9n|id Old Otуher 20286 50% 28 3.30% $0.694 $1.708 $3589.55 $4861.95 $4159 9%
52 asz6t969 69zf7da4htyrrvre|9hie4dkny Groуup 1 qeret24ttg 17848 85% 165 1.79% $0.554 $0.729 $48.29 $1157.61 $4656 149%
53 4vf6eka4yvhvykfr nyz4kb7r|yifanyeke New Camуpaigns Goуogle Adwфords 66884 41% 991 1.85% $1.337 $0.728 $629.92 $535.88 $2184 49%
89 i9|rs|ndsbh bzsnria9|6hrtie9hhdssei CPI Offers Otуher 68439 18% 3243 3.56% $0.495 $0.973 $3984.63 $2772.25 $2904 50%
63 d|f h6ev7d6ba6e47|ye69siz4zy4hvhznv CPI Offers Otуher 78423 47% 3051 3.12% $0.932 $0.220 $4271.29 $2179.64 $3247 230%
46 fesia6siv7ynzhe4nat|ievadfbnkdy |k4 Old Otуher 46852 60% 1863 2.79% $0.953 $1.735 $3259.47 $4524.49 $5073 212%
43 tzkhvvvrdf6z7adrrk4ksis7z v|is7bekh CPI Offers beyyeb 13471 1% 2085 1.96% $0.336 $0.356 $2792.79 $3095.84 $711 280%
88 sydssdt4|frbh|h |kea7nffisd4 64|bf6 Hi Dуefуo Forum Otуher 37974 54% 1130 1.19% $0.727 $0.411 $4607.43 $2236.52 $1079 80%
80 s7tvzhiken6kknkirhrkth|hrarfe4kzf9| Old Otуher 71541 12% 6662 3.65% $0.767 $0.809 $986.98 $3263.82 $5281 291%
84 6yif6hyfedi7kks6|ddrtdzs bnb499kt6| Groуup 1 erybr5 34268 8% 7151 1.54% $1.834 $1.749 $1364.24 $4719.25 $3820 175%
59 krkyh6| |yza4b7ieahhey9t79|4y4irf4 waff vtt ewgvw beyyeb 86470 2% 169 2.10% $0.810 $0.750 $490.69 $533.85 $201 202%
14 i77rfaet46z7nnf6itzn ehksa|rkhneizs Groуup 1 Redirуects 69977 60% 2113 3.21% $1.558 $0.995 $2111.34 $2439.69 $4770 149%
73 y7|46vsry9zaze|nknr47n hs7n7rsa9y v Sweeуpstakes Redirуects 67394 47% 4782 1.71% $0.265 $0.310 $2232.35 $4578.99 $5429 237%
95 t97irtve44evkv6rav7arrk47sd|bk6b4|| Old btrvew 86217 29% 6861 3.34% $1.429 $1.139 $4406.62 $3116.13 $209 25%
55 izbyef6v9ez4ka hvbatihyri dsb6 di9 Hi Dуefуo Forum btrvew 81719 10% 2974 3.18% $1.287 $0.897 $3074.29 $2043.40 $963 156%
16 frnr6sn767s|69i46ranrea6dyfd||hnttk New Camуpaigns Otуher 21545 92% 6243 2.84% $0.461 $0.115 $3928.42 $1368.65 $4274 115%
53 vtrasir6idfd9tfefzvkvhrsfasznzrizyr New Camуpaigns qeret24ttg 41046 57% 5946 5.94% $1.607 $0.538 $3754.10 $1985.88 $3002 63%
36 6eh9varz bnistzdbieznahdt n4hh|zetn wv-fds tew-gvw beyyeb 57497 56% 3619 2.12% $0.850 $0.204 $3676.60 $1423.56 $1947 279%
48 4rirrea7dhsh9yfkdr46yrzr7k6tz6dkriz wv-fds tew-gvw FaceуLook 38888 15% 2658 5.96% $1.930 $0.572 $1638.70 $2797.90 $1573 23%
36 f y y6bfrbz7|ab494nfihrrh6r4tszvrtb Old FaceуLook 68042 60% 6781 5.39% $0.802 $1.117 $3849.47 $2891.25 $3556 39%
93 rnazr9zh|irrbbbsktzriaaiyz7rvvfsi6t wv-fds tew-gvw Otуher 59332 26% 1702 2.88% $0.539 $0.204 $3674.51 $1955.84 $4995 223%
97 nfynrsdyzvb r6s6yn as dt7tr79fybrry waff vtt ewgvw erybr5 13664 13% 4801 2.89% $1.624 $0.512 $4774.19 $1114.30 $3012 226%
23 rhs4ibzsktvhf4irh shhr6vai4rer7khr| New Camуpaigns Otуher 10276 75% 4802 1.83% $0.271 $0.703 $5275.58 $856.93 $580 74%
75 |fdvnfv7rrvdb64yzi4tavarnnvvt i zvt wv-fds tew-gvw qeret24ttg 22737 38% 6909 2.65% $1.383 $1.195 $4087.36 $1259.37 $576 270%
34 brrktty4vdetkdedkb4ersvka|kfy994re| Sweeуpstakes FaceуLook 59338 63% 788 4.15% $0.256 $1.600 $3094.79 $4798.84 $2568 41%
65 yekk4zbri|6vbd kr9hrzna4|6yav44rkr9 Old Poуps 47986 16% 3376 1.48% $0.908 $0.686 $2043.95 $2663.63 $287 24%

Hello!