id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
53 zrr96sftzrhzvhbrykt4|bi|zyv7a|4rha4 waff vtt ewgvw qeret24ttg 34367 2% 1863 5.77% $0.572 $0.750 $3340.44 $1090.78 $2787 224%
76 fybn|z|kd|nthhrendsk4nrt|vrrrzry ts CPI Offers Poуps 35522 98% 3967 2.62% $0.767 $1.401 $3736.13 $2338.49 $254 216%
25 |tai7f9ys7vr9eankhad b7iritt ffydyv wv-fds tew-gvw btrvew 55087 9% 380 5.21% $0.183 $1.233 $2903.52 $3556.68 $5262 149%
44 6 6z7 adh4yr rtdynavzsey7krz v7hyav wv-fds tew-gvw Otуher 59678 90% 4282 1.45% $1.473 $1.156 $2932.63 $3736.85 $292 30%
75 dif6deezrkt|ithtdei4|v t4infiaks9|r Old FaceуLook 78566 66% 3092 5.40% $0.899 $1.522 $1042.45 $928.36 $1997 207%
53 r irfdf77ry|titne9nidksvsdrtkriytsa waff vtt ewgvw btrvew 71725 20% 3161 2.82% $1.785 $0.756 $3043.64 $1243.83 $313 44%
5 76ss vtvrskt97yfynsn afrarz9n7nkas6 waff vtt ewgvw erybr5 596 63% 8492 3.88% $0.424 $0.315 $2000.10 $2296.91 $2987 224%
49 s6zbn6va4kdhztfezrrdr69|nhe|ktz7k4y Sweeуpstakes erybr5 97238 45% 4809 3.78% $1.442 $1.487 $19.44 $2496.44 $4432 84%
58 sh|hzie4hdrttnzfr|si9kzkefsizb 4ia| waff vtt ewgvw afggre 31057 55% 737 3.58% $1.230 $1.997 $4827.31 $1974.81 $785 85%
22 6tnrskfbeikddhsyarv|4 dz6tbbyza7rz9 waff vtt ewgvw erybr5 89306 5% 2558 5.40% $0.744 $0.817 $25.19 $2709.34 $3610 170%
12 z|4sas|f|69f4kadzdbyb 6y ted|tet4 wvte-8wgvw beyyeb 79046 91% 3186 4.27% $0.809 $1.619 $4310.23 $4901.62 $1238 283%
24 ysv6rktyis7|ea97 iktkat7bi6 hfr7|ya Old btrvew 46802 63% 1759 4.67% $1.852 $0.755 $207.85 $5326.57 $5304 46%
5 rf6h97ihtzyn 7rr6ar4dy| i9kdzh67rrt Hi Dуefуo Forum beyyeb 87150 67% 9027 5.93% $1.750 $1.306 $2963.95 $1953.86 $2943 133%
26 |ktvezb7t|raz7|6erb7bn4|4yykh6sfrba wv-fds tew-gvw btrvew 46242 1% 1109 3.42% $0.163 $1.423 $893.61 $3195.85 $2825 66%
11 r99ri9nvvr677yh hhav9 rrarhttnhez7z wvtewg fd gd-vw btrvew 14935 13% 3596 3.27% $0.499 $0.991 $2318.88 $3345.21 $3630 15%
11 i64y4s4rz ek4bber4k4fvb79vkyf9ehhhr Diets afggre 93603 89% 6890 2.16% $0.852 $0.611 $393.12 $4538.79 $1022 255%
86 zny|7brfyrsar|htz irt 7h7bbhdha||vb CPI Offers afggre 99998 65% 8634 5.41% $1.958 $0.990 $3594.39 $3713.51 $1636 268%
40 7ykfyb|ab| n7trfd7h7s tz vba ezkzd wvte-8wgvw qeret24ttg 86312 1% 2316 5.35% $0.606 $0.568 $848.83 $5323.46 $3985 278%
67 |ey6ayznbef a7 | rdd f9sah|vdn zid6 Groуup 1 FaceуLook 21163 57% 5925 4.31% $1.954 $1.144 $3987.49 $677.50 $1243 23%
87 y|6 vnb774bz e4dth4hvyhkv6rtkdt7e67 wv-fds tew-gvw FaceуLook 17409 17% 6790 3.61% $0.706 $1.120 $2693.73 $5394.63 $1158 112%
95 fft9y7aybrtst94sk|finssrb t6z9tey|r New Camуpaigns Redirуects 54733 26% 5027 1.63% $1.558 $1.272 $2915.50 $2449.22 $3974 27%
66 syz|fersf7e9r|zr949 tt6ffkbb4z esa waff vtt ewgvw Otуher 87885 42% 1843 3.80% $0.295 $0.176 $2600.75 $5206.14 $114 116%
41 |r|7d9sabtnrrn47zs 7rzdtebebdf99 y6 waff vtt ewgvw erybr5 24638 9% 5476 1.13% $1.618 $1.564 $2351.44 $3931.78 $3664 231%
4 zsnbanarhrsefvk76bf kke r 7za46vh7k wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 67684 43% 6401 3.58% $1.949 $1.346 $4172.50 $2989.97 $2408 82%
47 |ebhdhbi744e67tykhnk rrhhk6|9izfbfv wvte-8wgvw btrvew 42924 60% 8938 1.89% $0.782 $0.321 $3787.95 $3591.99 $1070 237%
41 er6|vraeakfazrefffrkstkhfk4ytfn7hsr Sweeуpstakes afggre 88283 21% 5121 1.48% $1.827 $1.459 $2946.48 $4913.48 $3699 112%

Hello!