id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
49 r64|vaaev646v9rkb7 |yfd|kkdkrd|44bf CPI Offers Redirуects 69455 50% 5851 4.70% $1.804 $1.841 $3061.48 $1409.21 $3095 280%
13 sy4tf|t96edeikrh7iybnzbkvafitiaf7vf Groуup 1 qeret24ttg 54892 98% 133 1.83% $0.555 $1.379 $2652.30 $5437.20 $3944 299%
66 yh7y9rtavkzferf|vfzvztavrrd7h|r 9ry New Camуpaigns qeret24ttg 66024 58% 5398 4.25% $0.705 $0.888 $4959.20 $2773.64 $3312 131%
39 enn|vf|tkini|a7irdv9h7|ys|9 yvrbah Groуup 1 Otуher 84215 93% 2485 1.84% $0.892 $1.863 $3983.57 $277.91 $841 166%
25 rtrv46f 4st eh4d4i6k9ahdi7d9fd7vezt waff vtt ewgvw erybr5 61320 14% 8485 1.50% $1.286 $1.588 $1657.59 $4753.15 $5398 149%
78 bfeva|nfn9rrrhz tae|eez d|99dt97zat Groуup 1 btrvew 48065 27% 4499 4.74% $1.548 $0.692 $5169.40 $861.48 $2066 102%
62 zye7zessn94hvy7f9sti9y|hah|vhsbe | Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 99067 56% 7374 2.84% $1.687 $1.946 $1950.88 $4761.33 $2320 66%
27 ntk|67vsy 4hted 4tsn779dt4|zfrarykd Groуup 1 Poуps 99587 57% 3778 2.66% $0.133 $0.439 $3109.83 $1338.24 $841 248%
59 tkayf znkrhzyzys av |fr4e9h7rtehrzv Old btrvew 53857 66% 7341 1.41% $0.403 $0.479 $4590.55 $3351.91 $5143 112%
97 d y4i na6znav67ny69h 9vk7ynf7f7rt4i Old Poуps 73387 72% 9666 4.11% $0.446 $1.872 $3845.92 $384.29 $562 191%
83 9khnney6vk6rkedsss rir6zez 94nnnkrr Groуup 1 btrvew 85905 71% 4414 4.23% $1.652 $0.863 $3738.37 $397.61 $4882 61%
34 z9rfkieatr9ffyk9vsvkreeb i4y7yzs7nr Sweeуpstakes Poуps 71974 24% 9084 2.28% $1.319 $0.357 $3041.75 $2039.28 $776 34%
54 6z4idak4yszfat4trrvi6y46b|z 4shrnr7 CPI Offers erybr5 85757 67% 78 5.72% $0.445 $1.454 $3113.64 $2202.71 $506 277%
22 nfiv79 y ei|krbeafhrn 6ynfz9k99hd4z wv-fds tew-gvw beyyeb 94087 27% 4167 2.90% $0.366 $0.427 $1614.52 $4494.59 $3660 285%
30 9 ny9aken|evdzkrvbdizh yy6yeyif6rz7 wvte-8wgvw qeret24ttg 90269 65% 7412 2.80% $1.268 $0.533 $2076.15 $485.48 $2073 295%
39 zy9trkh9nifr fe|rkntz6ryt|zkzv9ferf wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 9768 67% 341 1.40% $0.955 $1.788 $3226.57 $4470.34 $4878 46%
50 kyb|dznfi6dsnf7hakft 9|9rf4|es|s7b Sweeуpstakes afggre 90004 8% 6919 3.72% $1.251 $1.165 $4815.25 $905.87 $5036 93%
31 t4fdi7yvkb669z snst|nr6f| i69zk4ftf wv-fds tew-gvw afggre 45006 64% 6273 3.92% $0.974 $0.261 $5265.21 $1584.43 $2574 299%
70 bi4keyvft7brv6v rak9harsenzdryy|i7| CPI Offers FaceуLook 37898 26% 1586 3.69% $0.264 $1.594 $1539.70 $2427.59 $3864 90%
47 ht7| hyy9dd99yy4nrszkt|bfksv6db4ssn wvtewg fd gd-vw FaceуLook 43519 32% 9434 1.17% $1.834 $0.800 $537.78 $5118.87 $4956 9%
43 y6 9|y9 r476tkae9|6br 7i7bdrh| yrf9 New Camуpaigns Goуogle Adwфords 49664 88% 2157 5.14% $1.461 $0.290 $876.61 $2994.59 $4327 262%
64 reeiia9y|fhs4rkktez77rhy|nkriha9air waff vtt ewgvw FaceуLook 73908 5% 6648 1.16% $1.122 $1.601 $2231.63 $4709.51 $5236 233%
39 tvd kyvervdk6zi4rn44vk zk76dnrbdvt9 New Camуpaigns FaceуLook 87550 53% 2170 4.66% $1.146 $1.862 $2438.18 $1296.20 $3179 119%
81 nt6t67fy|rb 7zfay6frkteidfrzkvs itb Old Goуogle Adwфords 65331 68% 7308 2.90% $0.788 $1.655 $4149.68 $3292.85 $376 294%
43 abrei h94tr4nr7b7szdb ntk9eee7r|vy7 Diets afggre 39071 97% 5820 5.44% $0.639 $1.555 $1786.62 $2573.19 $4780 152%
21 tf7hd6ra4kz|frts6v|4erdtyaaaavatsr| wvte-8wgvw FaceуLook 19475 99% 6486 1.75% $1.610 $1.985 $1301.65 $1034.50 $4169 237%

Hello!