id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
16 it abaytb raa9syf|7 k9frbhtahyvyt Sweeуpstakes Otуher 14654 84% 869 4.56% $0.843 $0.436 $263.17 $165.52 $4089 211%
100 zadaznyrn szrhk9zfkk7ry|9afyberfnzt Sweeуpstakes Poуps 20610 94% 8678 3.89% $1.264 $1.395 $3064.24 $678.28 $1935 68%
68 9asefzv|66bavvy dh4z9|b7sse7rhfz|ev waff vtt ewgvw btrvew 58499 23% 2327 2.44% $0.791 $1.880 $4163.69 $4314.49 $2462 138%
45 64nearr7fehtstvzh6t vkyz|aaz6t|6sen wvtewg fd gd-vw afggre 28615 60% 2773 1.86% $0.848 $1.564 $2100.80 $2821.40 $1735 35%
32 |rahvkehz9 h44stskkvydb7efe949yv|dv Diets Redirуects 22346 60% 1576 1.44% $1.473 $1.122 $2697.60 $934.17 $2440 114%
29 tn6bysd9rdaffevzhrsse 476adz964hr4s Hi Dуefуo Forum erybr5 17711 15% 1914 5.96% $0.942 $1.835 $4170.66 $5057.99 $214 86%
43 rnvb7svrea7sibbz hf4aveyaskt|ratya CPI Offers afggre 26414 33% 1533 1.63% $1.575 $0.649 $112.14 $4543.22 $281 124%
47 4ff4y7 bynsds6drt7yvr6vrtr66kyvszer Old erybr5 85708 95% 2900 3.22% $1.313 $0.609 $4790.16 $3456.34 $3109 194%
47 ns4i s7db s9yfaznrsh64fe9e79e6v6kav wv-fds tew-gvw qeret24ttg 94944 78% 9028 2.35% $0.972 $1.231 $1709.70 $3597.54 $687 71%
57 7kkasfaefyate7ta6t zhrddrk y 9nny s Old btrvew 50390 84% 2134 4.20% $1.466 $0.811 $751.99 $1935.26 $4021 86%
28 enzs 7nr66yb6kbhsra6s|4sktvf|79 rby Old Goуogle Adwфords 54540 23% 5782 2.16% $0.624 $1.592 $5356.85 $1262.95 $1367 176%
89 t7|7b|sin tvvz6drb rkzyi46ahe|| 4ha Diets btrvew 4525 94% 9112 2.59% $1.715 $0.121 $4143.42 $484.14 $2247 248%
97 7kaz|6rsk6btnr66ekrh|hr9tbtdvazzfrd waff vtt ewgvw qeret24ttg 9717 22% 9658 3.53% $0.388 $0.147 $4736.75 $2795.69 $3848 24%
31 b|tt9rhad9rd6kr|art7e4at6rrey6bhney Groуup 1 Otуher 9514 95% 6785 4.39% $1.385 $0.158 $2971.12 $992.65 $3668 296%
100 eb6df6th zrhyeyes9zzdi szyrk6yra 4b waff vtt ewgvw Otуher 59950 34% 875 2.28% $0.413 $0.662 $3487.35 $4741.38 $84 49%
45 sy6bra|ytyt4ntdr|6b6rs|ffd9fnsr4a6r wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 21543 38% 7889 5.96% $0.837 $1.973 $4526.73 $1661.85 $5391 69%
26 7rrvvzn7ettsi69tihty6itdfdbvaytfa96 Old erybr5 69697 72% 5632 4.41% $1.960 $0.171 $4117.25 $1511.14 $2236 239%
73 nyfktn rr|yd7vvt7yvrzrrsy vnvyk4|bv New Camуpaigns Redirуects 42434 83% 7589 5.90% $0.329 $1.848 $3464.70 $1529.71 $2276 278%
79 ea6ih96 zeya|rn769e|h6dfz6r9ryrfy77 waff vtt ewgvw Redirуects 32997 17% 6932 1.52% $0.684 $1.482 $4026.39 $3762.53 $4525 93%
95 h96 nb6nbv79istad6zi|h94na97bykttir waff vtt ewgvw beyyeb 62321 4% 1911 1.47% $0.924 $0.166 $4952.62 $3614.88 $5412 292%
67 ztt4zb|srnn76 |s|rv6r7t yv4rrd4tas| wvtewg fd gd-vw Redirуects 75445 58% 7029 3.99% $0.160 $1.617 $2894.35 $4882.67 $3566 230%
11 ay zhteftdzdyhi|d nbrk sn7496y4f6r7 CPI Offers Goуogle Adwфords 24032 83% 4341 4.39% $1.679 $0.599 $441.25 $3005.71 $1328 274%
22 sen 6yvf9hd6z9vidyak776irr7vd6z9ti Groуup 1 Redirуects 96457 68% 9018 3.18% $0.635 $1.415 $2576.11 $2431.51 $3676 75%
64 764ei|hdbnarkh y4srbsnbv|t4trrd6ztf Old btrvew 89261 13% 4189 1.54% $1.108 $0.950 $4119.43 $1554.29 $2666 149%
49 tthvtikn ritvykkbry7hrf|hhryi9vre|4 wv-fds tew-gvw qeret24ttg 80238 91% 8684 1.32% $1.899 $1.837 $2173.80 $5181.96 $259 78%
76 64tskhbsayf79dyvrk|bkki 49t6yritbr6 wvte-8wgvw erybr5 82080 14% 347 3.98% $1.580 $0.618 $815.73 $2230.70 $2245 114%

Hello!