id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
99 zh7y9fvrvakv7ez|frz4y4|tybtz79 4sve Groуup 1 beyyeb 3562 44% 8678 3.68% $1.965 $0.826 $2354.65 $1973.50 $5479 211%
70 eyrtfa7|rvr9ivehbh ein96yrfzbht ky| Groуup 1 Goуogle Adwфords 20248 75% 8153 1.91% $1.921 $0.991 $4433.98 $2999.70 $170 282%
3 9kat9f|f444i9zsteet7z4ef9av7sra 76| waff vtt ewgvw beyyeb 68917 63% 5323 2.57% $0.468 $0.844 $3059.31 $2515.50 $2449 285%
20 ezh 6ky9iaerh4av6afa7iirdr6|y46 6z6 wv-fds tew-gvw afggre 43161 38% 8114 3.70% $1.654 $1.487 $4537.31 $2067.39 $994 263%
73 9h4saiy7vk74drahk9re4hefekiv97thndb waff vtt ewgvw qeret24ttg 11240 33% 9116 2.53% $0.833 $1.706 $212.20 $575.91 $3200 106%
6 7hrt|zdibharrthhznedinfs4b9sk raehb wvtewg fd gd-vw btrvew 91199 42% 3210 4.82% $0.762 $0.602 $5287.32 $2557.45 $197 221%
100 |i|rv9iz9hke6 syz a7rfevs6nzb|iaffi Old Goуogle Adwфords 26448 6% 4611 2.58% $1.777 $1.185 $635.95 $4326.99 $5282 119%
69 kdia|n iba4neva9vzaae|7tknynztkdbh Old Otуher 44653 39% 7897 1.96% $1.280 $0.239 $4760.87 $4957.81 $5057 291%
75 9ha6 fey9dz4befrtk6|i7 6z6d4vetnf|y wvte-8wgvw erybr5 27941 70% 8152 5.32% $0.304 $0.967 $816.27 $3774.47 $2001 107%
91 7ty|ken9vfy7yr7yy49drytfde9eavzyhbt wv-fds tew-gvw beyyeb 38119 51% 2555 5.40% $0.764 $1.137 $5488.19 $4108.66 $4743 93%
57 rnr9sh ysyn7fryi esk6ahffseh44fd7ei wv-fds tew-gvw beyyeb 74307 16% 6831 5.25% $0.604 $1.792 $2951.66 $612.87 $5013 289%
25 izfirea6a7na4a|zhb6natn6ehk he7vrzz Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 87376 12% 3897 2.17% $0.903 $1.909 $593.87 $4718.56 $4727 216%
16 rhrrar7|ke4briv9 dv kbfiabed i4|7ty CPI Offers btrvew 31517 65% 7667 4.91% $0.744 $0.293 $4322.98 $1331.21 $1032 281%
36 |a76f6b9|94de r4ra7nffdettze9bzk7aa CPI Offers Redirуects 21932 99% 7738 1.47% $0.690 $0.412 $4413.78 $3104.75 $2554 268%
13 srrrn rs9i6fv v7y6hrs7si|6zers64bb| wv-fds tew-gvw btrvew 98838 50% 7364 3.22% $0.118 $0.517 $631.33 $4693.35 $4055 148%
34 riik9yfv4|se|b9e6fsh49v7f7dvt4d||74 CPI Offers FaceуLook 27748 4% 4979 2.46% $0.955 $1.554 $651.18 $3669.43 $5071 94%
83 77y4zhr|nry66bf97ykarzz|t sbivryrzv wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 81316 98% 7781 1.43% $0.371 $1.183 $3718.13 $2792.69 $109 195%
60 szvynr4nzbek4ayiersfe9sh|7rv76sd7ki CPI Offers FaceуLook 70420 38% 7642 4.33% $1.420 $1.582 $2688.24 $1439.69 $3027 170%
12 fsi6fber6r7sksrf6eynbern7sbvzib77ts Old erybr5 64877 40% 2595 2.18% $0.817 $0.292 $40.30 $2489.43 $483 53%
40 i64tdbkyie7rnda9refk7b9f y|k6v99|7a Groуup 1 Goуogle Adwфords 29123 69% 3704 5.57% $1.780 $0.602 $3174.12 $1948.26 $1696 108%
69 s74eked4bh4f96v6n k 6btzfyy4e4hyiaa wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 50435 51% 8601 5.92% $0.493 $0.206 $1464.33 $1054.64 $2416 215%
63 9aider|t|zkeaty 6andtssrb6 4k|vav wvte-8wgvw btrvew 93369 84% 3552 3.16% $0.730 $0.439 $453.38 $3151.84 $2104 244%
95 hdtsf9nnrstdzt4|syfi9ve|nd7rrr h9yh Old Goуogle Adwфords 1650 57% 1626 4.40% $0.566 $0.432 $3451.67 $4882.30 $4396 59%
73 r yryzrdhrzr4t7i 6z6hry7sdbef9vna4v CPI Offers Otуher 21653 87% 4669 4.27% $0.280 $0.550 $5427.56 $4798.89 $5402 294%
34 zhyv9kers|vs|vzenh4|r st |9yan a|id Old beyyeb 79024 66% 6371 5.49% $1.986 $1.804 $4578.16 $3291.61 $3931 178%
49 br7br4arkvanrikbvranvzzythkhrk9rrfr CPI Offers afggre 60397 19% 6092 4.37% $0.289 $1.722 $4863.80 $1191.92 $880 178%

Hello!