id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
36 eznansrhea4kf7rb9|ns fbi4n4bkrrh799 CPI Offers afggre 11489 32% 2884 4.56% $1.379 $1.419 $5445.11 $11.23 $4986 129%
50 tare7hskd9zyz|a6vk|rvayrrbkfrk ezy4 Diets FaceуLook 42544 18% 7157 1.79% $0.410 $0.255 $1643.67 $2121.30 $3560 208%
90 enia4zk494v9|hd6et7|k6 aedh9|ziaiye New Camуpaigns Otуher 10774 59% 6104 4.94% $0.786 $1.956 $4941.87 $426.71 $244 261%
43 arnkdfyhzr dtth76ah44yfshd|r4nydnff waff vtt ewgvw qeret24ttg 23277 13% 2249 5.72% $1.279 $1.996 $5399.43 $4253.99 $3764 223%
31 zz79 nd99derfn|z6rykrr9keiraea 9rfk New Camуpaigns FaceуLook 18706 43% 2981 2.94% $1.709 $0.617 $827.95 $5251.82 $3167 280%
72 r4 vrv4v4kn4|ayhfbynzds9v|ezev|fn77 wvtewg fd gd-vw erybr5 60965 34% 7678 2.81% $1.329 $0.966 $2338.76 $984.14 $1804 118%
2 sntshsrytvvve|rr6rinvhr7fzrzs946v r wv-fds tew-gvw afggre 88603 42% 768 5.87% $0.611 $0.793 $4432.90 $3361.43 $3840 73%
61 dr9efyrzf 99kzbn99 666|faehte |yktd Sweeуpstakes beyyeb 9326 33% 9683 3.82% $0.848 $0.263 $906.74 $4767.87 $5303 271%
39 4n yy677 zk77abehidtzhh7h6 zsyhk7rs CPI Offers Poуps 26855 68% 4709 1.29% $0.431 $0.849 $3677.64 $3171.56 $4482 88%
27 d966rzink74b4v66by izdybtfbhsfrznd7 waff vtt ewgvw beyyeb 5443 72% 8533 5.21% $1.526 $1.436 $1013.75 $5287.86 $2785 223%
2 9nd9knh4bt adzdasfr6tsbizetvrrdb44a Old btrvew 7725 68% 7967 5.41% $0.852 $1.520 $798.28 $3059.69 $5277 99%
93 tdr7y4rt6fzairinttty7aff4 efrtdfntr Diets Goуogle Adwфords 86583 9% 2859 4.83% $0.191 $1.643 $1647.21 $3005.88 $1266 135%
88 zbf 6vtfrzvnt9an74t4ft96ynksst7ziyi CPI Offers btrvew 5390 88% 9124 1.27% $0.288 $1.772 $5291.68 $1179.32 $3328 215%
65 99ehadbrse4969r 9|bifek4n yn f99|f Groуup 1 beyyeb 41958 39% 6490 2.36% $0.741 $1.565 $3411.18 $1861.23 $1172 132%
31 ftaa6rnfy9h9irkav|7ftbfy|hrykby9v7h wv-fds tew-gvw qeret24ttg 37530 97% 9451 5.47% $1.656 $1.366 $4988.37 $4773.11 $1295 117%
93 b drd7i77|d dvr4i46yk6bra9vbhhiza76 wvte-8wgvw qeret24ttg 84425 76% 4475 3.46% $0.296 $1.203 $1502.89 $38.33 $5332 133%
80 nfsibrbda7deehsrrdhsnisd79f96f7ea|b Sweeуpstakes erybr5 21757 62% 1947 2.29% $0.518 $0.661 $3738.57 $4293.15 $2174 254%
45 br tb9f 4ee6ezfvffbnb7vzdfzfs46vr s Sweeуpstakes Poуps 97678 47% 8597 1.41% $0.128 $0.762 $5350.54 $1932.93 $1075 174%
17 r7hrybnrd4 7ab9bh7k|vvr96ry err k v waff vtt ewgvw afggre 58541 69% 6420 5.16% $0.600 $1.154 $639.45 $2738.33 $3159 111%
45 rkke99rafi66khzrd iv9nvhdzvnsr7nyib Sweeуpstakes afggre 17923 80% 3806 3.75% $0.919 $0.246 $4876.18 $3171.44 $1340 46%
92 ty nfh|kv6kr|67h||vh|i6dd|6rdyyzhvr wv-fds tew-gvw erybr5 44646 41% 993 2.31% $1.465 $1.418 $4280.32 $5128.53 $4765 215%
93 bv|brsynier9bv7nvh4arkdkhidf7s bbh7 CPI Offers Poуps 46910 70% 1480 2.17% $1.344 $0.218 $2603.54 $4985.84 $1547 285%
69 |zb|6stzazinthf9fs7rk9kky|dtd6s|rrf waff vtt ewgvw erybr5 32137 20% 8389 3.29% $1.569 $1.965 $324.57 $3463.43 $4513 252%
88 nneriyb keheffsanrb d t|zvviavtvds7 CPI Offers erybr5 29413 88% 5931 1.52% $1.105 $1.873 $3823.16 $4133.31 $2614 259%
21 ib9a4ndeka6 d4kd7dd|bzkz4tey9v||rkd Sweeуpstakes Poуps 1023 25% 5840 1.27% $1.817 $1.603 $5246.68 $2676.69 $3656 181%
14 r9d7rrbv77yaikh4z6ihi69 |ks|e ztiv wv-fds tew-gvw Poуps 82166 50% 2285 2.24% $1.642 $0.142 $705.99 $2088.77 $3978 255%

Hello!