id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
50 n9zn6z47dt tkkirh9|y77d|64rr|h|nrye Old Goуogle Adwфords 56265 31% 2997 5.51% $1.694 $1.591 $4072.93 $1241.88 $429 243%
90 |tyibh|6e7794r diveze99vk9if brk7rh CPI Offers Redirуects 69085 50% 1922 3.34% $1.400 $0.963 $668.96 $3408.97 $4198 267%
56 bknsf69esnnfkvktbz|feyevdrdfzzea|ar Sweeуpstakes btrvew 37343 26% 8556 2.17% $1.485 $0.364 $3671.84 $2851.70 $2165 48%
31 yrez4hhz9d97v 4 y7k4a64 dvihhinzk7i wv-fds tew-gvw beyyeb 86966 53% 9768 2.75% $1.932 $1.122 $2974.68 $283.19 $1620 25%
10 eyf9n a97fs|6fh7f7f|4rnze4s|neiz44v Diets erybr5 17951 55% 8182 3.32% $1.420 $1.976 $2024.97 $3648.99 $3652 59%
8 6kr77zzr6ysrbvezdf9sdye496|k7zyd4t6 Old beyyeb 36318 75% 3751 4.47% $0.620 $1.537 $3667.19 $5237.55 $3491 203%
46 67zvk kaks7zerradtry a66nkrdra644at New Camуpaigns FaceуLook 82206 87% 778 2.83% $0.998 $1.828 $5214.19 $4927.33 $4325 141%
95 |inrdife6yrvbizh 96nei|9rk4rdb6snh Old Redirуects 2383 27% 2214 5.14% $0.279 $0.424 $2048.94 $1977.61 $3109 5%
39 i9b69bdrhd6bvbrzhef6ybf9iykfdd66 4h wvtewg fd gd-vw Redirуects 31632 12% 9987 2.51% $1.790 $0.415 $1542.90 $108.37 $4412 253%
41 e6iyb66kdzyek9if yy74t9kni4etis b6 wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 65129 5% 5303 3.69% $0.535 $1.703 $459.74 $1235.62 $3116 83%
84 tzrby4f||e|7z eiszzsnkd6ye74|yrdvv| CPI Offers qeret24ttg 92337 4% 7357 1.11% $1.846 $0.633 $1496.99 $2082.90 $4887 278%
97 4rkty |9i4aza9bkz4re k|vhihbvr|dryy waff vtt ewgvw erybr5 46156 45% 2171 5.55% $0.301 $1.990 $1471.89 $5267.83 $3237 105%
82 ns4rhne|szhbkvk4brtaahztzertin| vrh CPI Offers FaceуLook 43341 97% 758 3.40% $0.122 $0.677 $2845.23 $193.47 $3492 177%
85 rs6zth96in9r|h47k frrva9nbbia| ny7i wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 83999 44% 3393 4.85% $1.523 $1.445 $4085.21 $4576.97 $714 18%
80 r4s yk6i ktbirhvz7bfth64bfsky9drie wvte-8wgvw Otуher 6898 87% 2458 1.22% $0.465 $1.784 $4178.35 $546.31 $751 277%
13 |bnv9nsrfdzkzi6i 6b6ti4b44nfasvd94s wvtewg fd gd-vw Otуher 59611 1% 3274 5.76% $1.679 $0.129 $1522.77 $159.70 $4086 282%
35 79fzi|rbefkytresziraykrh7yykbbsttyi CPI Offers erybr5 85117 58% 3311 2.48% $0.270 $1.274 $5274.58 $3253.32 $2833 253%
68 eybeyrn6ef44ky4ae9 b 7 f7t64zveynti Groуup 1 beyyeb 6736 50% 8251 3.90% $1.311 $0.496 $4677.43 $1942.66 $1873 64%
29 thiinhyz7f6fsbb9erv k7i| vb94sk9eih waff vtt ewgvw beyyeb 85106 48% 67 2.13% $0.173 $1.793 $548.69 $824.15 $2322 80%
100 zhib9vkrfbdaev n|e7akzr s7z6dhd6fta wvtewg fd gd-vw FaceуLook 23367 83% 1767 2.24% $1.140 $1.450 $4068.74 $4537.62 $4092 227%
30 76bsvavras6dtn dr|zrh|dvadzdr9ftak9 Sweeуpstakes afggre 83370 80% 789 2.92% $0.579 $0.186 $3291.22 $22.12 $2189 280%
89 ty7|hhydr9 fdvat46hthy6d66|hz|9i6|9 New Camуpaigns btrvew 31334 78% 8633 2.36% $1.130 $0.969 $3696.43 $4075.65 $1276 251%
30 k4|nnavnhiryenrvy z4 794vdre|hridrz CPI Offers erybr5 10687 44% 4441 2.98% $1.840 $1.951 $3000.97 $188.34 $4643 66%
74 |b 9vtser bvyzrtbyn7yr9dy7hfk|avnei wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 52040 89% 7361 5.85% $1.627 $0.904 $961.10 $36.35 $3219 49%
97 7a |vyb4ar rze|47b9kv9r9zzvt7rti4ke wv-fds tew-gvw Redirуects 11092 65% 5039 1.42% $0.283 $0.583 $4085.61 $4416.89 $72 47%
31 t67|| vh4e7krb7kar6fetvr hzv r9vted New Camуpaigns qeret24ttg 29198 65% 7427 1.54% $0.284 $0.871 $407.91 $447.47 $4709 182%

Hello!