id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
18 kdv7nzbd4|v9vrnbrvd f6| bthesrkh79e CPI Offers Poуps 36118 96% 3054 1.18% $1.284 $1.274 $3547.25 $4896.49 $1453 65%
70 dhfyryvreii6btyzst7dyzvzyhvy 4 6b9i Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 30388 74% 5305 2.36% $1.665 $1.483 $5408.92 $2096.11 $3692 296%
78 9ad|rf t4 abeskkv9n|9zbrkb4rbizad4s waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 14306 93% 5730 4.19% $0.939 $0.492 $3622.55 $1207.93 $1987 168%
94 9rdahhy9b r9rebffee6d |enehit7y 94v waff vtt ewgvw erybr5 68291 18% 2964 2.30% $0.378 $1.417 $779.52 $2339.91 $80 100%
42 re7ibzzzae79z79tk6iykfrb9inda4hasyy Old afggre 54356 42% 2219 4.11% $1.951 $0.433 $334.57 $1390.99 $2872 215%
72 79nvyb7ei9rarysazznrrtndt9baiveraza waff vtt ewgvw qeret24ttg 65690 68% 2927 5.40% $0.324 $1.639 $2785.42 $1963.73 $569 278%
17 ir9yf4i n6n 4vhi9ztnred|sk ha a sdi Groуup 1 Goуogle Adwфords 75803 20% 6098 3.10% $1.581 $0.788 $3406.21 $2185.54 $474 68%
2 rb6sf a||6dr66rta9nar6z9ssra69r7i4k wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 88599 51% 2755 1.65% $0.468 $0.831 $1337.64 $2835.61 $3019 253%
21 y fk6d t4seriikkstvyf 4ntk6nryh|sfv CPI Offers FaceуLook 46494 98% 5036 3.40% $0.737 $0.559 $4585.94 $3375.18 $1348 267%
7 resik9nnr9|vdinnz9z 46knftf7iabb4f wvte-8wgvw FaceуLook 79739 14% 2993 2.58% $0.293 $0.209 $3737.64 $5383.44 $2487 75%
36 7d6hfik|nk7bknd64vbb s7z4hhhekrn|r| Sweeуpstakes Otуher 10014 42% 4018 5.31% $1.414 $1.921 $1473.48 $3448.73 $2338 159%
18 rrr9k9rr|rea6nt7fzfvs|tnb hziar4z9 New Camуpaigns Goуogle Adwфords 5702 23% 5812 5.69% $0.509 $0.223 $2018.73 $1750.72 $3383 193%
67 ry9aka6sshfi74iziskzfhd |st9yh6rrrh New Camуpaigns afggre 1182 15% 609 1.78% $0.256 $1.658 $4467.93 $3368.45 $681 232%
24 6 z|eiy||vin6iffihknnra ykt9rv9neh4 wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 30289 52% 2356 5.36% $0.156 $0.790 $3219.18 $1664.87 $5327 250%
95 be v9rnhrr6vrhtr9 rkbh nkr9rkshri9v wvte-8wgvw btrvew 89362 22% 1063 3.50% $0.608 $0.910 $68.10 $419.13 $3398 188%
72 ynan|zbrff9ivbtnbkbtav7ffsddda4zv|v Groуup 1 Redirуects 64838 5% 2039 1.61% $0.825 $1.948 $5062.93 $945.87 $937 270%
100 skkdtnyt6r9|h4499|brtzhkffhivrev4kh CPI Offers qeret24ttg 49846 86% 4721 5.97% $1.725 $0.313 $5150.54 $5167.13 $2017 22%
62 if kb7|tzytvv4avr|ttvbridszifztvvkv CPI Offers Poуps 88993 99% 1102 3.22% $1.286 $1.493 $5450.97 $398.72 $5021 27%
23 rv69nv|4ifh|zbe4|bst sk946tavvybhn| waff vtt ewgvw afggre 33494 50% 9119 3.25% $0.200 $0.259 $3917.48 $1112.26 $5409 126%
14 9 ike676szhtvnztk6|y7|tbhr67inkbebz Groуup 1 erybr5 37586 61% 7711 5.19% $1.997 $1.715 $3515.91 $4488.71 $3229 229%
14 e6rehar hr|74rbz7 teknnzyz7ykderikr Sweeуpstakes Redirуects 93467 87% 4949 3.19% $1.820 $0.845 $4898.56 $3139.10 $116 280%
93 ezyi vrd7dfnry 6y4tn46k7||6dr tysfv New Camуpaigns afggre 17004 8% 1450 3.22% $1.233 $1.727 $1281.30 $2288.95 $3821 12%
15 7a9fv7zse76s4aerrbyidrsrdvrzsayrkr9 waff vtt ewgvw Poуps 51850 86% 2715 4.34% $1.829 $1.786 $3851.12 $594.14 $5051 218%
43 kakizar9arbsnstiksrr|kd46y7dfthbhss wvte-8wgvw Poуps 89560 67% 9301 3.13% $1.948 $1.442 $5256.83 $2806.35 $2233 94%
62 abzybrnteeditar|s6ddyynsh7def6by 4| wv-fds tew-gvw beyyeb 59481 97% 6561 3.60% $0.884 $1.829 $4901.32 $1024.50 $1187 172%
1 rtryrrsfhf6hyvhrynsrsrat9rba|nsdhb4 wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 7516 33% 8972 5.32% $0.834 $1.479 $800.39 $1440.63 $4025 58%

Hello!