id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
78 ri66ie99hnek|9zv|rayrh7zbrzbvn v|iv Hi Dуefуo Forum FaceуLook 40844 76% 9586 2.52% $1.405 $1.736 $349.75 $1749.97 $1647 293%
83 r yrb4zn|b ayeke47h7i 4dnatzdhb67n Diets Goуogle Adwфords 18221 55% 4730 4.98% $1.734 $1.682 $4819.62 $3199.58 $2422 190%
83 v|7nsfye9vv drb7|7hdi4trnkdv4yzk6ez waff vtt ewgvw Poуps 64202 33% 1213 3.54% $1.582 $1.937 $3176.27 $3946.15 $5076 40%
48 y4f|tkv|k6y7v9ik4|zzk 4rhsniar47 nz Groуup 1 FaceуLook 72174 91% 7850 4.13% $1.345 $1.280 $2335.89 $4287.73 $863 81%
19 y99a94nzfehzhikf6z6sn69be ire6tevrd wvte-8wgvw FaceуLook 93314 88% 3990 5.56% $1.780 $0.297 $3884.36 $5236.68 $3418 11%
32 rs6rb6dsk 9r6e4dvytkfa6akdzfter|r9f CPI Offers erybr5 6296 36% 7728 2.95% $1.121 $0.685 $4477.69 $2071.79 $4417 53%
48 sff6ntbzz4hhrbyb7v6 zdn6rr7sz94|yfb Old FaceуLook 66943 30% 9858 5.10% $1.773 $0.996 $983.98 $3030.45 $587 98%
1 vyd rrevrh9yatavh9hdtfzk4a|a7yk7r|h Old Otуher 36458 21% 9461 3.21% $1.447 $0.740 $2306.93 $4837.39 $2033 129%
19 dr9 thfshvrzn rrhktevi4serzfn 7t67y Hi Dуefуo Forum FaceуLook 48637 94% 7215 4.62% $1.899 $0.531 $4269.48 $487.10 $2341 176%
77 nzdd66|9i|ib7rr9bn|r69tdazrr |rbht4 waff vtt ewgvw afggre 13187 5% 2364 3.41% $0.908 $1.267 $15.75 $2026.69 $3223 295%
96 ztfrda|nsekfr4a r9fiyikyr9avsaae 44 Old btrvew 91298 35% 7858 5.18% $1.772 $0.190 $2795.85 $3193.82 $949 270%
39 khearn4y7e9kera at|6v4 fr9b6kszryka Sweeуpstakes btrvew 3809 62% 9487 4.79% $1.247 $1.381 $2936.77 $2726.73 $154 136%
97 r6|sfz6asr| tid|zk7v|94ni6ansi|tk66 CPI Offers qeret24ttg 18452 25% 5813 5.98% $1.923 $0.122 $1994.77 $5208.47 $3167 216%
73 zdizsnzeftdfhn fr 4rzn 9r6|9nr6hs6a Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 4325 81% 9588 2.35% $0.705 $0.168 $1960.54 $3211.84 $1060 12%
80 7dhr7yadky9vhiyzent9ra|z9yt aes4a76 Diets btrvew 49992 65% 4273 2.29% $1.303 $0.195 $2250.87 $2344.13 $1531 206%
34 e n6ttfevetyhf99ktrkksytnkea94zr74 New Camуpaigns Poуps 9098 24% 7898 5.41% $1.417 $0.750 $1274.64 $2235.34 $3206 3%
92 4nfnb9rn479f6znrffsyia6|6vydf|9|7na wvte-8wgvw Otуher 3762 80% 3037 3.15% $1.413 $1.355 $3557.98 $741.59 $3724 167%
41 ysi4vd fard4db7n9nvnvkrndiratk9inn Old Otуher 67282 98% 3190 2.99% $1.863 $0.244 $1442.42 $5046.10 $322 183%
53 kzk6z4ifbkeite4s6|h6kyr7z h4kbhfyh waff vtt ewgvw beyyeb 73395 75% 8318 1.45% $1.395 $0.966 $4089.89 $2812.77 $2724 221%
7 74hs4nrbsitvv7 hvv||e7y| t zh 6rkvi Old afggre 24035 26% 7205 3.77% $0.691 $0.931 $3239.29 $2454.18 $3080 68%
66 vdyebaehfr94 h n4rfzdr nf96e9v 96hr wvtewg fd gd-vw Redirуects 69620 40% 1165 2.76% $0.562 $0.341 $4014.99 $4248.17 $634 37%
78 fr9nahffz4svn6yei7rdhzed4|99e6yet4| Old Poуps 97717 14% 535 2.59% $0.868 $1.248 $3145.20 $1297.54 $2749 48%
85 dvs97ar 4ebv9|7 76e9z7i zvk9ebdz4hd New Camуpaigns beyyeb 44546 98% 4598 1.25% $1.694 $1.121 $2494.63 $1836.36 $3602 236%
47 inn97rtfi6seaf6nh6trr |9if4aba6nrez Hi Dуefуo Forum Otуher 60628 85% 3351 4.52% $1.530 $1.559 $296.40 $4854.88 $4653 155%
25 hserz46eird|dvh6firanih6de9a z64 6e Old Otуher 8919 23% 6248 1.93% $1.347 $0.294 $1623.64 $1070.43 $20 212%
89 ek9fdbr|9bvb9 idztyrz9ekbrsravdnvf7 Groуup 1 afggre 3361 82% 4174 3.93% $0.552 $0.437 $1495.10 $3236.51 $2809 260%

Hello!