id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
94 hb7nt|rk7ivak 6nskhbeffvzdfdvnznaak Groуup 1 erybr5 84966 29% 5479 3.10% $1.297 $1.884 $4182.53 $425.92 $1140 267%
35 aizsnvk664dsfb7f|iv6vhshf449sr9nrss Groуup 1 erybr5 73032 77% 9160 4.43% $1.925 $0.650 $1034.98 $237.84 $4612 271%
10 yrr9tvi7 97s ehtfkyht4vhy |sk7ravt waff vtt ewgvw Otуher 87908 21% 9546 2.70% $1.994 $0.194 $3506.13 $4604.60 $2876 98%
25 94z6zyysd bheead 6|6dentedritekv4rn wvte-8wgvw afggre 38537 99% 4769 1.74% $0.492 $1.943 $4272.42 $3352.68 $1982 114%
94 hv9ktandys|6edifv zfht4 9|a|a7 ||y9 New Camуpaigns FaceуLook 81904 51% 5299 4.59% $1.882 $1.748 $1122.40 $2279.36 $2478 211%
19 eevr6tab idrkynktfrr4iv 4k|6er|vb7v waff vtt ewgvw beyyeb 67736 53% 1943 3.40% $1.262 $1.936 $1515.46 $2382.85 $4244 212%
19 eavirdve9 tbbddsretihrd9zdzr7rftttr Diets beyyeb 63278 27% 3118 2.10% $1.782 $1.460 $5258.21 $4544.57 $1443 150%
46 dt49er4bkvdff|knar6yta4yrzk7dvi kz9 Hi Dуefуo Forum erybr5 46355 19% 2719 1.27% $1.595 $0.453 $3554.89 $2394.47 $1617 121%
78 fh4ez4rk4nnnvatd kndrhtrrrktyraznsz Diets FaceуLook 75835 59% 6967 2.49% $0.303 $0.656 $4418.27 $2804.53 $898 90%
18 ifbz| s fyhfdsnvyh9bnknkte4aarik9yr wv-fds tew-gvw Poуps 76447 98% 1666 2.23% $0.226 $0.172 $2667.29 $5066.50 $3772 79%
99 iftszdd96n 6ei9tf7h6iaerzztdra77ank wvtewg fd gd-vw btrvew 56162 41% 854 4.73% $1.522 $0.276 $2710.12 $1790.36 $2303 47%
48 |dz64nvkr|hnhdftrz bhy r6znrv4tkfvb wvtewg fd gd-vw erybr5 50913 2% 4119 2.95% $0.955 $0.363 $159.69 $1610.62 $758 194%
67 d6974ffshhrbz7frnndvria7vbe66|6fhi9 wvtewg fd gd-vw Poуps 74094 23% 2565 2.41% $1.493 $1.654 $1292.28 $3050.52 $3717 176%
48 dd|sd76nfdhrrsrdrthfbiiiyistkr|z77t CPI Offers afggre 47874 42% 1942 2.10% $0.120 $1.708 $2899.66 $2222.10 $3602 230%
58 t enrryiekfhziiff|rnvbeas6itene4skn Diets Goуogle Adwфords 97850 82% 8659 1.81% $0.525 $1.502 $4324.53 $4854.87 $4519 91%
63 rktsh rk99zrd6khb4 ka aif|vvesbzszr wvte-8wgvw erybr5 38670 16% 3862 4.39% $1.946 $1.984 $2434.77 $942.34 $5415 278%
77 tyzsrvyrnfvythh9esae|vee7zhkbf7sr96 CPI Offers afggre 76755 60% 2606 2.84% $1.760 $0.677 $3798.79 $4468.52 $4509 229%
89 vezr47rykyriiv9tesvber9renky7|7av9 wvte-8wgvw erybr5 99765 4% 7138 5.52% $0.562 $0.434 $1781.42 $3240.76 $1743 42%
91 7979ynyky av|rt t 46ye7zte4nv7z9ikb Groуup 1 beyyeb 53280 93% 1273 4.83% $1.261 $0.322 $4822.97 $4826.13 $3940 280%
23 f|rffez7tbbfr6ez49vr9i7rnzea7t y7ka wvte-8wgvw Redirуects 99057 18% 5208 3.49% $1.444 $1.201 $2807.56 $1691.34 $202 24%
18 n6n9yn76vvbivd|svzzttehvbi6rfv4t|vs CPI Offers afggre 42398 5% 8877 4.13% $0.223 $1.784 $3515.37 $3375.68 $1756 163%
18 nnrnireskt79bf4z7f4yr 4 vkya|vdffrt waff vtt ewgvw Otуher 81043 50% 4853 1.25% $0.150 $1.355 $1945.69 $247.13 $3137 220%
90 rzbi6e7ryz7i7ab69vtzvkstsasbs rekzt Hi Dуefуo Forum Redirуects 84258 90% 685 2.43% $1.518 $0.825 $2008.74 $1927.82 $1781 292%
7 kf||bfd|abrrvrnzndyzsi7atbsy7a6z f| wv-fds tew-gvw Redirуects 58870 91% 1259 1.63% $1.159 $1.762 $2878.53 $1450.44 $5346 257%
35 hybz9nz yn|b|trek9kb66efzvrd96dbt7h Groуup 1 beyyeb 1091 60% 6848 3.84% $0.403 $1.212 $3239.87 $1452.15 $1998 91%
67 hy||biv9yn9vkb97na |7hzvzsa |zhn|6 Groуup 1 qeret24ttg 30664 1% 4391 5.77% $1.284 $0.135 $2313.63 $4596.26 $3532 240%

Hello!