id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
12 tkdvfe77s9y4fa|kbbeb9thays47virsrrn wvtewg fd gd-vw Otуher 72713 73% 5795 2.55% $1.316 $1.293 $2641.99 $3134.93 $3313 79%
19 ize9yv9tins7kasknri|ee|r 9zvyzv 6kv Sweeуpstakes beyyeb 11630 36% 600 1.60% $0.198 $1.536 $5145.49 $716.96 $3771 46%
1 tbnn9dbb9n h9 |tsine4rht 6z46ar7fet Diets qeret24ttg 77651 75% 7246 1.71% $1.848 $0.476 $1693.37 $3559.27 $3375 159%
74 rffdiizyidkr74ss|vzte6kz6rzhkitr 7k waff vtt ewgvw Poуps 67452 5% 4913 4.45% $0.608 $0.915 $2945.18 $347.45 $2611 258%
65 zaefddrdfd7rerneb6fr d4yfyk zzs|v6a waff vtt ewgvw Redirуects 36788 36% 3523 1.19% $0.512 $1.874 $2220.43 $4509.98 $3425 226%
37 rbvvv6i9rbb|h9n7bsfe7dhkz66dsde|9|| New Camуpaigns beyyeb 24087 35% 427 1.33% $1.429 $0.612 $5152.11 $2522.44 $4234 78%
9 y v6r4arhat4bdknvs776vrfne4f4e| ki9 wv-fds tew-gvw Otуher 26837 27% 1666 4.98% $0.356 $1.475 $2743.30 $752.54 $3980 200%
41 yts499|zsbn6bdk66rarz9avtatib|zr dk waff vtt ewgvw Redirуects 31656 60% 3711 2.67% $1.268 $0.761 $1711.78 $1344.59 $1759 37%
52 dsnsfrafezd6rre|khtrryykvvdrf4etds4 wvte-8wgvw FaceуLook 12229 52% 3776 3.67% $1.969 $1.425 $2917.52 $2667.10 $1666 52%
15 hstnbnfbrry76azr|kztdrz49bfazii |td wvtewg fd gd-vw erybr5 79415 29% 556 2.45% $1.178 $0.342 $520.12 $287.25 $1614 14%
29 fvzy|sy|9sdza4dezf|64d6iz tdvr|iv7n CPI Offers erybr5 63283 52% 375 2.93% $1.861 $0.150 $4196.39 $4333.22 $3758 46%
43 bf4v4ehkeyrde7h|rbztzbdrr|f7ak| y9v Old btrvew 78605 2% 6008 3.27% $1.545 $1.316 $245.86 $1846.19 $3687 49%
86 dre 7ybrateaarefth6dhstvdriyzt es|9 wvte-8wgvw btrvew 39012 53% 7744 3.79% $1.445 $0.438 $1066.31 $2430.53 $56 213%
50 bbz7rfy4|btrrbkba9tdbvrft7 a nr fb wvte-8wgvw qeret24ttg 2615 26% 7553 3.89% $0.994 $0.419 $303.39 $3119.12 $3491 171%
93 4e4fnefnn6k7khz|rn99tdvtvd99fn6vee Diets erybr5 28251 43% 6626 5.18% $0.217 $0.297 $440.81 $4400.45 $997 138%
13 r9 rbnzv6znvkdiaes7dyrttbedf7azhhey CPI Offers erybr5 58926 68% 5913 2.11% $1.850 $0.591 $1556.43 $2584.20 $1821 101%
37 erda4i dv bdd7dzi9aika7khy9hva6fzdr Old qeret24ttg 77756 85% 4153 4.11% $1.542 $1.277 $2050.73 $2221.44 $861 61%
69 i4bnktdzaabebnza|znkz|k6d6ivvrfef6 wvtewg fd gd-vw Otуher 867 15% 497 4.71% $0.109 $0.264 $3306.55 $2919.77 $1680 201%
19 zn|fzd4dar9yzae6 tt 4iyrndzff77v6kf Old btrvew 80908 46% 2984 2.22% $1.867 $0.842 $1578.82 $2831.10 $1868 186%
80 rdr9z 7s7e6hveyttnba4y9r tvrkvi646n New Camуpaigns Poуps 4819 3% 9055 2.26% $0.191 $0.403 $3423.53 $3755.26 $5107 73%
19 abvrtntvhttsd|9iyddifd9|vdabribn4et Diets Otуher 50101 22% 4134 5.56% $1.318 $0.625 $4453.30 $1057.28 $1789 80%
93 v9tv t7y9h6rfnysaia9zzahs|||dbhkdia wvte-8wgvw erybr5 98927 22% 8259 4.66% $1.167 $0.569 $1447.37 $4836.46 $1636 198%
6 rzithd r 4dhserkzaaf4f74az aanrzssk Diets Otуher 73711 9% 6409 4.45% $1.452 $0.843 $4364.62 $459.45 $1529 65%
34 ekra4hand6ib69 bai defe eishzrfsvez Old Redirуects 15349 99% 1142 4.23% $1.967 $0.113 $3215.29 $2877.24 $1419 90%
75 kdns4sr|eyt|neyirhe77aa6rfaafdkf6yz wvte-8wgvw beyyeb 98665 83% 2286 4.15% $1.993 $1.288 $2279.27 $4416.88 $139 268%
22 hfevnznnyrr4rdbbiztvdarsdbdb |iv6yb Diets Redirуects 50055 4% 843 3.82% $1.341 $1.795 $1555.52 $631.64 $1131 255%

Hello!