id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
30 ft9t4viay74rzds6tiv9i7ka tz4|7 dy6f Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 91646 9% 6369 2.31% $1.828 $1.816 $5074.33 $1426.20 $1936 135%
77 ridrbyv9k9ek s4frsdkz|dkra6faar|6r wvte-8wgvw afggre 9302 17% 9790 5.78% $0.476 $0.580 $3472.78 $1343.41 $4320 198%
55 styva6rva7dv6va4z947rftks7b6rd9n|it waff vtt ewgvw beyyeb 14422 79% 4389 5.76% $1.762 $1.720 $53.95 $3400.55 $3556 5%
75 n|9kayekdrv 9veitnt94f|64ktzhk 6rda New Camуpaigns qeret24ttg 10799 100% 7766 5.38% $0.669 $0.375 $4310.87 $3500.14 $4347 254%
64 rt tf6rvf iyev4ndt9e4rye7|d7i 7zari wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 34834 2% 6594 4.70% $0.895 $1.364 $4209.83 $2557.98 $1548 13%
58 t7kaktea7ziht96nr46|rbiaefvnsfv69sd CPI Offers afggre 10390 95% 6132 3.69% $1.730 $0.683 $3526.15 $1701.87 $5168 43%
30 6keefr|kv9yeaeabe|7eei|6kf7k6|es 7| waff vtt ewgvw afggre 67853 34% 541 3.79% $0.433 $1.788 $2357.45 $2819.35 $739 18%
48 4ikyb 69varri67e49iaetrn4yi9tv7zyiz wvte-8wgvw FaceуLook 4484 43% 7605 4.61% $0.443 $1.534 $4055.61 $2917.44 $4739 106%
24 kryzkyye6|77k v4drshzbh6nsvz6kfbf|k Diets Otуher 18389 19% 2914 3.91% $1.746 $0.777 $484.31 $5056.65 $5068 162%
27 |n n4|y7 4|66rtf9nd|srsi 7v b6zav waff vtt ewgvw afggre 37980 33% 256 4.10% $1.854 $0.751 $3575.86 $350.66 $3991 139%
98 74rr69vk|hrvft4sv6z7rr7fkdrdf|rtras waff vtt ewgvw Otуher 23155 24% 7388 4.23% $0.575 $1.400 $3792.13 $4597.11 $4946 210%
53 ryznzed97nesfzdyre6db dntzkrsyd|4 t CPI Offers Goуogle Adwфords 72983 46% 7746 3.22% $0.586 $0.740 $885.10 $3641.35 $3347 157%
100 n67svrb7rb47zrysbde|srnya7byrfefr7| wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 72257 22% 4518 5.76% $1.750 $1.456 $5434.53 $3882.16 $2775 257%
34 rrv9|6 v z9vbsd be na4h9azdiz4ktrsi CPI Offers FaceуLook 815 68% 7580 2.89% $1.751 $0.515 $4164.89 $5497.58 $3545 26%
73 ekf khhrhsa ryhrtib4zfvfnfdzzykkrrf Old Otуher 17272 96% 4185 1.93% $1.638 $0.668 $991.18 $3711.66 $2791 300%
72 | |hnikvr9fzfs6vytyt9ery9 rib 9dieb Groуup 1 erybr5 79757 24% 2053 4.57% $1.709 $0.502 $4035.54 $1958.53 $2870 297%
23 zde4dvkn779yeneszrk6dnah9 ibhsd rn wvtewg fd gd-vw FaceуLook 84182 34% 6456 4.66% $1.397 $0.574 $5429.65 $3848.56 $1766 90%
83 a6fk|6an6s7v rv7zke|tddb6nitzrzant6 wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 47171 25% 6806 5.94% $0.243 $0.780 $1009.19 $1132.25 $3347 272%
9 i 7rvvan9fv6r 9 shnyh6sfntn|7t4thaz Hi Dуefуo Forum Poуps 36995 62% 8684 4.84% $1.167 $0.172 $576.57 $4724.92 $5156 265%
9 tthks44 7|79tzrkryran7rthb46vnkfnn7 New Camуpaigns Goуogle Adwфords 96881 64% 5556 1.11% $1.477 $1.776 $604.44 $3729.72 $909 192%
84 znh4kfrayih6kevtb9nr7ifheeb |anytsh wvtewg fd gd-vw afggre 85179 18% 4415 3.90% $1.603 $1.634 $5361.54 $772.25 $1454 139%
74 t ivnkk9|z7|sa4re9drhn nyr7vsa4d7sz waff vtt ewgvw Redirуects 51133 78% 3168 1.67% $1.732 $0.613 $1085.14 $180.31 $3348 277%
15 ahae9v b 7ndsrb6ftrkv7kiak|v6s4erik Diets qeret24ttg 20113 51% 6417 5.47% $0.864 $1.781 $4674.39 $484.37 $2046 220%
79 iryf af6v|hk|fi6za6daz4rbrri|z|z97 wvtewg fd gd-vw FaceуLook 64369 75% 5061 5.77% $1.153 $1.160 $3808.28 $1595.25 $4267 1%
88 bv|yfd496f| f4yk rts4z676bs9 vzvs4 wvte-8wgvw beyyeb 67767 97% 8295 5.33% $1.689 $0.268 $1613.48 $724.52 $4783 101%
74 vsir9ihkrht 6nrs|k777b7bei zvt4s99n wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 13702 99% 6580 4.77% $0.699 $1.585 $2767.57 $4091.24 $2301 221%

Hello!