id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
30 v7e4dzrrrz94fasvfk644vyvskn rnhzn7 New Camуpaigns beyyeb 22268 57% 7282 2.81% $0.642 $1.534 $4327.81 $1913.96 $2749 74%
4 hi|rs|zfv7rbsazsaehvv49dtr 79z|rsi| Hi Dуefуo Forum FaceуLook 62769 100% 308 1.15% $1.535 $0.532 $5177.47 $4811.44 $2099 77%
20 4|i7ydr4i9d|zhzskzdvzffk|teknfskiav Groуup 1 Goуogle Adwфords 75456 76% 6390 1.99% $1.606 $1.405 $1069.98 $3834.85 $827 64%
81 ar|rrzydkiav y7h9erv7ibrbtertn 6644 Old btrvew 54041 29% 3977 2.45% $1.838 $1.753 $3134.74 $349.65 $1136 266%
91 itk|dyfdkybfnn66rdbsnv4r|zy r4a94r wv-fds tew-gvw FaceуLook 63825 47% 1908 2.71% $0.473 $0.217 $3116.85 $5356.44 $3666 288%
84 tth4he9fkrfaaty|dvvvrv9syrks77t4byh wv-fds tew-gvw Otуher 35887 81% 2101 4.50% $0.429 $1.315 $2482.53 $3729.97 $3545 79%
66 6fknv9fek7t7fthnr6i4|baav6449t vzh| Hi Dуefуo Forum beyyeb 4516 92% 6123 3.98% $1.538 $0.880 $1024.94 $1040.95 $1740 30%
24 fbz9hr9tdhr 7i6inv6hhbri kky4rdev|a wvtewg fd gd-vw Otуher 19615 63% 1124 5.85% $0.805 $1.484 $4477.36 $2090.31 $2309 170%
36 kfy6sntt|n9ry44y|6s96r6 7rzfiahvhs6 Old beyyeb 20852 76% 8725 2.76% $1.922 $1.635 $2871.66 $230.93 $4302 241%
26 tkvvr9ise4dbayztikt4 i46brtz944 i9r Diets qeret24ttg 57017 57% 9470 3.47% $0.910 $1.408 $1937.40 $4308.31 $1885 279%
35 vearndrrsi4hfztd9vfns|| ssryzf96 r4 wvtewg fd gd-vw afggre 34308 36% 2879 2.49% $1.972 $1.861 $2824.65 $1656.50 $3101 165%
3 riv4zfbfz6z4ib f6d9k ks er 67bfk74e Diets Poуps 33768 38% 1548 4.85% $0.590 $1.777 $615.42 $3958.23 $3764 239%
52 szb tkt9zkz4b|dbn6|7aas7anf|i4zv|bb wvte-8wgvw Otуher 49400 71% 6967 2.98% $0.117 $0.359 $2035.68 $1116.60 $4357 296%
82 t nbtraii6hiyyrtebysryezkfre|4i4t6z Sweeуpstakes Otуher 99245 60% 599 4.35% $1.587 $0.700 $3820.76 $1826.42 $3450 70%
31 fh6yf9znn|6srdaen6bt9nrtyk9rr967 96 Diets beyyeb 87111 52% 9973 3.99% $1.317 $0.874 $5356.25 $5019.63 $432 265%
15 ibyveyv|7dn z4kieaa67askdkayt|h 9iz waff vtt ewgvw erybr5 94567 33% 875 1.24% $0.827 $1.460 $3541.60 $5089.39 $1864 185%
21 bdybhhy467|4 4dhbyiy|e4n|y|kndf 9f6 wvte-8wgvw afggre 14333 6% 6951 3.63% $0.516 $1.539 $4142.60 $5200.88 $4648 21%
60 vrsfkrezv kysf|rh9d f7ysr| yzn9aabk Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 27292 61% 5253 5.34% $0.657 $0.524 $812.55 $1850.14 $3601 243%
79 sky79f|zv|t9zbav7dtyyrbr4fdnvzyrria New Camуpaigns Goуogle Adwфords 11001 60% 7065 3.75% $0.791 $0.558 $2509.48 $1594.91 $2485 230%
57 rte7yrivkzdyrraafhfszt6yi|bde|hie4 Diets FaceуLook 3878 37% 2621 3.54% $1.550 $0.947 $1913.72 $3374.40 $464 186%
24 v6etfza|i6r4ki rr66z9dk7z7eezib| vr Sweeуpstakes FaceуLook 79974 73% 2891 5.82% $1.427 $1.996 $430.40 $3739.66 $5275 256%
4 |k76rffs4kffyid7ydirazrde6d9s 9fks6 Groуup 1 Poуps 66365 93% 2197 1.62% $1.340 $1.908 $2360.64 $521.87 $899 155%
8 s kzhhe6z9a|ak6daraihifye94fakz4z6v Old afggre 26972 80% 612 3.11% $1.914 $1.780 $2531.82 $5162.32 $865 50%
27 a r| brahsd 74rrfdkh |z bnvdtbsvird New Camуpaigns Redirуects 43110 13% 6658 4.91% $0.735 $0.285 $3327.32 $250.95 $2191 125%
76 dhdtvyfinr rdtzedsyd6azdsz|r4rrit|r Sweeуpstakes Poуps 18690 88% 1650 1.99% $0.107 $1.564 $2018.15 $4580.91 $2536 61%
23 tyvy9b46ki4vfy6ddbf 4hzszkdsd|rznhz New Camуpaigns Redirуects 79101 51% 5770 1.75% $1.724 $1.480 $368.23 $3341.98 $1454 28%

Hello!