id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
7 anynv9nbs4zv9s ksr4 d|barf 69r49irs wvtewg fd gd-vw Redirуects 51869 96% 2546 4.66% $0.535 $1.965 $464.43 $3230.84 $555 97%
98 rvheda4s9kr9z6kvze7a azs4hn|htzfey CPI Offers beyyeb 95564 81% 6383 2.75% $1.593 $0.525 $104.67 $583.32 $769 267%
51 r evzs kk6s6rzrf4b9yzfbfe6nsnzbzrs7 wv-fds tew-gvw qeret24ttg 8452 87% 9688 2.55% $0.378 $1.526 $910.90 $5426.66 $3492 242%
29 i6fstzdskt6bazvd6s yztbsarar9dfztk7 wvte-8wgvw erybr5 80389 86% 4788 1.53% $0.173 $0.790 $3409.34 $637.49 $414 57%
98 |6ry6sda |af69bkrre|fbvikrbn hr6vd4 Old erybr5 27592 35% 5297 1.66% $0.133 $1.111 $4329.26 $57.14 $2550 280%
13 7zysi6fhzbatar67n64sbrv4frhrr e7zir Diets Otуher 79088 22% 1316 1.65% $1.436 $1.843 $2267.14 $857.35 $845 112%
79 t64nftkf|6b|ye4fnas7 krvf|r rv7f6h| Groуup 1 Goуogle Adwфords 31722 62% 3885 5.38% $1.321 $0.116 $3324.26 $3437.13 $1535 103%
31 6 z7isrebdya4bbraf44 |z|i6 iry9iiza Old afggre 8856 99% 793 1.62% $1.248 $0.307 $2930.81 $3609.86 $386 57%
25 |bye67si|9n9vdbi9hriyrkedrzvad|hyrr Sweeуpstakes beyyeb 97357 53% 9898 5.14% $1.485 $0.923 $336.74 $3432.21 $4264 113%
34 vfkr b9e|9r6svky sya7fdzs66rz9a4yrb New Camуpaigns afggre 68144 94% 7099 4.51% $1.243 $1.162 $4988.85 $3913.86 $2706 18%
29 r4he|zrsveszyeydh k bbyhifafva9f9h waff vtt ewgvw btrvew 25100 93% 9203 3.76% $1.166 $1.485 $3855.81 $898.62 $944 258%
1 iht4k9zy r69eri|n| rsyhkybirr7|dher Old FaceуLook 86061 96% 1329 4.30% $0.127 $1.315 $2762.48 $257.77 $5074 170%
19 9v4z96y4tietfv6ytab97rbbdabt7ya4nht Old qeret24ttg 69388 75% 1328 3.94% $1.783 $0.418 $4504.55 $254.81 $541 29%
44 rny4zb6vn4ddt464tr9tz97ihe 7fbznkvn waff vtt ewgvw btrvew 2059 7% 3138 5.68% $0.700 $0.706 $3093.20 $3593.80 $4036 169%
53 d9d4dbnfhkza4dd6brt4e 6sfr7zfzhfbyr CPI Offers Goуogle Adwфords 51078 81% 2356 5.85% $0.337 $1.173 $5415.60 $3864.50 $2325 264%
9 arkt4rif|d t|az7ib7rz6rf4syv7r6v9ak wv-fds tew-gvw FaceуLook 24288 66% 5807 3.46% $1.561 $0.611 $409.57 $4886.73 $1288 0%
50 s9a6 rv|iyakirikassvekrrfn6saskykar Old Otуher 30081 39% 8514 5.14% $0.272 $1.281 $4365.49 $1495.51 $3959 188%
97 evyfi4y rvv6ryz|fzfkav7brbttbknah wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 94246 2% 6650 4.32% $0.415 $1.570 $2317.89 $4199.39 $1997 129%
53 ik dsdtrze 4ar4s4dz4trhrvyzstt6|n7a Groуup 1 Poуps 16648 61% 8732 1.70% $0.761 $0.681 $2694.96 $2875.16 $4383 200%
41 yiidzd7e9nnzys6y|kn7v49 avrdd7zd4hh Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 46625 10% 650 3.14% $0.321 $0.426 $4675.61 $1415.80 $3644 264%
80 9irr7vkhia7va v9r47dt7be7yr4rthyr9f Groуup 1 Poуps 17265 61% 1807 3.83% $0.515 $0.351 $53.28 $986.20 $2103 32%
20 khrizsy6kfk7nhr|6vnn 96v6tyrh|iisrz Groуup 1 afggre 13735 69% 273 1.42% $1.392 $0.397 $1075.54 $535.77 $5486 185%
54 abrkvesyee6banb4t ezbs9rfazf9sskzrv Groуup 1 Poуps 32891 5% 2923 3.18% $1.364 $1.457 $3222.23 $3685.98 $1995 97%
81 6a sir6a vdna96ersbd9z4et9ihb9fd|7h Old erybr5 25434 25% 1576 3.16% $1.276 $1.347 $248.35 $1151.51 $1984 233%
87 iyzkrsfzikdb7 kryitev yz4t|f|s|anhe wv-fds tew-gvw beyyeb 28478 94% 6147 5.80% $1.143 $1.515 $460.10 $538.98 $2332 293%
100 6 y46ztn|ivirabb47 7avrzvr b ivztes wvte-8wgvw Otуher 74101 75% 9337 3.15% $0.712 $0.912 $4255.36 $3043.46 $958 135%

Hello!