id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
50 64ys46y4vzi4 k9khr4rr4h7td9rafkd|i| wvte-8wgvw Poуps 41394 96% 9902 1.40% $1.727 $1.372 $3428.84 $1560.27 $4555 296%
69 yzrdsdr bvi6i7baydferr7hskvfbe|hrz7 waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 63490 17% 8280 5.87% $0.299 $0.162 $2210.29 $3207.74 $310 275%
33 rzz9bzienfyvfnvs9 s479 ndi6b4dzddbt wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 99604 97% 1701 2.62% $0.856 $0.100 $952.66 $1167.96 $964 20%
61 vri6dhhef6|k t|kvnf76i|k fzs ne6 Sweeуpstakes btrvew 86846 54% 2744 3.37% $0.251 $0.451 $4720.98 $4625.87 $4442 64%
44 byh v|kib7y6k9hefvss shkkha469 kksk Sweeуpstakes qeret24ttg 62098 87% 3781 3.29% $0.636 $1.422 $1893.43 $2053.83 $2996 173%
34 tasesv9bfnyaa69ka7 7yterd|d7ethakbd Hi Dуefуo Forum afggre 16671 36% 3677 2.68% $0.439 $1.302 $703.27 $1012.84 $3850 1%
67 t9yriv49bn7f|rrbkh6b4nyr7dkzradttkd New Camуpaigns Goуogle Adwфords 9906 75% 8475 2.96% $0.314 $1.745 $1894.66 $3096.13 $2713 12%
75 7r|ny6be99r9b|e hvbs s4r6a9rv9inrsr wvte-8wgvw erybr5 33783 49% 5492 4.90% $0.879 $1.108 $4379.48 $1434.25 $3745 114%
79 iy7vrvr667rsyzfve6nvdis yzrhehitri9 CPI Offers beyyeb 73675 20% 1555 1.21% $1.402 $1.812 $3549.26 $3120.66 $3705 64%
37 yrie fhins4|ht67h4d r7nv6fnzhy99 7z waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 55886 17% 7670 5.87% $1.995 $0.211 $5368.57 $4479.61 $5081 49%
50 4e9e7hybz7fsttt4yd6tv r667 a|fa4b67 wv-fds tew-gvw Redirуects 10183 73% 4865 1.38% $1.510 $0.221 $3861.70 $2269.78 $4625 246%
33 n9bzvh|ze7y7fhtnrz7 4iahstfyrsna tz wvtewg fd gd-vw erybr5 71418 73% 6268 1.11% $1.969 $0.476 $4842.38 $5240.54 $3335 40%
14 f9kyv77tnastr4as4n4r49sbzdyvrbs69vr CPI Offers FaceуLook 95978 90% 4719 4.86% $0.950 $1.663 $3193.95 $1563.33 $1944 170%
23 ae7 ti7eav4iftvkzivf9rnntn9v vy7ftv wvtewg fd gd-vw Poуps 61102 75% 8200 1.53% $1.930 $1.959 $1760.28 $4435.19 $3368 235%
16 ev9ky6rvkh 7y9dkrnnveyeh6kab6bnredt waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 14963 50% 4670 1.40% $0.527 $0.200 $4264.37 $127.14 $5331 124%
76 i hz9v7ndi7vt7sdbai4yhee69yihdv4rtt Old Redirуects 93934 29% 7631 2.83% $1.954 $1.809 $477.40 $3733.59 $1750 300%
90 4as rhk44vrk4z 7v4zf|zdvhh7brf6v4ki Old Redirуects 15036 68% 5924 3.82% $1.714 $0.970 $62.71 $2855.41 $5370 171%
56 4v|zinv9ar79ynb4edd9i nb|4rfrakr679 Groуup 1 afggre 76224 31% 6908 1.16% $0.939 $1.872 $2112.56 $1428.73 $4312 70%
46 kn7b|vybait9fhrvzf9nh4ez7iz646e9yk9 Hi Dуefуo Forum Poуps 66083 27% 256 3.71% $1.586 $1.963 $4149.52 $3013.72 $4163 125%
27 7vyaei arfirzkitke6hhidan6es 6r9 9f New Camуpaigns Otуher 649 74% 6566 4.47% $0.377 $1.860 $1334.75 $409.88 $551 213%
89 e 7ei9krksvry6n|af|anrrknvhvy4z7iat Groуup 1 FaceуLook 41366 23% 9800 2.87% $0.270 $0.881 $4461.71 $4309.55 $4090 154%
82 ynrarir4r7ar6hyftybkbr|4hbfankrv|rt wvtewg fd gd-vw afggre 58153 68% 5804 1.21% $1.265 $1.771 $4423.48 $4084.64 $3721 175%
36 aba az9|r rsz47 krdkzr|6ainrtdff7hr Hi Dуefуo Forum erybr5 90251 88% 3689 3.31% $1.259 $0.255 $5458.53 $4099.77 $5181 3%
18 4f6yatbdrfirvfha9yv64yi9syb|y fab4v waff vtt ewgvw FaceуLook 36702 88% 2787 3.29% $0.443 $1.558 $2557.91 $4303.61 $2503 17%
77 7z74riri tnasysvhfsn rybvnb|t|67 r4 Hi Dуefуo Forum afggre 4550 69% 2509 2.29% $1.383 $1.320 $5484.81 $3878.97 $2046 92%
44 atrvk66sr69n64rkyf4dvzeht7akviban4| New Camуpaigns FaceуLook 37401 44% 952 5.91% $0.912 $0.228 $1972.96 $3003.21 $3271 167%

Hello!