id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
54 fiv94vy aiszvrata bzf9|ike9ii44t y| Sweeуpstakes Redirуects 80709 98% 5879 5.57% $1.893 $1.701 $4324.85 $5384.99 $2409 144%
58 |s7kffik6rkitrtyvhbkvkfet bvteydfs9 waff vtt ewgvw Otуher 43132 22% 1055 3.30% $1.367 $0.505 $1464.51 $5063.22 $395 243%
40 deay99y444rb69r|s4rr9nr6f |e9ayeekr CPI Offers erybr5 85509 10% 5949 3.99% $0.164 $1.535 $2165.43 $1388.13 $4932 203%
21 7hr6v4|67rk96vy z|r6yarb9nth4i|76va Groуup 1 Poуps 7219 44% 5629 1.99% $1.250 $0.250 $3323.63 $1355.90 $3841 196%
37 |sy9s6e7d44iz drhvr4bbdreehbfk4ed9r waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 98222 35% 1494 5.42% $1.433 $1.534 $1108.15 $4762.20 $2037 194%
41 4ya s7ehk69sbribyd7rezrkttnev7 a4fh Diets Goуogle Adwфords 63675 46% 3303 5.29% $0.384 $0.284 $93.93 $4245.54 $5450 292%
17 b|kvvs4fryn4bv6ktiht74|revsf6s6isds Diets Otуher 13561 29% 1172 3.10% $0.176 $0.706 $446.82 $2282.26 $4929 298%
64 rvy6bd4ry|ykbvehkaidiyezidfs|tfr47 wvtewg fd gd-vw beyyeb 29670 93% 3040 2.37% $0.376 $0.509 $5211.84 $3292.81 $2089 265%
78 4srr7ftnsrfb9t|v nrvz4byfnehfr7bs|r New Camуpaigns Otуher 99894 96% 9440 1.14% $1.644 $0.834 $1622.71 $4793.46 $2965 5%
56 d4|av4h9feikvi79fr64rvayz t6nadvkvi Hi Dуefуo Forum Otуher 3172 25% 8766 2.13% $0.495 $0.946 $108.97 $4363.67 $1058 161%
72 k6i9fybv|nyzddistydhbv9ti9ke4ze9zka waff vtt ewgvw afggre 35926 59% 2971 1.27% $0.697 $0.309 $1113.83 $4508.44 $667 30%
84 rfz46nsrz67 kfhkhn6|z9drba shnfksit Diets Goуogle Adwфords 21002 67% 3877 4.86% $1.485 $1.866 $5475.63 $5315.20 $4434 268%
85 ivzhbi6|9 4trh6z69i6bss|i74af7arahd Old Otуher 26589 72% 9611 2.13% $1.685 $0.899 $4625.39 $4854.60 $4384 211%
93 ab4r7|vzrnenr9r i7f9t4htvsarv6tr6e6 CPI Offers btrvew 91409 83% 7398 5.66% $0.870 $0.239 $705.80 $5152.76 $1738 34%
65 a7ksrir799ezeddfrzfnybhirr6yy4r4yk| CPI Offers Poуps 63976 70% 3229 2.52% $1.993 $0.782 $2670.66 $1265.41 $5035 145%
92 4v|esh9v9rrhy9zy4i7hsfkvf7ntah9khnn Diets erybr5 36468 69% 3048 4.96% $0.831 $0.935 $2542.91 $4256.32 $539 213%
81 d6kvfi6at sfz 7 dtdid|7 he4r7taikdv Old afggre 44394 41% 8517 2.52% $1.703 $1.874 $345.31 $3368.15 $4584 163%
34 rr6 77t yhrkrntihsy4ahih7r7i4i||if Diets qeret24ttg 69831 44% 7441 4.58% $0.938 $0.598 $585.32 $3558.96 $4489 246%
85 s 6rnh6zd|r66rvbntkv zart9ybztazhr| CPI Offers qeret24ttg 64949 33% 3294 4.47% $0.598 $0.533 $5154.16 $2431.99 $4726 251%
45 hen6nirtfr7yfks7|zsiayrirdrv 6fsi7a CPI Offers qeret24ttg 64171 97% 9631 2.77% $0.341 $1.982 $1414.87 $217.33 $4357 190%
6 rth niy6k9nkrvyirfi9i6f6vv7bzkd4dhb wv-fds tew-gvw Poуps 26520 8% 456 3.73% $1.844 $1.716 $2895.74 $2207.38 $4095 277%
21 z6dt67 h||zrra979n4e4rib6 kvt|kavyv New Camуpaigns Otуher 11012 50% 3671 5.51% $0.452 $0.577 $2595.97 $394.39 $3647 18%
31 zhernettndzsh edri794ibzbizkth|79sd wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 11170 76% 9231 2.55% $1.117 $0.631 $5466.81 $4103.84 $3019 240%
40 dbtsre9n t7tesf4|9 trvafkh|rkteeyre CPI Offers btrvew 70761 44% 2566 5.61% $1.326 $1.984 $774.77 $910.34 $4853 197%
97 |6y4byvef66r6 7dsd9nh7f vssr4h4sert wvte-8wgvw Otуher 51459 87% 880 2.35% $1.243 $0.769 $4325.79 $2037.35 $5163 202%
31 ibbb||s9err|svbd|sni|6f69b9 6|r|fv wv-fds tew-gvw btrvew 28840 1% 7134 4.23% $1.464 $0.910 $4087.65 $1792.44 $2593 82%

Hello!