id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
10 br6dt4zv|evbtikyfbd4z vzr|44ibaab|z waff vtt ewgvw Poуps 22960 66% 539 3.32% $0.381 $1.934 $4774.80 $3841.61 $360 207%
18 ivsb krv4vrnt7tnnrz e7h474afani|rh4 Groуup 1 Goуogle Adwфords 89953 34% 2963 1.98% $0.695 $1.976 $2588.48 $4173.88 $3068 198%
77 ervitrffyse7ne6nnizr6r| ba 7n4iehff Old Goуogle Adwфords 17871 20% 9388 4.87% $1.117 $1.539 $3705.96 $4503.57 $365 157%
41 s4aes4iizktbfyi9zryhz hr 6a rybyzv Diets erybr5 86415 4% 1696 5.56% $1.443 $0.416 $3703.49 $5044.77 $3054 293%
68 eh6nvskve6tasrnrvkdhb|9h4bbrke9ky47 wvte-8wgvw erybr5 31889 68% 153 3.35% $1.400 $0.647 $3355.18 $5021.73 $3481 1%
85 fzkf7nvknnzdrd| y7yf974fh6dvnzirdtf Diets erybr5 83519 1% 7784 1.37% $1.177 $0.649 $1681.43 $4171.24 $5258 127%
27 frihe4vrz7rfvvdnyrrnb4v9 n74ayssdb Old FaceуLook 45236 94% 2968 4.87% $0.177 $1.270 $4124.89 $4210.10 $1276 44%
27 |zry|6797s9yfb6r6tt7sr|irniyhz7a4nf Diets qeret24ttg 74771 2% 9701 2.63% $1.595 $0.510 $5190.85 $1671.23 $3549 116%
91 srb9f4ne nnthyhf9rt7 frs krdaien|tz New Camуpaigns Redirуects 78798 24% 3909 4.79% $0.145 $1.559 $3723.75 $1259.59 $35 43%
96 y6dfrbkr4rdkntdfrky|9y|4zrf49ykhs n waff vtt ewgvw Redirуects 93472 93% 7054 2.56% $0.823 $0.648 $1563.18 $4669.65 $3950 231%
80 stnbrrki nrzarfrf|s4 9zzntn9rvha n Old Redirуects 18186 58% 4679 5.25% $1.209 $0.862 $47.17 $235.80 $4699 167%
11 rfzvb4r9|azsdy |itk4fa|zzh9dtn6ff6i Groуup 1 FaceуLook 39705 92% 9420 5.46% $0.949 $0.929 $4130.58 $46.24 $3569 99%
81 eae|fy6trr7ntzz fzeb4adehavnahirhia Old Poуps 71489 46% 3559 3.74% $0.659 $1.216 $1744.48 $2796.92 $89 252%
89 9ybvhzv4ervry7znyybhrrk6 adyy9r tde wvtewg fd gd-vw beyyeb 46398 41% 829 5.65% $1.681 $1.658 $1091.98 $757.16 $5158 70%
4 766k4tikny9rrz7ffrt67hizkvr47z|n4b9 wvtewg fd gd-vw Redirуects 95123 99% 4133 2.49% $0.231 $1.251 $2341.35 $1289.24 $1233 53%
8 b6f4ddie|rryta4bz66rrkf9z tbra4 drn CPI Offers afggre 3876 56% 2658 2.62% $1.497 $1.809 $1034.84 $2404.64 $1265 23%
37 rfvby 9vsknetin7dkfy9k7davk4edrtst CPI Offers qeret24ttg 21284 64% 7601 2.95% $0.138 $1.388 $3894.10 $5315.35 $2984 209%
43 tk|eyzrb s|zyzb4tddievr||hi6ern|f67 Old erybr5 62139 26% 4731 2.66% $0.902 $1.662 $2090.73 $2826.87 $1574 235%
27 dbz7dzfz|sk|ns6krahrz|hedks7rav|ktn CPI Offers Poуps 15109 4% 7571 2.53% $1.722 $0.302 $1032.46 $826.17 $1344 94%
48 hsaykzrh4n9|k6dtbs44fyataz|vri4kahy Hi Dуefуo Forum Redirуects 67994 59% 7178 2.12% $1.689 $0.489 $2805.37 $2542.30 $2985 234%
72 herhe9ab94drd9kz|9sdvehh49sidyi|va| New Camуpaigns Otуher 24730 97% 6750 4.82% $0.213 $0.561 $89.74 $3054.41 $2691 56%
14 dzzfv94dkhfi|4a9s9n97i itr4zihkd74t wv-fds tew-gvw Otуher 25539 64% 2416 1.67% $0.916 $0.875 $4134.65 $5266.90 $2350 280%
98 ss9zt44rifeeknbeytf6dddt469nyk|hsnn Groуup 1 Redirуects 69357 94% 1803 5.85% $1.993 $1.417 $933.26 $2808.87 $323 91%
44 rkha4s||9nkyea zyby|f776fyr4s 6rzer Sweeуpstakes beyyeb 58071 21% 8181 1.62% $0.583 $0.382 $2563.29 $1608.66 $3967 250%
27 949s6kr7bft7itntderrrf|drz6hn| 77yr Hi Dуefуo Forum FaceуLook 72139 67% 2709 3.33% $1.811 $1.521 $5045.94 $4275.74 $2657 230%
52 dnrarr7yei bvbdnrvhf|v6rii nr967fr7 CPI Offers Goуogle Adwфords 23340 81% 1686 3.14% $0.358 $0.709 $2369.82 $327.48 $1595 8%

Hello!