id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
49 se6k|ik4ifhhzkidbindydvhh rt9hydb f Old Redirуects 14271 64% 2592 5.84% $1.785 $0.918 $1876.29 $785.58 $1232 62%
55 vz9i zyryrh7r9kia7rskvsryzy4ve6n9zv Groуup 1 Redirуects 64862 91% 5856 4.80% $1.241 $0.293 $4387.81 $3242.86 $2293 122%
90 anr47fyzder9i6 |n4iba9azay|hhei4b6n CPI Offers erybr5 70254 71% 1536 3.57% $0.697 $0.335 $4635.25 $1163.69 $5098 154%
64 kbitb9f|bti9t4da9ieenb9rvz 97rny9kb wv-fds tew-gvw qeret24ttg 92244 50% 8348 3.33% $0.143 $0.601 $681.72 $4044.88 $3844 73%
96 4kt9nrzhhdznd4df66yb nzanbvvbv6n|ai CPI Offers Goуogle Adwфords 67075 38% 6945 4.65% $1.129 $0.681 $1215.85 $2999.17 $2171 135%
25 ez49d yzv46k99n 6t7rrhtzr6ed7ryakzr Old Goуogle Adwфords 40500 90% 888 4.50% $1.463 $1.216 $2405.15 $2845.62 $1811 91%
24 |nfha|r49s|46ndza7faz9sr7|ayrasrtdb wvte-8wgvw qeret24ttg 48025 44% 3608 2.38% $1.385 $0.768 $223.51 $1063.40 $1614 222%
77 9k4rbvzyyzryz9b6yna7s9n|zy6ak9syyk| Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 8718 29% 2671 3.40% $0.746 $0.834 $4547.39 $1809.86 $1938 189%
12 k|tz7dnss946|re4ffyyv|y ezvai|fb k9 wvte-8wgvw Otуher 96551 83% 441 2.61% $0.324 $0.521 $2385.43 $3408.32 $499 115%
44 drtevrdtnfrybir67rzzfydbitntazsv7v4 Old btrvew 23819 92% 6458 1.40% $0.743 $1.299 $2404.14 $2434.44 $1152 205%
37 zsfhkz7 zdr he r|4istktah47f9f9hh9d Diets FaceуLook 91846 24% 556 2.34% $0.392 $1.355 $4557.60 $1219.42 $3849 139%
57 nffrkkivs4nf46v y n4tiayhdrery4vyz CPI Offers erybr5 61883 39% 2703 2.64% $0.346 $0.569 $93.98 $4825.35 $4166 228%
62 df6 |k|zszsbi66 nvtyi6|ha h|74f9yv Old beyyeb 76830 95% 5142 5.93% $1.120 $0.443 $1351.23 $1051.51 $1600 279%
89 7k74rkybsftasvtrr hvarvh6iknh6bfta Diets Goуogle Adwфords 89022 61% 7064 1.82% $0.984 $0.725 $4234.79 $1040.47 $4047 151%
83 yverazrhnf kr ib9irr|zez9vrtye snf waff vtt ewgvw Poуps 64953 88% 1456 5.52% $1.347 $0.704 $111.50 $604.31 $2465 57%
60 rbskasyzarzatstid6r9rer|dsrakt|yhek wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 35297 84% 6481 4.36% $0.222 $0.352 $3681.68 $2710.29 $4398 29%
16 zzfkf6f hihdenezzivne9|4bbdhi ak4yb Sweeуpstakes beyyeb 11750 51% 3876 3.61% $1.478 $0.128 $4417.17 $3060.48 $4809 144%
51 hev7rnsr6yne99sr|adist tib||r9|rfrv New Camуpaigns erybr5 8566 94% 7505 5.21% $1.961 $1.645 $2535.67 $2956.53 $3960 60%
11 shhrzbht esy6r sizizrbba| nzzra47 Old beyyeb 32367 23% 2355 4.74% $1.620 $0.363 $2898.54 $4962.18 $5032 91%
82 4zbt|ke6ez v|arsbt99ntts7 hv6i9 9e9 Old afggre 76390 37% 1166 2.28% $0.406 $0.759 $5336.67 $4902.89 $5469 1%
11 a99difbe7hzrreribaterksrstt9zybb97| Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 79732 46% 3153 3.33% $1.684 $1.265 $4394.52 $1720.71 $3367 211%
56 dbft9y9if|nrrbrbzytznkek4sbirfha6rz Old Redirуects 23038 61% 4128 4.66% $0.927 $0.498 $3838.26 $4299.23 $4121 132%
74 nzdybith6 iehs6i47f799f|7|sy6vansty CPI Offers Poуps 8337 86% 8306 2.86% $0.114 $1.679 $909.54 $515.78 $320 275%
1 v |rrz7d4r9vvzssya6|d arr 6srkei6fe wvtewg fd gd-vw erybr5 80168 71% 1731 3.34% $1.410 $0.801 $4290.36 $4465.21 $2098 76%
58 dtiy 9r4yzv dkrr9|yvzdf7rvbif|r9n7a New Camуpaigns Otуher 1742 54% 1550 5.44% $0.165 $1.315 $3827.22 $4861.83 $2833 279%
4 rn74rhekvydeb||fr6nniykn9rk6baatink Hi Dуefуo Forum afggre 94374 66% 6113 2.90% $1.706 $1.963 $3382.95 $3714.29 $3776 281%

Hello!