id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
22 ft4hhtks9d6rshanb49kvra btd9dbt|fii wvte-8wgvw Otуher 73289 30% 9656 2.84% $1.596 $1.172 $5262.14 $635.48 $3970 123%
73 kysdrkdk|eh9tb4nrfk6fyattvssv|6snzz wv-fds tew-gvw Redirуects 67120 64% 1811 4.64% $1.701 $1.347 $4871.99 $624.88 $1860 26%
25 4veh7af9 9v7yzys9h4zhbn9ddeyzk9zy4t New Camуpaigns Poуps 8061 20% 1100 3.17% $1.743 $0.785 $977.59 $1590.18 $3746 164%
15 vvrr97e6rrdynnr7byzk4|d6 |rh79dzi 7 waff vtt ewgvw Redirуects 56997 38% 9014 2.44% $1.255 $0.717 $1781.15 $4400.99 $3594 270%
61 vdybrs7d4v9b4| esyzn|zhs6zyvfktyvrs wvte-8wgvw Redirуects 41858 14% 9683 5.62% $1.350 $1.233 $1736.48 $811.70 $4583 246%
88 z6|hbkh vve9ev4t4h9rbryrttrrfr6irzy Sweeуpstakes FaceуLook 98157 70% 8898 5.18% $0.108 $0.900 $2618.68 $1525.20 $5060 134%
38 bf9fezen4t|k4drrnre6dek 4dfz4yi94in Sweeуpstakes Otуher 31531 32% 2068 2.57% $0.112 $1.323 $4934.31 $326.18 $886 277%
56 rkneabh7z9shzfir6brrh ihizt9fr|izvt Hi Dуefуo Forum afggre 45086 78% 4085 4.88% $1.815 $1.906 $2780.79 $3634.22 $3324 270%
95 z |ry7s46kh 6zvthiiziv4r49ir6i6hv9 waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 31373 55% 5030 3.93% $0.418 $1.422 $2845.93 $578.54 $5066 193%
1 k9av6rffvserhan4y|4k9fnnatshhvrbhi6 Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 3964 5% 5150 4.23% $0.546 $0.722 $492.32 $951.19 $3011 160%
98 946dzn 4ibsr idfi rfrtf hbyf7s7be Groуup 1 beyyeb 43423 47% 1903 3.68% $1.265 $0.859 $5383.27 $502.29 $2379 34%
89 h49rivrd7i rr9iy|a|dbk6yhd4rzt6tne9 Hi Dуefуo Forum Poуps 65139 7% 9113 5.81% $1.335 $1.949 $2380.70 $3213.16 $2304 258%
72 ezryfbs7r9rf4kkrzkrz6yr97krb7f|asri New Camуpaigns erybr5 20247 34% 2497 2.83% $1.396 $0.602 $1569.35 $2256.35 $3176 223%
46 9bb tv7eb|9aravbyr6rt|shzdn9r 4efyz Sweeуpstakes qeret24ttg 54317 81% 3879 1.58% $1.533 $1.675 $3142.94 $2962.43 $5091 1%
91 krrkt4 nfsr9kefzaeasf44tya b67ks9fy waff vtt ewgvw qeret24ttg 68342 67% 2325 5.20% $1.410 $0.624 $3921.77 $2949.56 $5002 65%
11 7iaskyzdnhbfe6insrsiryfzfrkh etrvys Diets btrvew 72188 72% 9555 3.49% $0.310 $0.893 $4888.64 $792.42 $1003 258%
86 i6frvzyaz drv7riyrzab9fkri|fakvsa79 CPI Offers beyyeb 75536 28% 3262 2.71% $1.741 $1.475 $3540.24 $2284.46 $2245 108%
53 brziyakzerne 6yrdr kbvve74|dnrn 9by Old qeret24ttg 67894 28% 7821 5.35% $1.131 $1.944 $3466.46 $1983.91 $2204 287%
59 r4k4deser|rbe|dar|ryr7n atve7vt h6d Diets Otуher 79647 32% 6399 1.98% $0.439 $0.191 $2684.36 $1481.21 $3713 110%
82 v6|srs7bn4afniy7 4s9tdrhie4d9vhhar6 wv-fds tew-gvw beyyeb 42135 63% 7101 5.65% $0.616 $0.347 $3074.32 $1720.24 $3561 292%
22 istn|ikyrzbaz944hydetbrzahf nt4vtks wvte-8wgvw qeret24ttg 20663 39% 3014 4.30% $0.124 $0.811 $1545.67 $2142.47 $1020 294%
44 6 a9|fbndkfrth4i|ktzv ii4|db69fn9v6 wv-fds tew-gvw Otуher 13815 86% 1826 5.31% $1.399 $1.139 $1551.86 $4037.53 $102 115%
16 9ivt|inh4b es4tszffist|nnyenze4kidr waff vtt ewgvw Otуher 7692 3% 5950 3.22% $0.379 $0.356 $4527.65 $1316.11 $2305 211%
47 n 4bhskr649ybebaa|yar7nz vz rarbbt4 Diets Poуps 8756 53% 432 3.36% $0.293 $0.583 $2339.26 $3432.28 $620 259%
15 fevsbahktz6s994b6afh4rny6f|vy66ba | wvte-8wgvw btrvew 27600 63% 6166 2.23% $1.743 $0.386 $905.83 $2180.11 $0 20%
9 n7teir6vsiet|trf 9esdztenh|97rz6id6 wvte-8wgvw Otуher 81501 59% 4667 5.26% $0.558 $0.403 $2564.52 $880.43 $4641 163%

Hello!