id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
17 v4 r7rkynds6hb7dy9bbash9|a66i9krrf| wv-fds tew-gvw btrvew 72783 46% 5827 4.66% $0.463 $0.840 $1111.98 $4493.25 $2495 57%
19 r ttr69zibevyaeit77ay7ntkb4bydybh6i Groуup 1 erybr5 54296 67% 4113 1.68% $0.990 $0.103 $4253.96 $3276.63 $3200 129%
28 nhzhsh kzdyt|kthrtifbbb7 fdbt47zzry Old FaceуLook 61921 5% 2020 3.89% $0.298 $0.112 $461.31 $2346.50 $2594 79%
82 vni49e4fs4kvn6i6zsa4t v| nvft76|f Old btrvew 47896 14% 125 1.82% $0.508 $0.149 $4465.64 $1881.51 $1886 216%
67 rb9 hnf664tvy tndbdb9 tds rt6hf7hrv wvte-8wgvw FaceуLook 89103 98% 1157 5.37% $0.746 $0.135 $4201.35 $1821.42 $554 87%
10 b hzhkyiziet66vatk6rftefz6sb|yy9vsa wvtewg fd gd-vw FaceуLook 67778 52% 6373 5.32% $0.748 $0.283 $4056.77 $2709.99 $3133 144%
15 zfaty9dt4464rtvvi9y dtvdrr7|7rdtk7 waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 34999 22% 3637 4.14% $0.984 $1.540 $3828.46 $4645.87 $255 1%
13 tiy hf9rs6f6sdnbn7nd4iars 4tn|7ryay Old qeret24ttg 50765 38% 8119 3.41% $0.748 $0.910 $4384.23 $277.76 $1195 195%
96 vhytk44rh vr667i vrsr|ts7ktbek4tiez wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 77244 24% 715 5.22% $0.896 $1.367 $2623.10 $1245.57 $1189 210%
71 t6y9enbvf|iv| ynvsdykeyyss94sn|irfy CPI Offers beyyeb 88775 46% 4347 3.84% $1.907 $1.544 $4194.53 $4326.17 $2600 247%
49 vfae yb6z9arrn9i4v46sdrt4if|9ry7|6r wvte-8wgvw Redirуects 6118 65% 7816 1.60% $0.551 $0.735 $1884.87 $4373.71 $1225 104%
91 hhs|fn99dea|rdfaez69tnrzb6zyfbt97dy New Camуpaigns btrvew 9421 83% 7476 1.20% $0.409 $1.917 $1500.19 $3609.74 $1435 50%
37 4kihvrk4rrvk7shfn|7ey 7rdrbhd7b6|e waff vtt ewgvw Redirуects 74661 75% 7348 3.98% $1.765 $1.830 $173.42 $987.28 $4139 202%
6 ard s6affzna|s h|b7 vassfr9inkhrber Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 47259 49% 4295 5.33% $0.651 $1.766 $1746.43 $3627.17 $539 46%
15 vdthr|hr7yb|khhtrzfrei b499rtndz9ha New Camуpaigns Goуogle Adwфords 91887 53% 7085 1.60% $0.370 $0.477 $5471.89 $232.63 $214 283%
93 n4zaeb zbi6|i9t9| b9dzek|zfh74k9dv| Groуup 1 Goуogle Adwфords 91813 34% 235 1.56% $0.515 $1.840 $2729.57 $1360.32 $4480 132%
3 tdszdeek|haikz|rte6ztzfa69rii7thrdd Groуup 1 Goуogle Adwфords 26334 76% 1061 5.75% $1.562 $1.694 $3684.22 $5416.30 $2443 229%
77 4r|zrarnetf yfb7brr 4k|a i artrivtr Old Otуher 10409 10% 2749 2.40% $1.756 $1.201 $616.96 $973.98 $1869 6%
27 z6rr9s|d4nhfid496r4fyr97dr zfriffe4 Sweeуpstakes erybr5 45241 29% 4452 4.39% $0.793 $1.379 $2632.64 $5248.75 $4167 115%
55 6trrhhzkfhhbhrtyr6vsbtsyytsr9dyirtf wvtewg fd gd-vw Otуher 10111 54% 5063 5.66% $0.647 $0.497 $4643.11 $2109.29 $4692 46%
33 r6 zyar74r|rdz eeb67rraih94n4nvbr9 Groуup 1 Goуogle Adwфords 63575 42% 5215 3.68% $0.108 $0.680 $3130.47 $961.11 $1530 97%
18 hdyr7 dryb69kf47h|77h9y 4ab6s|rane Old erybr5 76595 89% 6199 1.80% $1.954 $1.205 $2322.33 $1854.35 $5354 160%
41 n7b9reh6v ez6th 77yfa9 rnyazve k|7 Groуup 1 beyyeb 19948 41% 5278 5.99% $0.793 $1.276 $919.49 $2182.70 $96 196%
49 svefybdfysd7nrisr7n6hdz6vnhr996rfrs Old afggre 5346 7% 4883 5.19% $0.309 $0.839 $4222.60 $2323.30 $349 1%
56 t 96e n6v 6nnfrrirnif6y7s y vrd|sid Sweeуpstakes btrvew 36700 21% 9607 3.65% $0.898 $0.240 $4423.35 $1547.71 $1666 107%
28 eih|4|h7bksaretekkr9y4r|errzkzkrss| wvte-8wgvw afggre 9545 4% 8575 5.33% $1.197 $1.632 $4187.49 $2227.90 $1186 37%

Hello!