id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
50 tybtv4sf9 yh4y|v||f|hf|74adi7kd|76f CPI Offers FaceуLook 41353 10% 6885 5.26% $1.945 $1.313 $3780.58 $3997.60 $76 158%
16 hnn6zrtrehsfkzsd4i6sk vbh7yhthiitev Groуup 1 btrvew 1770 13% 6324 5.22% $1.755 $1.212 $828.89 $1110.95 $2501 288%
6 yfyr4arir||eyrvh zdrtf|tytv77rt4 6 wv-fds tew-gvw beyyeb 93885 70% 2279 1.47% $0.456 $0.296 $2594.24 $3331.97 $1024 284%
23 vvd hk9nyn4nbzindk|sa6vk|itk7kkv|ht Old beyyeb 5182 3% 3262 5.43% $1.310 $0.196 $3193.98 $1130.55 $3809 223%
91 s6thkhvev4rve4iyy4| h zbrdz9v|er46 Diets Poуps 67995 10% 7917 4.55% $0.902 $1.555 $5262.98 $4913.35 $4488 197%
29 enzvt|vaa4frae4rzfkyfv697ht7tsezf6s wvtewg fd gd-vw Redirуects 838 21% 183 2.58% $1.121 $1.571 $2388.35 $54.23 $1032 138%
68 k4beryzhkdz vkb7i|6 yf|s4nb6sfi kk| Diets Goуogle Adwфords 69819 26% 2667 2.99% $0.686 $1.147 $2735.43 $1357.60 $4182 28%
66 sd|9nhn4efnnybas 4fr r b4kshbfbzknk Old Goуogle Adwфords 49262 29% 3468 2.85% $0.901 $0.569 $2374.65 $550.84 $4007 59%
99 t|zhyavk9fs|sazkedssy6fdzsvr7vd s wv-fds tew-gvw afggre 15058 16% 8878 1.91% $0.582 $1.984 $3684.45 $2496.55 $1823 20%
34 6va6rh hvksy nk7|te4ryz4bbvriin4v7 wvtewg fd gd-vw Otуher 18467 26% 3821 2.97% $0.926 $0.200 $4113.40 $1783.77 $3116 165%
37 i 4srnenrk9ihktvs4ez 4tbn dyf7nerfv Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 50359 55% 9380 3.59% $0.522 $0.457 $440.41 $889.96 $2875 149%
12 h9h|sh4hy |6ritkanahve7v4dek9yhhby CPI Offers btrvew 89214 69% 827 4.91% $1.861 $0.928 $2015.28 $5375.84 $2766 214%
86 evkssty a7h7nyfb9 f4 f aid4etaab4 Diets Otуher 41694 32% 7160 1.74% $0.204 $0.747 $1510.91 $433.23 $914 240%
2 v||fsztadhy|6fe76y6ny|ernkd9yerrheb wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 77125 76% 9923 2.77% $0.539 $0.641 $2561.19 $1397.42 $2712 264%
38 rfki ekfbyyr an|n6b|aa7by6rddvnrktd Diets qeret24ttg 72567 76% 9410 1.59% $1.873 $0.296 $4611.56 $901.95 $204 170%
12 4a6ndrtfe47y|667b||da e99n44febb9yy wv-fds tew-gvw afggre 61953 25% 4397 3.86% $1.479 $1.626 $887.47 $41.73 $1609 117%
51 z|b|n9bsbybt7yk narzr96a4iz47ii764k New Camуpaigns btrvew 19850 60% 3209 2.78% $0.934 $1.364 $3997.76 $3902.47 $2852 18%
23 dr krrk4 6t 4ndr|by6iaid6sskdiyhr9 wv-fds tew-gvw Poуps 38920 55% 929 1.75% $0.787 $1.310 $2743.50 $1883.66 $157 219%
47 rh6iahvafysdszisrhrv6fr|a||4avi hes Hi Dуefуo Forum afggre 11671 29% 6837 5.60% $0.395 $1.318 $597.84 $5340.30 $162 146%
81 9v6yzhfy rfayab9brtv6y9rf 7dyyvd|ir waff vtt ewgvw Poуps 92412 94% 931 1.80% $0.837 $1.455 $1520.81 $1997.99 $1782 125%
46 tyaz k4t sfnvvhb6yez6vz4fsratrhsrzh wv-fds tew-gvw afggre 91166 88% 4911 5.20% $0.623 $0.112 $4766.83 $4559.22 $1951 254%
77 vanfr r nnek674aatar69 t|rnreba|ve Sweeуpstakes Poуps 64670 20% 2242 3.15% $0.605 $1.180 $2468.11 $3586.75 $3899 19%
52 ddzry7|atvyrkike9r n6f79a6ktr 7nk Sweeуpstakes Poуps 17694 33% 2793 3.94% $1.426 $1.918 $329.16 $2948.98 $1947 160%
59 db4h|6y ehrbyk|r7k||eiktsnsf6 |4 h| CPI Offers Redirуects 34392 51% 7255 5.69% $0.353 $1.246 $4526.51 $2643.86 $167 195%
15 z||atd4vvt7ri7|4brdr b tvhvks6 i66a Hi Dуefуo Forum Poуps 59627 1% 7157 4.14% $0.961 $1.293 $2869.97 $195.40 $1975 71%
72 drehi4ens6i6rt9z|7h9sdn6r s7szbf|d4 Sweeуpstakes btrvew 72767 18% 7457 2.26% $1.155 $1.555 $4339.81 $5473.90 $5171 98%

Hello!