id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
14 v|e49|avkesesfnkbfnfztti af7eyds9|| wv-fds tew-gvw btrvew 99754 26% 9269 1.61% $1.766 $0.308 $3061.72 $5451.52 $3038 7%
60 e6z6itzfrky 6r vrrd4rhyr v irv6 tk| New Camуpaigns Otуher 45940 15% 912 5.68% $0.999 $1.124 $3244.61 $1890.35 $3443 65%
25 tkzdr9rkz6a6zrfnd vz7iy4ri k467diaz wv-fds tew-gvw btrvew 18479 39% 2211 1.17% $1.304 $0.267 $4810.91 $637.12 $1839 34%
73 a 6hya9b6diddhhyv |ityn7zd7tay9yhrt New Camуpaigns btrvew 5810 50% 6649 3.49% $1.537 $1.437 $1706.31 $4366.42 $2282 178%
21 ysz|d9nzrk7ierib9b|ksfzakt6afz|khhf Hi Dуefуo Forum beyyeb 24357 2% 1691 2.26% $0.350 $0.245 $1549.96 $2.99 $634 21%
26 tfanvkv bi|rkdtfhazy9z96|deb|dbrky waff vtt ewgvw afggre 89811 100% 4164 4.50% $1.638 $0.948 $2213.70 $2597.90 $4300 207%
94 i7k|esd6ab469tiey nfsf9477yvkiekira Diets Goуogle Adwфords 28387 61% 7475 4.16% $1.277 $0.721 $4579.98 $2504.41 $2181 108%
5 frfava|ddybbyrrvf9yaktkzardd|hyt hv Diets Redirуects 40415 84% 5780 4.27% $0.979 $1.537 $430.82 $141.56 $5181 234%
80 |rtd969raevhahvnhrhv4|vnvy4f6hrk|br wv-fds tew-gvw afggre 63560 40% 7412 4.65% $0.293 $1.344 $1471.87 $3223.78 $3582 145%
86 6vy |aayk6|hsr9itfrhtre6f|9r7k9f4r| CPI Offers beyyeb 36813 33% 2772 5.61% $0.928 $1.486 $4584.31 $4871.22 $2133 141%
24 |beb iiknvdrdriv7 narsrhtye9yhrrys| Diets Redirуects 86270 73% 730 2.15% $0.109 $1.140 $5177.55 $2347.97 $2588 59%
96 9bravzth4ed4rdn66zatyfb7yevfvrt4f9 Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 38522 18% 6259 4.76% $0.552 $0.868 $4417.92 $3189.45 $4292 14%
24 64s|yrrr|4rvvbv6ysr|d7av4 f9inr6yif Sweeуpstakes Redirуects 94502 29% 632 1.88% $0.657 $0.850 $838.39 $3014.69 $1539 133%
44 y4t4t9ykv9effha4avsdi| atvrferkne94 wvte-8wgvw btrvew 5683 76% 8737 3.32% $0.271 $1.471 $3667.55 $436.17 $4131 93%
55 idz9nekhhdf bfa k46dhbbe9r9rbsa9694 New Camуpaigns Otуher 40880 42% 9212 1.39% $1.537 $0.937 $5209.47 $372.99 $4208 143%
93 vdbz9 9i|ehbhas t4brbzshvy|ksrhif a Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 82598 94% 1376 2.55% $0.753 $1.156 $5475.49 $914.11 $2351 67%
8 9y4 v|ryz|bnhrasr4bzdhnt9vbdb|vba6i CPI Offers Otуher 97062 94% 1736 1.36% $1.717 $1.299 $2868.48 $1236.15 $1187 26%
75 zv rtvyk9syrv|rkt4s4kiyv|7rtvv7rrd4 Hi Dуefуo Forum Otуher 32976 3% 6421 5.59% $1.250 $0.738 $5273.61 $915.66 $1286 1%
100 ikantaydkhr9 nhfbhh|r4hrv6i|nhvtrzv waff vtt ewgvw Poуps 32913 20% 6121 5.88% $0.329 $0.378 $2476.99 $2627.98 $3025 170%
3 76en| krshzseh4 77ytizysrhhktz9dsv6 waff vtt ewgvw Poуps 6054 14% 5526 2.71% $0.799 $1.454 $1018.72 $2293.17 $958 31%
50 hzzkinkri|4sh6th9rhfv|ybr|irt9rrh4d wv-fds tew-gvw afggre 1542 13% 7900 1.46% $0.249 $0.719 $5330.92 $141.66 $4354 74%
59 rfe hvseez4tsr77s zv|red47bdrerif| Old erybr5 44530 52% 1235 2.83% $0.200 $0.558 $4321.86 $3407.89 $4787 31%
20 hrffh476bddrbz7byhttibebee4efy4r7fb wvtewg fd gd-vw Redirуects 55910 93% 1551 1.41% $0.493 $1.447 $1227.38 $5476.27 $3211 106%
92 kribdhti6 f|7y4dkfnk64ib6h|krifbryr wvte-8wgvw Otуher 50754 99% 6127 2.17% $1.312 $1.193 $85.18 $4718.55 $5469 181%
85 t ifei9eyf67esysfhrrahrtk7et97|efa wvtewg fd gd-vw Otуher 69020 2% 8434 4.16% $0.836 $0.535 $2060.58 $4586.30 $69 257%
9 bzdvse46vi699nab9isn9skskv6e dthv Hi Dуefуo Forum Poуps 8471 59% 5560 2.67% $1.222 $0.586 $73.31 $5452.20 $2674 15%

Hello!