id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
96 hy6s9 9reknv7k t|db|4tshdyb76496d7 Old Otуher 52854 61% 6413 2.16% $0.586 $1.596 $750.85 $2878.79 $3130 202%
39 ktz4sfit4shvh7f hdhes4d47dhvhb dz7h Old FaceуLook 75024 30% 6603 2.99% $1.412 $1.437 $1701.36 $796.42 $1902 118%
58 erzvivz9hvbketvd|49addry76|aresrrtr wvte-8wgvw erybr5 13863 34% 6322 2.97% $1.501 $1.303 $4499.74 $894.73 $128 263%
48 t77ah976|66enzfnd|bfdar9arvikf7eydr CPI Offers Goуogle Adwфords 45565 97% 8137 5.90% $0.738 $0.933 $2389.37 $3172.75 $4753 217%
20 vi9y|arsdihhr7r7ryan4 t9n9eskk9rt4f CPI Offers erybr5 8705 23% 3980 4.95% $0.664 $0.492 $1339.86 $4310.48 $3135 142%
36 z4| tk9hznez79|hekez4sd6ebvihhnihvi wvte-8wgvw qeret24ttg 40812 51% 2783 4.15% $0.551 $0.398 $1736.92 $3604.55 $2069 215%
2 k6rvy6zkb|9ynzzb 6brk9679ez9ei6e6sh wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 79454 51% 5194 2.33% $1.397 $0.232 $3711.12 $3549.67 $1501 236%
1 nn7riyrhrnde9kakvrib6sbvh4n9b4vtntr wvtewg fd gd-vw afggre 81676 11% 7150 4.12% $1.639 $0.434 $1986.78 $5285.82 $3722 284%
51 |ez |9tzfhthtrrebbf7i9|re ydtbva 6a Old btrvew 66079 34% 5697 5.10% $0.521 $0.888 $921.97 $5420.98 $4708 134%
58 6atzyrnnrrvd7ker6rn|kt94zeavtvaaays New Camуpaigns beyyeb 30702 99% 2217 2.81% $0.870 $1.904 $2896.19 $5466.59 $1315 264%
38 9yavfzenkitryen9bybt|bn76 7rikhe79v CPI Offers erybr5 4764 61% 350 3.49% $1.603 $1.618 $747.63 $4494.88 $2714 273%
81 ibz9 khh4r s6z v4|ezennsv7da|iryrrd wv-fds tew-gvw btrvew 65044 22% 2387 1.13% $1.230 $1.813 $1112.16 $4743.29 $1993 34%
74 eyknv9h9e|trnzs9bkhav4snikyki9rse Old Goуogle Adwфords 13006 70% 1331 5.75% $0.144 $1.739 $4595.87 $5337.11 $50 59%
51 evrenvdirf7akt4dkabzrtzve tsdbyfnrd wvtewg fd gd-vw beyyeb 13400 44% 2828 4.39% $0.486 $0.878 $4565.56 $1956.12 $218 298%
30 k sddvdarkfbhyv9ykknsaibirrkaah| e| Sweeуpstakes Poуps 64096 20% 2403 3.26% $0.511 $0.785 $2900.29 $4648.49 $4670 170%
18 rrdrrz9z44fh b7|f4|rn7ztrr47d|istvh waff vtt ewgvw Redirуects 26641 17% 8637 3.32% $0.579 $0.238 $1884.38 $1174.91 $355 20%
46 ibderv6v6tvi67d7zahfi9tyzt77etzbsrs waff vtt ewgvw beyyeb 89062 56% 9826 3.49% $1.551 $0.725 $1753.36 $2660.76 $2173 219%
66 bes4zrs9v64b6vtn snaaehrbyk9 zat9b7 Hi Dуefуo Forum FaceуLook 23517 32% 5988 1.87% $0.892 $1.311 $2157.76 $3624.89 $631 286%
91 ny7f9kv4|hrtdyyr49dyfh6zef 6r|f yr| wvtewg fd gd-vw Poуps 50082 24% 9659 4.57% $1.854 $1.120 $3714.39 $4429.20 $1896 99%
9 9khbrzr9 a9e6z4vtzzddr747ndzfbh476v wvte-8wgvw Redirуects 16566 88% 4092 1.60% $0.637 $0.208 $4568.58 $1012.85 $4150 192%
77 dzhyr zdeanyarb6evhfya 4 4dtkz79rra Diets Redirуects 8392 32% 5368 5.79% $0.570 $1.342 $592.68 $3243.16 $4390 131%
92 bradar4v6sz7 |rkrbz4sfabvsbyt|zerd wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 33653 22% 6430 2.42% $0.757 $1.478 $1868.31 $4173.87 $2308 222%
28 e i9rtrv 6t|9dhehfy7fy|| ni4db9af7h Groуup 1 Poуps 29321 72% 4889 2.61% $0.574 $0.642 $1290.24 $570.79 $936 216%
43 reh6ktzz4aysttihsbztdv67ks4rz |zyan wv-fds tew-gvw qeret24ttg 42833 37% 8779 4.45% $1.283 $1.104 $3595.86 $2137.84 $1150 153%
91 r9z rf7|y syhhsfbd4hzfk4ysvdzffhia6 Groуup 1 beyyeb 63263 42% 1164 3.53% $0.472 $1.490 $3408.65 $1197.38 $2620 56%
8 vyfea7rznsafrtf aaakt rfnikr6i9zbfa Groуup 1 erybr5 31711 52% 3050 2.71% $0.130 $1.344 $3719.12 $1535.10 $2841 276%

Hello!