id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
80 ahenis|4 |z76a4a44 eirhes r7yifs44y Sweeуpstakes btrvew 53345 7% 7620 1.74% $0.978 $1.384 $2658.26 $4241.94 $3386 125%
99 fh9ihshd7ybr69t4k7zisbbdkzbhd9 ddtv Diets Otуher 10400 41% 1527 5.77% $1.982 $0.677 $4198.43 $2257.22 $2637 248%
39 hzt6b6 avi9sa7bdfka 477d9rtid r6yes wv-fds tew-gvw Otуher 92594 50% 993 1.69% $1.548 $0.770 $724.31 $4371.70 $3955 228%
73 d|7 af7skb|nnarrzsbrr |7||k4habff4r Sweeуpstakes erybr5 98174 92% 6025 4.55% $1.444 $0.996 $3764.82 $1064.61 $197 257%
84 6kd46yhsni79n7eksa|zks7|desfestb46n CPI Offers Poуps 50435 66% 7264 3.16% $0.943 $1.625 $2323.31 $1444.95 $3508 18%
50 zv avf|z 4eidf6i6s|svvnb|dfarf7ahkz waff vtt ewgvw Redirуects 35169 58% 2583 2.83% $0.229 $1.487 $4225.57 $846.69 $4626 200%
93 aa 9h6kea|zhbb6ftvvtnrrbr|9vffve9ay Old beyyeb 62796 40% 5996 2.66% $1.207 $1.937 $302.91 $2074.14 $1997 128%
28 fk9y|erazikh9r|isty7dbhsf964rrzdf|i Sweeуpstakes qeret24ttg 3160 61% 7066 5.97% $0.918 $0.489 $5092.17 $428.72 $79 156%
80 z7fs9 hth|zakz6db9ezz7nhrf6r6vvsk6n wv-fds tew-gvw FaceуLook 14862 77% 8277 4.93% $1.203 $1.855 $4741.19 $554.95 $4025 219%
93 ktdkyrf4bzab 4brh9 tdr4yh4nfeerbiba CPI Offers qeret24ttg 28100 26% 5476 3.53% $1.366 $1.918 $1033.80 $3170.89 $2776 126%
96 i6nifr9ra9 |4t9n7ittey47nrsadt4dvi| wvte-8wgvw erybr5 45412 71% 3558 1.54% $0.533 $1.153 $1588.68 $4080.54 $4468 98%
53 y y46svet9zzdahfd9fdr96eibz6hf4re a waff vtt ewgvw btrvew 58928 39% 3664 2.50% $0.559 $1.601 $3463.66 $114.52 $961 222%
60 s|afesfenh7adshva|zrrzb9htistivrrtf wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 83842 25% 4716 4.91% $0.336 $0.130 $2483.89 $1618.82 $3680 217%
38 f6dearsddyazdzbyaribrhi4a9tkad sarv CPI Offers Goуogle Adwфords 5721 65% 6313 1.60% $1.553 $0.524 $2590.33 $2113.37 $2107 44%
81 r| 7rid|4ifaytz79b z4r4dna6kz|ks69v wvte-8wgvw erybr5 4857 36% 9887 4.74% $0.706 $1.927 $2640.21 $4756.99 $416 221%
47 |kbrbizr|dhrvezenb67kz|y sk4yy kf4| CPI Offers btrvew 77357 55% 5526 3.37% $0.507 $1.693 $1303.93 $3384.47 $2226 210%
23 ysrv49irhfvryba9a7bytnhhyyrtvzdvtva Groуup 1 Goуogle Adwфords 54213 24% 2140 2.93% $0.518 $1.726 $3212.12 $5236.86 $1755 226%
52 yb4ttdhsdk hrtfrr7zrah79ybre kb hnf wv-fds tew-gvw Poуps 85805 1% 7705 4.32% $1.666 $1.111 $1406.58 $4829.22 $2537 140%
48 nhi zevhsdtfkai4ire4nry6vyntdsns tr CPI Offers Otуher 54963 35% 8494 3.82% $1.727 $1.763 $5176.35 $238.27 $3943 94%
97 bdkffrhhivs dihhf|yvbkitzenai7bk7vn CPI Offers erybr5 3682 1% 2591 5.68% $0.786 $0.754 $4536.23 $4879.99 $2754 49%
47 6r6asy6yy9 y|hv7varznhr7hb6dr|9ft4r Old Goуogle Adwфords 28257 65% 7501 2.99% $1.380 $1.892 $1765.78 $4122.36 $5445 28%
64 t rzrafadk7th6r9zb9rdsnhdaedr6b4tin Diets Redirуects 17939 42% 1192 4.50% $0.147 $0.570 $4505.15 $4280.54 $3392 133%
91 h9ey96ve9dkvaa49f4hy94 zrkh9ikr 4r9 wv-fds tew-gvw btrvew 22685 42% 9498 1.58% $1.433 $0.110 $5252.52 $3944.42 $5146 228%
90 6vee7tnf7vsbbfsi7tvirrvvfaydshi7y7i Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 83711 26% 5025 5.20% $1.923 $1.484 $5071.11 $2232.49 $2527 266%
11 sn6bttfv yhyftevf4z| iayrd is7ittb6 Hi Dуefуo Forum afggre 17272 27% 4545 5.55% $1.123 $0.176 $395.16 $3460.37 $5356 110%
69 hrta na7y9hskfzrdydve|vfzre4t7az|9y Old btrvew 56666 79% 590 3.86% $1.644 $1.913 $1443.48 $1648.75 $1706 108%

Hello!