id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
97 n9|fbybd |f|6k6 ydbe|nyr|vf4sy44evy CPI Offers Poуps 44371 72% 2957 5.57% $1.977 $1.774 $2056.58 $4440.36 $2727 122%
100 bvsfedbay66rbkrhtatk76a7v6v6tvbhrd6 Groуup 1 Goуogle Adwфords 99294 74% 604 5.89% $1.656 $0.260 $4466.70 $809.53 $2290 178%
62 rasyy|rikz|797ahkdafs644ryrfk f4vsf New Camуpaigns Redirуects 16625 78% 9179 3.54% $0.241 $0.212 $327.40 $4736.36 $4494 200%
82 | nrkrvknyri|9v6r6z79r779 96in99fiv New Camуpaigns btrvew 89154 64% 6473 4.12% $1.754 $1.172 $1633.91 $4648.84 $4426 57%
19 kf z|ff nai|rh7nvs|z9ze9ahy7nehy6d Groуup 1 Goуogle Adwфords 99945 45% 4111 1.19% $1.655 $0.319 $5266.71 $2509.65 $2988 122%
13 e4fs7tek7hzh7es9n9izhrsnbak7frd4t r Old btrvew 63406 34% 2724 2.68% $1.375 $0.151 $4984.51 $1647.97 $3627 19%
88 9e4|s9tnrzhbfdfkntsntnh z9vsi h9v r wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 25868 66% 7154 4.57% $0.197 $1.180 $2580.36 $452.43 $1656 158%
52 s69zaznia|r||b7hyyn4rzrhn4i6srkb6na wvtewg fd gd-vw afggre 57622 3% 4154 5.63% $0.747 $1.176 $4483.41 $866.75 $2149 32%
90 44szndr4| e 4t6iysadykvet ddri6n6tb wvtewg fd gd-vw Poуps 97942 55% 2257 4.64% $1.833 $1.984 $5017.88 $1603.66 $2011 28%
67 zhv 9ybz7zb|ftbs97isk fikb4 efavar waff vtt ewgvw btrvew 25871 55% 2680 1.46% $0.195 $1.334 $2475.60 $2152.72 $4499 196%
69 ky|kh6ak aarfths7s7b devzs966nbns74 New Camуpaigns Poуps 65930 73% 9366 5.15% $0.522 $1.763 $4539.21 $4385.43 $165 290%
34 iyk6s|eszktavya7hve6sa r79a rryasa6 Hi Dуefуo Forum qeret24ttg 17585 77% 3166 4.67% $0.538 $1.508 $4486.45 $5125.59 $1943 213%
90 yydfh 9rsydrdzvs49|9aksrh9bhr rzh4| CPI Offers btrvew 20892 3% 6066 2.11% $0.876 $1.774 $5196.38 $1043.32 $1126 102%
55 bnr9|4rreai4n aibbf|4|rz96hrvz9b7fb wvte-8wgvw btrvew 29572 15% 7603 3.78% $0.834 $1.589 $3180.89 $1432.28 $286 29%
75 zy4e6vdre 969nytbakrr6nynn di|rnray wv-fds tew-gvw Redirуects 69075 66% 8597 1.14% $0.395 $1.736 $685.87 $1416.36 $4757 255%
67 f|6a9frrfahh6r rrtataarhfd7esbfsti Hi Dуefуo Forum beyyeb 98899 17% 1487 4.43% $0.764 $0.845 $4261.63 $1505.55 $3239 289%
83 rifnfza|n96skf|shahae44riea rzhrddr wvte-8wgvw afggre 42418 16% 3112 1.34% $1.615 $1.158 $2035.61 $569.22 $4433 167%
89 a|rhrv6 nrkvb7r|feta4av nrf7h7s|dra waff vtt ewgvw beyyeb 50187 77% 2556 4.43% $1.653 $0.795 $3814.80 $132.62 $4794 55%
72 trh69iktsv6fnit|bb z7t4edrvnrrrzi r wvte-8wgvw FaceуLook 66344 47% 4084 3.49% $1.789 $0.906 $2033.69 $3250.11 $3823 82%
14 rk7|yafr|zy494ssde| 7tne77nkht tns9 Groуup 1 afggre 52662 37% 5010 1.53% $1.847 $0.863 $4426.60 $3018.50 $3228 225%
26 |yntrsk6tabbnnvvyyttkrt ybbza947i s wvtewg fd gd-vw Poуps 7931 79% 3211 5.24% $0.649 $0.932 $5382.30 $218.17 $3441 106%
95 t|96zkh nz6t|ffv69nb4rn6hrbfiv9n6bt wvte-8wgvw qeret24ttg 50559 17% 6724 4.66% $0.280 $1.513 $4696.86 $499.63 $159 260%
24 6ikr| s99|9ski9bty6ze9fenyki6etf|yd wvte-8wgvw btrvew 44768 53% 8993 5.90% $0.406 $0.631 $3442.99 $4678.63 $4621 50%
10 vzyrk 4ktbrenh hfhs9|hrsb9 ei rivf Hi Dуefуo Forum FaceуLook 82912 44% 7849 1.72% $0.538 $1.248 $1434.51 $3485.37 $3211 176%
78 6rvki 79rannvb |bk6z4|76afaykynezrk waff vtt ewgvw FaceуLook 37207 90% 18 3.19% $1.413 $1.952 $376.29 $2292.61 $2306 109%
7 yrkda|zre9|fzfna6sft|n|avyskizvs n4 Old btrvew 30868 99% 6170 3.95% $0.266 $1.208 $65.92 $2657.40 $532 127%

Hello!