id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
56 fvaeza|r|arrer9e4adei74irretde9 |nd wvte-8wgvw btrvew 44666 57% 7101 1.68% $0.679 $0.569 $1177.61 $4701.23 $307 72%
86 ik67d7n64by4synskabrtvzz7944 zzr6dv wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 22614 77% 6791 2.11% $1.484 $1.570 $4521.25 $4814.56 $924 157%
74 v|ere6r bze4vrsni|ty9 nar6fvda6sbrs Groуup 1 Goуogle Adwфords 37028 55% 5431 4.96% $0.147 $1.376 $3376.60 $4803.48 $1414 261%
94 s|r f7tez7i97z|ib 6atv9k6hbkiya7eyz Sweeуpstakes qeret24ttg 26104 45% 4941 3.47% $0.261 $0.623 $2018.72 $516.86 $3101 96%
65 tyy|fi9aekz6d tz ky9n64bekrztk 4 kr Diets btrvew 962 44% 5992 1.68% $1.295 $1.495 $2138.19 $963.55 $4673 12%
76 vbk|6v6z46ffhzdrfyh|fzdb6y7za4zy4ti CPI Offers beyyeb 58314 53% 2228 3.73% $0.774 $0.975 $3555.74 $5115.79 $3349 21%
62 zrrnsb7 ey|d|hsb6skdz7 sbn||7ve4 |6 Old Goуogle Adwфords 6939 53% 1425 2.99% $1.816 $1.727 $3339.75 $2547.34 $3106 182%
5 hdy7a66fee4nkztvnr 96h4ryd9fs9fb4r4 wvte-8wgvw Poуps 80513 14% 7077 3.70% $1.730 $1.827 $2413.43 $1993.41 $1723 217%
70 k|yn44r 6dfh ki9rtdbbrrz ezkyzerrb wv-fds tew-gvw afggre 85643 14% 9965 5.58% $0.366 $1.141 $2905.23 $2529.50 $5136 82%
38 v74avd rrhfkvehdyrydsd|iyrtefrzrf9t wv-fds tew-gvw beyyeb 50314 21% 745 3.41% $1.522 $1.188 $1564.31 $148.78 $1085 173%
23 rs9kbt4v46dr7yfsv 6ksie|z4da4nrvf4| CPI Offers erybr5 19142 97% 6620 2.33% $0.735 $0.666 $4148.37 $4758.61 $685 192%
21 a|4e7|rrnr4henfsy6|viveaka sn7bve4a New Camуpaigns qeret24ttg 13377 11% 5049 4.14% $0.890 $0.184 $2274.81 $4921.64 $656 204%
28 kdrbsd7d99rdtetdivztateeir|krhbaez4 Sweeуpstakes erybr5 39587 61% 1219 2.63% $1.830 $1.121 $2799.18 $3388.63 $1544 47%
14 tnk4b h74izivrsra9|vdik7 atd4 iy9v waff vtt ewgvw Otуher 83564 74% 3366 2.33% $0.253 $0.291 $4413.40 $2797.15 $5232 17%
10 v44tsvfrzty9 dz46bzty|aze h4sd|efek Hi Dуefуo Forum erybr5 65115 69% 4424 3.14% $1.516 $1.466 $2961.19 $4183.59 $849 52%
45 rvd|9e|eaiarbh b64irz6nyyatak4brn| New Camуpaigns qeret24ttg 97393 68% 9561 3.65% $0.823 $1.267 $3756.64 $2781.98 $5011 159%
71 h7bi9y 6dtk47ra9bv79777dntbebe7efzf wvtewg fd gd-vw Redirуects 88383 15% 9746 4.52% $0.114 $0.269 $4120.71 $2550.21 $4267 240%
42 snifbvhf7bsyy|fbafrbi|s6k6ydheynk4r CPI Offers beyyeb 69450 73% 4935 4.98% $1.145 $0.865 $5465.21 $2353.78 $1083 51%
84 6d7ksbdk4tr9|rr|d4nz7r4i46evrsvvr z CPI Offers beyyeb 47844 85% 7387 3.90% $0.197 $0.662 $1999.80 $5423.70 $4359 206%
7 rik4dzrshntn 76yakvr47nadt ersfekss Sweeуpstakes btrvew 17235 80% 9992 3.37% $0.128 $0.681 $3084.60 $4079.12 $1935 55%
76 szednrht 9ii6dz4rf|hekenvrfd9z|y 4z wvte-8wgvw afggre 97571 15% 2964 1.16% $0.852 $0.420 $2089.21 $5325.50 $3569 67%
72 v 76ki4kfirytai7 ktretind rhi6yhraa CPI Offers beyyeb 99149 58% 9226 2.68% $1.186 $1.929 $3673.37 $1312.46 $4764 97%
89 ntabkks4krn v7ziatt||nrrnfsr6ryveer Sweeуpstakes beyyeb 21141 64% 2534 1.75% $1.684 $1.670 $4293.43 $243.47 $1069 267%
19 dzv ksf|6t ksnaihrya|si97 vyh4r b v Sweeуpstakes FaceуLook 70127 82% 5994 2.53% $1.818 $1.669 $1595.61 $1558.16 $2694 249%
72 4666nta9ihyvidaz9eysk|atir7fi4t y79 CPI Offers afggre 18181 13% 2894 3.56% $0.641 $1.770 $241.44 $3388.52 $3834 70%
67 nt|94yfkb9a|kbhykrr 6z7|6yba96rs y| Diets afggre 91382 63% 3351 4.30% $0.467 $1.952 $1660.35 $1765.22 $2431 77%

Hello!