id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
87 iia7hzisb4rikzdff6rsn9tfs6zr4srtz7 wvte-8wgvw FaceуLook 52303 76% 2311 2.91% $0.593 $0.217 $1632.90 $3430.89 $574 20%
66 v6kr7zhn66rv74e9r64khneazb|yk7kdhii Hi Dуefуo Forum beyyeb 29835 92% 3063 2.76% $1.821 $0.581 $2397.58 $3494.85 $2095 113%
38 kf6e44z9496kefzrzrt7sszvk4rk thbkv7 wvtewg fd gd-vw Otуher 67176 73% 9452 4.89% $1.107 $0.321 $4721.17 $2711.59 $5204 226%
68 rib9khstazsrrhvyahsh7zrhr|k7rr6bvtk CPI Offers FaceуLook 39003 41% 7164 4.86% $0.597 $0.393 $1237.24 $4199.46 $3875 18%
43 46rtb7har|akkfy4rsr7tk6dsv76 zii4ks wvte-8wgvw Redirуects 12297 69% 2844 5.78% $1.204 $1.993 $5244.42 $2100.69 $5050 102%
62 rrhvb9|eft|sksa77ttrhevd frhfak4yhf wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 62548 15% 7920 2.39% $1.545 $1.133 $3251.62 $415.97 $1662 10%
52 vbk v kk|khrh7ddiiv9farayvbzhzvshi wvtewg fd gd-vw Poуps 76956 17% 8011 5.65% $0.198 $0.504 $3868.81 $4615.87 $501 248%
79 ys4| veft6 ib|9bzft4r6bf9r7eydkz|t4 wvtewg fd gd-vw FaceуLook 64193 95% 4522 3.31% $1.942 $1.644 $3378.61 $4956.40 $708 191%
52 n9bysnadsbk6d4ezr i66f n6r9|er bkh6 wvtewg fd gd-vw afggre 8790 37% 4520 3.81% $1.792 $1.797 $45.29 $4591.77 $4586 11%
12 a 7hsh kridh496ehd6vtvyh6|y6ry9yb4 wv-fds tew-gvw afggre 20067 67% 8732 5.39% $1.517 $1.372 $3492.82 $5072.57 $5491 169%
25 enyzvha|vsri74v77zi9y7n7rfn9s6nrvyd waff vtt ewgvw Otуher 53204 72% 7750 1.40% $0.398 $1.583 $29.91 $2772.39 $1358 142%
73 9trts6r6nztd4f y7 knt66abk brktrt6 wv-fds tew-gvw beyyeb 93971 65% 1564 2.80% $0.478 $1.645 $2018.78 $4782.72 $3895 276%
31 9r4drft|9|99zfir4zhy|rnhf|h4ery9sya Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 31428 48% 425 4.44% $1.376 $0.741 $24.13 $3711.88 $2334 275%
4 |ksfvbkbkd6ft erdii4tfve7iekbe6yard wvtewg fd gd-vw Otуher 96100 69% 4102 2.59% $0.971 $0.340 $4449.49 $4004.36 $3479 11%
5 99adfarbzrbv|bre9tvsa7rry9 dtvetz s Old Otуher 55788 29% 555 1.12% $1.810 $0.743 $2590.22 $3229.25 $3649 108%
64 r|69 t6dkhnntrv7|i9k4h76an|fdtzvryi Hi Dуefуo Forum afggre 86993 24% 8460 5.30% $1.470 $1.363 $2958.99 $2222.84 $71 57%
6 za|7y7ddift9ri67n yitsriaith9thnazd CPI Offers Redirуects 51233 25% 1304 2.28% $1.156 $0.450 $1641.50 $1106.32 $4445 117%
15 sah9kk7hy9srkr97rd|bknfkrrt9|n9dr|f Diets Goуogle Adwфords 93708 22% 294 3.18% $1.636 $0.500 $5328.28 $2570.83 $1601 272%
94 rsrazrbdr76han9|nnneni9iv9|tv9fbyen wvte-8wgvw beyyeb 79596 88% 1686 1.79% $0.116 $0.774 $399.80 $2512.84 $5185 178%
47 z97fbde7bb9e4h| tbeeayhnzfrt|4a|v|k Diets afggre 88200 50% 2827 1.31% $1.278 $1.909 $2609.26 $3310.85 $1587 236%
76 f nyb6vk6vn6 47ni|hsvse|h7da4|d ens Groуup 1 Goуogle Adwфords 78172 100% 392 5.26% $0.821 $0.259 $1064.27 $1008.99 $4755 58%
38 veyzan e9r|rtabnvhdy7ykatk9h|rnyh7z wvte-8wgvw afggre 1952 36% 7300 4.48% $0.798 $0.112 $1333.64 $1667.20 $1220 159%
76 tfitykefr4ier7bznyb77kse6s rer4eavd Sweeуpstakes Redirуects 91365 84% 6343 4.78% $1.620 $0.606 $232.20 $749.57 $1431 288%
33 v d9rfzbide74d6brbyb4ydsarti6b4bbts Groуup 1 qeret24ttg 46011 21% 6642 2.29% $0.980 $1.819 $1009.36 $3362.77 $1121 276%
40 kh9nf6i44fbisevnfh9hn47den64frvasst New Camуpaigns qeret24ttg 12449 3% 2407 3.76% $1.183 $1.302 $3054.67 $3152.87 $833 207%
77 6|dnyzk|yy zv af9a446vybazk6hrvitda Hi Dуefуo Forum erybr5 10639 14% 4503 1.80% $0.769 $0.413 $761.26 $5060.68 $4829 79%

Hello!