id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
49 |tnzfif 4vfay4rfirb976dfvntbaii snr Old Poуps 59412 44% 5208 4.53% $1.835 $1.131 $5429.18 $3766.97 $1708 95%
70 nbbykr|7ryhe7tnythv9karebrzy|99vnsb Sweeуpstakes afggre 92012 5% 4618 4.24% $1.850 $0.235 $2496.82 $5027.32 $4639 268%
77 v74naze|kbr ykrz4ki4rib dvn6iehkezr Diets Redirуects 32186 2% 9407 5.34% $0.502 $0.482 $1494.54 $4348.39 $2848 34%
69 tvn9ss9a7ra9tebfkaffyh z 9as|rhid4r waff vtt ewgvw Otуher 38310 49% 2782 4.56% $0.350 $1.523 $4089.64 $401.51 $2173 161%
51 4t949t4dansrtakhr4fshzb ivv9b9ynkak New Camуpaigns btrvew 98124 99% 3044 1.32% $0.739 $1.624 $457.97 $722.19 $2271 88%
39 4y4t4yi| zbr9ner64ea9b4zteat brrk6r wvte-8wgvw beyyeb 26539 66% 4496 4.21% $1.760 $1.327 $582.70 $2385.25 $1017 187%
65 ka6zrk4vadbatfeh 9asvy rvnhbnht9y|k Diets Redirуects 58336 24% 1239 5.30% $0.566 $1.290 $28.97 $2776.56 $3662 288%
62 4b|d aedirfiyatknr6s|dvak9a|bf dafz Old btrvew 50499 2% 9946 5.75% $1.982 $0.610 $1246.37 $3180.12 $2288 169%
29 n7k f6hyf4s47vzkh4i7brk|7t9dbntz6 Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 34077 58% 7294 2.91% $1.204 $1.255 $3390.81 $3713.79 $1880 299%
84 7 s6ztarranvveke4tsr4byandn z6bk 7 Diets beyyeb 63577 91% 9128 2.29% $0.722 $0.620 $2533.92 $5228.83 $2267 271%
83 ftfvke|ybthaihfyah9tyzsettefdevhy9 CPI Offers Otуher 15250 75% 1878 2.48% $1.287 $1.525 $4526.55 $1845.72 $2901 150%
9 bdebhnv67 bvvydy|aez7het|tevr7rdr 4 Sweeуpstakes btrvew 79200 75% 8296 3.17% $1.451 $1.688 $4784.18 $1973.27 $3917 266%
10 ba7rsriankirrtrdkryfvsskhyz|re7bdzv Old btrvew 8611 97% 1131 5.40% $1.152 $0.998 $1579.42 $266.43 $4834 215%
79 ks7vekv7 av4yd7hs6azr44syt4eneidhy| Hi Dуefуo Forum afggre 29815 65% 614 4.66% $0.824 $0.845 $1803.19 $1116.59 $2471 206%
70 7r6innf9nyeif79z7nfs9yftie4yye9zda6 wv-fds tew-gvw afggre 44784 93% 1249 1.70% $1.912 $0.771 $2643.76 $4717.93 $2146 34%
41 rtne4azrnith e9vhendzvzyryh nesf|k wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 4858 50% 797 3.18% $1.852 $1.869 $2253.11 $5247.22 $1020 168%
46 bfah|t7essryssrr96||zkr4htai dr97dr Sweeуpstakes Otуher 55880 64% 6479 1.39% $1.716 $0.191 $5091.51 $958.92 $3969 79%
72 esdiaierfd4i ysvfbzrnfv ar|sst7ye4t Groуup 1 Poуps 99832 11% 605 2.88% $0.265 $0.578 $205.41 $215.66 $3075 108%
88 te9eeyey9iyrdtry7|nae7b bk|h9v6yb7 Groуup 1 btrvew 16728 72% 3418 3.70% $0.901 $1.722 $4865.15 $2178.30 $3238 0%
50 bb|ryndhv7rt49ihnt9sa7hs9t4in7trfzn waff vtt ewgvw beyyeb 99034 65% 9636 5.69% $0.276 $1.639 $1352.42 $1104.31 $2455 130%
43 9as76 k66ytr7n7i797nehynitda6|a6rhb waff vtt ewgvw btrvew 48910 29% 2081 4.67% $1.772 $0.215 $3272.99 $2530.94 $4190 127%
33 v||ssn6zfrhnfd|6 4r bnirf6dir77hrkt waff vtt ewgvw erybr5 67215 58% 8062 3.71% $0.707 $1.142 $107.37 $969.15 $1415 184%
13 6yf7a7yb|zfaibasfk77etk9f4rday|647e Old Poуps 2944 83% 2251 4.37% $1.642 $1.530 $4853.60 $1414.42 $3423 49%
37 nafyn6r9shfi9dr4tryvhvi4r4yeb hfzek Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 25603 89% 5543 1.58% $0.431 $1.294 $3406.51 $1769.91 $1300 91%
77 |eyenr76snykirefrf|i|vfydrrnrssbzz7 Old beyyeb 32707 94% 4485 3.89% $0.679 $1.850 $1267.47 $5269.76 $5298 279%
58 dfffas 7n rbbtf7az6daetk ii77ss|i CPI Offers Poуps 2166 48% 9068 2.46% $1.921 $0.269 $537.35 $1123.28 $913 216%

Hello!