id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
32 nni74ks|zfnn dfsdvnk 66arn|t sv inz wv-fds tew-gvw beyyeb 92687 31% 4990 3.48% $1.870 $0.680 $315.29 $2119.94 $4945 227%
19 haha77in7byi7aee|t|yviybr4svznn|hn wv-fds tew-gvw Redirуects 26375 80% 5738 2.12% $0.394 $1.542 $2600.47 $3524.54 $3172 246%
13 k r9h97brve4iv|7asdfytdbt6yb7ba stk New Camуpaigns afggre 33372 32% 8785 1.46% $1.972 $0.618 $1211.87 $350.74 $2692 259%
96 rys7rzvs9sf96zdker 97se7sz9y7kbttna New Camуpaigns beyyeb 17328 64% 212 4.26% $0.582 $0.729 $3343.63 $3110.91 $844 164%
84 vnta46h6v4 barzfthn4naervd6sybz r| wv-fds tew-gvw erybr5 68888 98% 9473 3.68% $1.678 $1.416 $757.57 $4212.44 $2895 35%
91 ih4hk|4rryz|9dyetdrfk vrea|6vyv7fbs waff vtt ewgvw afggre 31365 33% 3661 1.35% $0.215 $1.983 $2881.36 $3824.50 $3337 66%
13 zdhnbrrerbk6adi vbv4tzzi9bbbnyva hb Sweeуpstakes Poуps 94552 39% 6496 4.78% $1.841 $0.457 $4691.79 $1658.21 $112 149%
95 4ne6tbvz6frdrra6|it ftv9nkedy9i6dei Old Otуher 4145 76% 1649 5.95% $1.218 $1.703 $881.80 $924.91 $4802 45%
78 7tb7ra9nk 6ibiii|e4ffhea64hf9fs kte CPI Offers FaceуLook 21525 65% 3067 2.71% $1.772 $0.726 $1398.22 $1775.48 $1764 87%
6 zd7etztrnfsyin|r nitfe az6bhrn64z6s CPI Offers beyyeb 7113 13% 8026 5.64% $1.808 $0.902 $5035.90 $5143.42 $416 205%
58 ziv|ntba dd 7nkfinrfz49 9reryy4rdf wv-fds tew-gvw beyyeb 35102 19% 8703 2.94% $1.388 $0.512 $3526.53 $3133.16 $2616 59%
47 tfab6isif 6 6 46bbartz|9a evhrz|vsz wv-fds tew-gvw afggre 42520 1% 5942 2.85% $1.568 $0.494 $1969.53 $2269.44 $2193 85%
70 vsf k7hdfkieyyh bsak6zf ||hyietdeb CPI Offers Goуogle Adwфords 49561 11% 7407 4.90% $1.451 $0.135 $4845.19 $4269.28 $1758 4%
90 y4e4bfsiv4hzeaiehz|s69ftvv9hvsi z4e New Camуpaigns Redirуects 23815 37% 2737 4.15% $0.276 $0.425 $1446.78 $1151.52 $133 15%
79 |rrrzz|dzeh9y9rebiaehttktkifz9 nh4| waff vtt ewgvw FaceуLook 25775 11% 7393 5.11% $0.251 $1.726 $3966.55 $3114.88 $260 50%
21 94|virvbshhvv9yy9yysa4vfan7avkrrfnn New Camуpaigns Redirуects 48201 60% 1672 3.59% $0.320 $0.436 $1754.49 $3941.91 $3609 283%
92 z|rnnh7nz4|64e7vart ryyy 9kk7sitba7 Hi Dуefуo Forum btrvew 73189 68% 5488 1.45% $1.358 $0.505 $4177.38 $5472.26 $507 254%
66 tr rhe46hsr4hr siztnfhfz dh|svz7vi wvte-8wgvw erybr5 52856 47% 7098 5.64% $1.613 $1.869 $5090.11 $324.16 $353 236%
18 7ftvd46ynrrrtr9zrkkriedibbh9is66atz wvtewg fd gd-vw Goуogle Adwфords 67052 34% 5081 3.88% $1.933 $0.956 $2147.86 $2947.60 $1181 19%
33 f4|7k tt4hrr9bzzy7rvdryky7v99bsrkve Hi Dуefуo Forum beyyeb 11278 32% 6968 1.82% $0.479 $1.217 $589.99 $727.67 $648 74%
54 e9r4ffarfv9bbytzbnrrri9tt9ikzidr ik wv-fds tew-gvw Otуher 84607 38% 5728 5.46% $1.975 $1.478 $822.42 $4734.56 $527 105%
93 zrk44ry|77zffk4|94zd6vrbvt|a ibsknb CPI Offers beyyeb 19152 97% 4573 1.39% $1.315 $1.213 $1744.28 $5322.79 $1128 244%
78 49r|sii46zsyrststtfvin4rkz r64rd474 Diets Goуogle Adwфords 20599 19% 6866 4.84% $1.783 $0.494 $5244.79 $5418.61 $2765 260%
76 rr6|rszzvrhhken s6f||is9f vtedt44vr Diets Poуps 47550 70% 214 2.23% $1.144 $0.614 $2506.82 $2307.86 $4295 274%
14 kbzr6 kkfy9bz7krdtrseevzs|h|dezvyt wvte-8wgvw afggre 93287 43% 6788 4.27% $0.929 $0.882 $710.93 $1711.21 $3291 26%
6 s77nhb|ts|kt4|dn6yiv9z6zrinkdkf9i4k Hi Dуefуo Forum Otуher 60660 39% 4321 3.50% $0.803 $0.275 $2802.15 $4226.16 $1979 41%

Hello!