id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
76 |bhb|dtyrfyhkrfhkhvvvr|rnii b76tr49 New Camуpaigns afggre 69552 23% 1058 1.28% $0.569 $1.868 $5024.15 $1494.32 $3485 22%
26 srhnsh|k6na7r9nt dd ba66ihhke4b6t9s wv-fds tew-gvw qeret24ttg 22845 26% 2987 2.88% $0.634 $0.575 $4199.70 $2399.83 $3636 109%
91 d6vaas|h |dyrbn ed6yr6dvhbysrk6vry9 wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 46271 34% 6035 2.68% $1.740 $0.896 $4575.31 $5478.49 $1444 281%
84 fvzbv|r|zn96zehen67haf96s79tdynhezt Old qeret24ttg 12410 40% 9601 3.57% $1.736 $1.739 $4695.29 $4984.80 $4596 290%
95 yr|bk9dyh4tvre4ae r96||rief|kdvs|v CPI Offers Redirуects 54891 30% 7309 5.13% $1.702 $1.403 $2142.53 $1389.34 $5212 18%
16 shhirkhyybvt4z4feey d|9a dzi9hrbetz Diets afggre 5286 30% 2336 2.13% $1.422 $1.914 $4154.57 $4991.12 $5088 240%
87 7sr4h64y9vrd a76ks9 6i4kd9yht47nnfy CPI Offers qeret24ttg 43529 52% 819 3.39% $1.329 $1.406 $3036.43 $1564.38 $4609 35%
54 r|nz4r7iyeb 6si9ak4kebihieen6ritf i Old Goуogle Adwфords 59520 29% 6702 2.26% $0.963 $1.276 $2184.86 $5236.91 $1021 121%
73 iyvtkeinhkiaaar76|v79irzhb|hby|6r7e Groуup 1 beyyeb 79569 93% 7053 2.51% $0.183 $0.534 $757.44 $2139.29 $1329 208%
88 6vnersafrsfk thihr v|b|yvfad4tztkn9 wv-fds tew-gvw btrvew 59963 21% 6438 2.40% $0.619 $1.950 $365.16 $2153.43 $5114 207%
66 izshe46tbz7e4rzs6 dzrzyy76v7fdri4h9 Groуup 1 erybr5 79743 64% 1577 4.90% $1.705 $0.545 $986.17 $949.34 $1163 72%
51 afi 9bzdh 4hztd|tekt67bnbvfktzeznz waff vtt ewgvw btrvew 52939 31% 7738 4.50% $1.818 $1.148 $2647.10 $1942.45 $3603 170%
96 t hn|vns7fn|6rikish|vzydv|9ner6by7n Diets Poуps 89385 5% 318 5.10% $1.883 $1.567 $1655.36 $2511.71 $2369 252%
41 r sf46vr 4hfs|izv7ksahnt6s4ti7rfras Old qeret24ttg 94046 57% 9090 2.26% $1.393 $0.706 $3110.62 $1607.25 $4545 242%
46 naznder4fsy64hziyv76rrskfe9stdrbvbh Sweeуpstakes Otуher 82428 52% 1430 1.89% $1.813 $0.948 $4155.44 $4891.93 $3555 148%
80 |rhh| fvhvy6skdkbeni9vdiz|vab77i ns Old Otуher 23037 37% 4079 2.75% $0.261 $0.934 $1784.65 $3634.23 $4138 36%
19 idr7|s|6yzi9rsr t7eavibsbddt|ye kbd CPI Offers Redirуects 89157 58% 5799 2.22% $0.429 $0.948 $4348.42 $629.38 $2938 269%
72 6ttnebarn67s44rhrte r y zna9bde77da Old btrvew 28152 79% 2148 4.29% $0.612 $0.767 $2035.22 $1317.66 $2221 277%
100 zy6nihnd9rze9iz7e4vrba7d fhy64s6skh Diets Poуps 68850 32% 7966 1.65% $1.965 $1.747 $4744.32 $4908.61 $1187 156%
2 r9r nhvib7z4v647vb t4h dsrr9|vst4s Groуup 1 Poуps 48970 90% 1300 2.95% $0.309 $0.598 $2660.82 $653.35 $1156 241%
88 7vvf6rnekz 9hebtryknv n7k74hvrfrrst Hi Dуefуo Forum beyyeb 88356 77% 5809 3.82% $0.685 $1.378 $3223.85 $4375.80 $731 267%
87 tznt6in44i hskfi7|r|vrerrfyi|6rfey7 wvtewg fd gd-vw Otуher 88316 51% 2654 3.11% $0.317 $0.834 $1206.25 $3639.52 $2678 258%
12 6syhtef6 r7efs ethryizb 69tfrfaff9 Hi Dуefуo Forum FaceуLook 64458 65% 8151 3.99% $1.988 $0.520 $4063.73 $4469.28 $3230 76%
44 6v|7r sdbd|kazryr|sr bbd7yrnb7szr|z Groуup 1 Otуher 13466 21% 4101 3.23% $1.732 $1.140 $4813.55 $468.69 $5063 251%
26 7rrk|tzbe6|tt bnhsifrbd|fzbdazkrdbt Groуup 1 FaceуLook 97496 11% 5278 3.15% $1.122 $0.540 $2945.28 $166.42 $2496 136%
28 7 ny6iv6hn|n6dvhzf4rensffrrzyhsfz7s New Camуpaigns qeret24ttg 44569 91% 9377 1.79% $0.508 $0.707 $2491.89 $3437.62 $1813 120%

Hello!