id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
90 kih9ntsnriiab rierzdnznhttin9rz77ki wv-fds tew-gvw FaceуLook 51827 76% 5533 1.41% $1.993 $1.612 $4055.96 $3150.75 $2600 134%
86 fvifdtder|tzt46eeai9arhaezsyhv9z6b6 Groуup 1 qeret24ttg 89921 67% 9654 2.50% $1.330 $0.283 $5283.83 $3771.47 $1299 135%
94 6yass74dzedh ky f 7|9f9hh he6 7rabn Sweeуpstakes FaceуLook 42746 43% 9900 3.95% $0.928 $0.392 $5297.94 $5011.24 $4303 133%
79 y9sdiyddb4av e7 k7v6y9ks4n||hv7vvv Groуup 1 Otуher 4803 66% 9158 3.44% $1.279 $0.633 $2292.36 $1033.62 $4796 252%
53 nsbybr|4t|yzne rh7tzsrfsriif6btkbe4 Diets btrvew 65103 6% 2228 3.57% $1.518 $1.324 $3710.61 $2996.95 $1405 197%
62 tksiy|zbe6hi7v hdb7b bnnzbzrd 6rk4 waff vtt ewgvw Redirуects 69846 12% 897 1.19% $1.514 $0.863 $3229.13 $676.24 $3464 240%
9 br rtt rs4ekhrezr7svdrnbfn r79n7|s7 Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 51514 28% 984 4.46% $0.682 $0.120 $2599.37 $965.10 $1533 116%
35 rdbfkkdta ||rbzrhrv dn7ndeknht 6atv wvte-8wgvw Redirуects 33842 47% 3063 2.81% $0.939 $0.581 $4689.95 $2494.22 $4145 131%
2 ezsn|y999ityahzehanah6a6hnz r4vksb Hi Dуefуo Forum FaceуLook 80802 52% 3889 2.34% $0.399 $0.650 $2198.28 $2182.53 $4817 96%
72 6efnf7kizi7b|arr9ztdvs7v|nr7v9r9byh waff vtt ewgvw Otуher 46456 9% 1101 2.14% $1.231 $0.246 $2467.71 $2435.34 $2148 193%
33 n7zy7rdzytres7h az9i fy4h4n47hereft Hi Dуefуo Forum beyyeb 52475 75% 2453 2.95% $0.763 $1.497 $479.24 $5334.26 $896 190%
100 9si6r9 zrk49a4br|srirvndsv4rvnsyf|d New Camуpaigns Otуher 15724 19% 1922 5.63% $1.802 $0.344 $1637.27 $1598.41 $5136 172%
7 it4fvbitf4nsnarb4ner| 7tski46k env7 wvtewg fd gd-vw btrvew 25896 91% 2039 2.87% $0.237 $0.697 $3011.44 $696.85 $1807 240%
68 ttf6 fae|r7ere6brdbh4thi6k4fvrei an waff vtt ewgvw Redirуects 45402 32% 115 4.59% $0.416 $1.628 $1889.62 $3552.14 $1852 145%
58 |kryskeksf zr|tb44i7bsedtnr|yai6r7k Hi Dуefуo Forum Otуher 75960 31% 2658 2.46% $0.876 $0.184 $5492.91 $882.26 $5416 209%
52 rrv reanv4vft664er|7yfr4tvasaazt rn Old FaceуLook 30912 23% 5694 4.94% $1.607 $1.559 $3207.40 $2997.30 $1191 148%
26 hr7zythrnks9tbz7 nibsk7nkbrb asrvtt wvte-8wgvw erybr5 72044 26% 2954 5.74% $0.411 $1.772 $2812.47 $1091.34 $3547 66%
60 a|r6ya|76r|bziiyk|ekrhfrb7kravzvihy waff vtt ewgvw Otуher 25318 30% 6709 5.17% $1.490 $0.302 $3354.51 $7.74 $1761 289%
90 7vrb|4r|bzyst4i|ii9taeatbhyyhfs74is wvtewg fd gd-vw FaceуLook 12013 11% 6392 1.46% $1.728 $1.389 $53.42 $1949.22 $4129 141%
32 4 6rz||arr 944teinfkb9tfra|eyhd|ry Old qeret24ttg 94552 26% 2534 1.67% $1.449 $0.941 $187.39 $1249.42 $1095 118%
5 s7si|tei9frhyfn6iti4s4rz|av|trtriss Diets Otуher 85824 38% 3671 1.89% $0.431 $1.734 $2195.92 $5248.14 $1192 41%
29 ti zhi4sh||9|7d e 7hf796a t nsskfrk Groуup 1 FaceуLook 4191 89% 209 2.67% $0.365 $1.979 $5484.17 $3283.56 $4832 171%
44 9nr b 7sdddi6a7zsi7a7v t4zhbahta7v New Camуpaigns Poуps 44015 99% 2186 3.93% $1.467 $0.429 $2445.33 $1299.24 $388 182%
77 f7yirrbzeyytv|vkdd7zk9rzbvi4rvrh46s Diets erybr5 71186 45% 525 4.71% $0.758 $1.768 $3132.81 $2930.36 $4085 228%
88 ysrt6ydefrbr zrhesz brkehvnf 9i9tae Diets beyyeb 56947 99% 7771 5.91% $1.707 $0.620 $5104.49 $162.32 $3253 203%
93 b6rts477dz69nkzbea|7irysrvvsdbzi9ft wvte-8wgvw FaceуLook 71379 31% 1837 5.10% $1.456 $0.382 $2242.95 $4407.57 $5290 105%

Hello!