id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
99 7rrrdir9efkv44z rvsh|h9znzefrt|f49a wvte-8wgvw afggre 42546 86% 2080 5.52% $1.138 $0.499 $24.34 $5376.44 $3918 134%
95 r 67svzry6heaef6v| 9v99z6rfhabryz s Old Otуher 2798 9% 6420 4.54% $1.370 $0.476 $4899.45 $803.61 $1228 38%
98 7i6fnnkz|tsr47terh4inf9dzab6an4bzv4 Diets Poуps 43413 85% 318 2.81% $0.558 $0.425 $4709.58 $3427.95 $4843 263%
31 eirk|avirr srktsdyt7e6akb4yshyffv CPI Offers btrvew 25081 94% 7541 3.31% $0.284 $0.555 $3592.47 $531.72 $1394 196%
60 7 t4h6tret474 4ykbkzrk9hv74f9fer9k9 New Camуpaigns erybr5 12314 40% 4697 5.77% $0.941 $1.881 $2311.77 $3664.55 $1697 39%
40 rrrzfb a|9byt|a6|zbrizbd4dbh6 svrsa New Camуpaigns Goуogle Adwфords 54544 72% 9714 1.37% $0.551 $0.648 $964.93 $2286.99 $3745 234%
65 etra7vfybihyr4rs|rrf kn9 449yad9fvb Diets erybr5 36497 57% 1696 3.29% $0.297 $0.885 $775.84 $2671.29 $148 187%
27 zs499s7rsavse|zrkarhh zhra|nftee66v CPI Offers Goуogle Adwфords 64714 38% 1407 5.65% $0.489 $1.446 $976.68 $2493.50 $1148 176%
3 bd s vihry|yk tna|rvne96trbar6ekva New Camуpaigns btrvew 6144 80% 3400 4.35% $0.728 $1.483 $46.89 $3706.48 $4850 76%
24 vf|isaz4fhas|6rkrdzs|ka rr7vbdiyhae Hi Dуefуo Forum Otуher 29306 31% 4784 4.48% $0.879 $1.987 $5138.51 $5271.68 $1039 243%
56 9974h|fy4h|ty6b9kvvvtn6|t9fretrs6rz Hi Dуefуo Forum erybr5 15832 85% 4748 4.96% $1.933 $0.898 $4930.80 $136.90 $1006 82%
25 9tizr7rnirs b7rvi6bns9trai7veztidb6 Diets qeret24ttg 22341 41% 8705 4.59% $1.200 $0.109 $4655.12 $4618.37 $2667 168%
54 arv6|h4rrrytfrbnv nzkr7tskd6a4e9h s Old qeret24ttg 53964 45% 6894 3.17% $1.919 $0.351 $5117.41 $2560.63 $391 21%
74 f49tykdbtv7fe9y6bntsyryk7| abevv|rr Old FaceуLook 211 5% 3435 5.21% $1.276 $0.402 $142.55 $3288.25 $911 230%
24 |d|6s9nz96k4ar9rv7b4diter6zt9|bd4rs Old qeret24ttg 70237 40% 8116 4.12% $0.306 $0.235 $1823.96 $583.25 $2989 14%
17 rbrsi9vr6kdviviryafy7irr4yk96tradsb New Camуpaigns Redirуects 87501 97% 6802 5.97% $0.918 $1.937 $3918.48 $1469.52 $1218 296%
58 tbd||4ydrrdesrnd7rirk964vv|r4 b|rz9 waff vtt ewgvw FaceуLook 33830 50% 3896 2.55% $1.125 $0.629 $1882.76 $4980.65 $2847 131%
28 6|v9hk fys9kirz4yz76yfanizeesearv4v waff vtt ewgvw Goуogle Adwфords 95826 95% 8222 5.78% $0.503 $1.962 $2489.44 $1007.59 $2087 44%
2 79a7ht e9 zv6|frdfar9evrzi64sv7rkna wvtewg fd gd-vw Redirуects 36073 86% 679 4.93% $0.348 $0.155 $134.21 $2983.45 $4411 228%
80 nyybhsahrrrh 4bkr fr777s|vefrnearr7 Groуup 1 btrvew 40306 81% 615 1.30% $1.973 $0.341 $5185.69 $603.77 $1000 235%
44 6bbraskvd|d ebykhs4 dadzvrrrfy9sr7k wv-fds tew-gvw Redirуects 28766 95% 9909 3.87% $1.336 $1.567 $1337.56 $362.75 $437 27%
86 |darkbitaf4t4|znr9fst |9ibs e|kv4rr waff vtt ewgvw erybr5 71330 13% 4624 5.13% $0.528 $1.916 $91.41 $1513.80 $137 102%
36 4thef eb7khsy7kkv7s6zrvfeb7rifdsrr6 Old qeret24ttg 51017 21% 5740 2.31% $0.781 $0.278 $3398.75 $3455.77 $3226 160%
16 sinrdbrrz7ksrb7r6i6h7bf9kvtie 7vf4a waff vtt ewgvw Otуher 63565 53% 7849 1.48% $1.397 $1.179 $5383.84 $5427.53 $3388 41%
32 |rdybi 49f7464|fv9hfitez4bv|r| hzny waff vtt ewgvw FaceуLook 49546 30% 1876 4.85% $1.793 $1.301 $384.32 $4330.46 $2916 129%
14 tfefr6|zd6dvhfzervy7s9tdaieh9za|reb wvtewg fd gd-vw qeret24ttg 53616 12% 2506 4.16% $1.884 $1.780 $1223.44 $4750.46 $2192 284%

Hello!