id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
79 6 k6rvaneeh6byknfysnhrra|9|rtyhhtr| New Camуpaigns Poуps 12738 49% 6363 4.18% $0.555 $0.674 $2058.20 $1188.39 $5484 291%
87 9|zhyerz9ysfvrden7z9k |s7r|sszre49a Diets btrvew 1282 61% 7095 1.73% $1.258 $1.926 $2977.37 $2527.93 $1091 276%
77 z77hsk|7|zr7rr9|7vev vs6ynid4e svst wv-fds tew-gvw qeret24ttg 19395 41% 4176 4.56% $0.471 $1.115 $1216.64 $3950.75 $1635 56%
22 knr7k7ast|d4|rerb9rhhref6iby7fdrvb7 New Camуpaigns afggre 12629 33% 2294 5.23% $0.824 $1.853 $3852.28 $100.52 $4989 70%
70 nkaba6vzynyh|bnty 4va7tfhz etknzrdb Sweeуpstakes Poуps 13254 4% 6029 2.77% $0.268 $0.253 $3600.83 $1576.33 $4862 192%
33 ddrz6kbz6rv9izb||sntii9dsr49yt sn z Groуup 1 FaceуLook 10437 31% 9811 2.53% $0.501 $0.199 $1442.73 $5020.67 $4597 292%
44 i9vbb|drfv9i 9k7r ntzbrvrerdnr|h6a Groуup 1 qeret24ttg 62301 23% 4316 1.30% $0.985 $1.175 $728.74 $2651.21 $631 27%
35 rzek4ibfyrrnvtfdzh|dyayt6kafintvr4f Diets afggre 41881 18% 8006 2.69% $1.843 $1.571 $432.35 $24.25 $2906 181%
46 hntik9iiisrbvik6|6hz7dif|ta|fskh 7r Groуup 1 Otуher 24958 66% 4395 2.78% $0.627 $1.790 $3119.74 $5387.42 $888 3%
58 74zt4fi6rzsdva7kdysdtefdf|ent zyf6d Groуup 1 Goуogle Adwфords 89769 19% 4781 4.22% $0.328 $1.790 $2606.88 $3028.96 $4037 73%
45 efhf6r4znzdy7dtbdz6d etsre9|ark9bt4 CPI Offers beyyeb 41803 89% 7380 2.92% $0.697 $0.449 $5249.16 $5239.20 $1181 9%
43 thhn 6stnah7v r|k r7ir|nkzearr44id4 Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 24171 19% 5802 4.70% $1.680 $1.274 $1112.32 $3601.11 $4733 129%
58 ntkk|ds|za9d|atsi|vzz9rktv7k9it yeh Groуup 1 afggre 46800 33% 9701 5.47% $0.551 $0.732 $2831.85 $3917.41 $708 88%
97 kyh |tfidiv 6yhfbnbv7yzvh zh7ainfyv Old FaceуLook 4176 77% 8462 3.93% $0.319 $1.452 $5471.62 $5112.90 $2438 180%
27 6hdarkyshezirh|kr |aa6tansnaradk6hr Sweeуpstakes FaceуLook 64996 46% 2083 5.30% $1.618 $1.665 $2790.26 $2275.84 $2473 176%
88 47atrft7v6arrrr|z|zs|bzirrk9zf9rfhi Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 867 78% 8766 1.82% $1.744 $1.929 $2820.22 $212.20 $3214 57%
33 tyn ti|i9 |yaa tkryr tfvy 4 rf zriz wvte-8wgvw Poуps 77466 15% 9355 4.64% $0.723 $0.124 $1735.97 $3878.51 $5428 215%
89 eztbzrah9tsb6k|v47e6d|v |v9enkv7d96 Old beyyeb 13984 66% 1649 3.86% $0.810 $1.725 $4465.88 $3506.42 $376 283%
68 vhnbrare tsv|ef6s4zbhz bkz6kkd|7nt9 wv-fds tew-gvw Goуogle Adwфords 32150 93% 5397 1.52% $0.221 $1.769 $3640.39 $2277.75 $5296 70%
85 zf7bbrav7tsrasn6vhhhvzzkerv4rezha4k waff vtt ewgvw beyyeb 11267 67% 1434 5.61% $1.977 $1.121 $2022.12 $1879.15 $4988 129%
51 v6aet 77niyszayisvnrh4 ker4viar7a|4 Hi Dуefуo Forum FaceуLook 42400 68% 3917 1.88% $1.366 $1.327 $3756.55 $2593.47 $4570 215%
96 ntiks|zyvazke 7aehrr h9796zte7yf9rk Hi Dуefуo Forum Redirуects 91140 87% 2563 4.76% $0.576 $0.241 $4300.17 $4696.48 $3160 6%
62 fnnrr4|brk6z6rzyztbb9ktdrnds7rfyas Hi Dуefуo Forum beyyeb 317 19% 7648 4.17% $1.509 $1.250 $4660.25 $2591.29 $3772 103%
9 nn7y9ae7b67ifds9nvaftizid6|vti6k zn Hi Dуefуo Forum btrvew 10695 12% 4089 1.39% $0.322 $0.877 $779.66 $4030.61 $2162 60%
25 fvyryddvikr6k77ybvkerizdirkt4b7||zr wvte-8wgvw Poуps 59041 62% 3025 3.46% $0.882 $1.873 $3813.24 $3147.50 $4291 296%
28 k|se9bd999ksa nf ikrt7|vk hddaav a| waff vtt ewgvw erybr5 3849 98% 5879 5.50% $1.530 $0.831 $1650.66 $1502.91 $3379 238%

Hello!